Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:27 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:26 น.
โหวต : | เข้าชม : 2 ครั้ง

เป็นองค์กรคุณภาพทางสายวิทยาการดุริยางค์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้านการดนตรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจของกองดุริยางค์ทหารอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการด้านการดุริยางค์ การฝึกศึกษา และการพัฒนาการดนตรีของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

ที่ตั้ง

กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร.0 2534 8870, 0 2534 8872, 0 2534 9890, 0 2534 8880 http://www.rtafband.com

 

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ มีระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี ศึกษาวิชาการต่างๆ ตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่วิชาดุริยางค์ศาสตร์ วิชาสามัญ และวิชาทหาร

2. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศเทียบความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาการดนตรี (ปวช.) และมีสิทธิศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

3. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยศจ่าอากาศตรี อัตราเงินเดือนและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด 

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2. อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี

3. สถานภาพโสด

4. มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

5. ผู้สมัครสอบชาย รับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตีหรือกระทบ และเครื่องสาย ตามแบบสากล

6. ผู้สมัครสอบหญิงรับเครื่องสายสากลเท่านั้น

7. ผู้สมัครสอบดนตรีไทยจะกำหนดรับสมัครเป็นครั้งคราว

8. เป็นผู้ไม่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด

9. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด

 

การสมัครสอบ

-  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นครั้งคราวไป

-  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยติดต่อได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.0-2534-8870-1

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ หรือใบรับรองคุณวุฒิซึ่งแสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2x3 ซม. แสดงหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 4 รูป

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัครและของบิดามารดา

4. สูติบัตรของผู้สมัคร หรือใบรับรองการเกิด

5. สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางดนตรีจากโรงเรียนหรือสถาบัน 

 

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

1. ได้รับจ่ายสิ่งของอาภรณ์ภัณฑ์จากทางราชการ

2. ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตามอัตราที่ทางราชการกำหนด

 

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

1. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล

2. ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา

3. เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน

 

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือนและสิทธิต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. ได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. มีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว หรือทุนของกองทัพอากาศ ตามระเบียบของกองทัพอากาศ

4. มีสิทธิสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

แหล่งข้อมูล :โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้