Log in | วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 | 20:17 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

โรงเรียนจ่าอากาศ

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:23 น.
โหวต : | เข้าชม : 5 ครั้ง

โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาหลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ผลิตนายทหารประทวนให้กับส่วนราชการต่างๆของกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศที่ฝากผลิตเป็นครั้งคราว ตลอดทั้งให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศตามแต่กองทัพอากาศจะกำหนด เดิมกองทัพอากาศ ไม่มีโรงเรียนผลิตนายทหารประทวน ส่วนใหญ่นายทหารประทวนจะได้มาจากทหารกองประจำการ ที่สมัครเข้ารับราชการต่อ แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศ เมื่อปฏิบัติงานมีความรู้ มีความสามารถ มีความชำนาญงานสูง ก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนยศให้สูงขึ้นตามลำดับ จนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร

 

ที่ตั้ง

171/1 ม.10 กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-5344606 โทรสาร 02-5343773

www.atts.ac.th หรือ www.atts.rtaf.mi.th

 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจ่าอากาศ” เหล่าทหารช่างอากาศ (ชอ.) เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) และเหล่าทหารสรรพาวุธ (สพ.) เทียบเท่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

2. เป็นโสด อายุ 15-18 ปี

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดใน ประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4. มีรูปร่าง ลักษณะของร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความพิการของร่างกาย

5. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

6. ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป จะสมัครในโควตานักกีฬา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.80

7. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

8. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้ติดบุหรี่ หรือยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

10. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ

11. ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารหรือสถาบันการศึกษาอื่นใด

11. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

12. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือมีหลักฐานเชื่อถือได้

13. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ

14. คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่ได้เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้วก็ตามจะต้องออกจากความเป็นนักเรียนจ่าอากาศทันที

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครของโรงเรียนจ่าอากาศ

2. หลักฐานการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตรรับรองการจบการศึกษา

3. เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกันระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึง

วันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน ๔ รูป

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)

6. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ได้ทำหน้าที่ในการรบหรือการสงครามหรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่า เป็นบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

7. หลักฐานแสดงความสามารถด้านกีฬาระดับเขตการศึกษาขึ้นไป (ถ้ามี)

 

การรับสมัคร

วิธีการรับสมัครเข้าศึกษามี 2 วิธีคือ

1. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครถึงโรงเรียนจ่าอากาศ

2. สมัครด้วยตัวเอง

จำหน่ายใบสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 

ข้อมูล : โรงเรียนจ่าอากาศ http://www.atts.ac.th/และ http://www.atts.rtaf.mi.th/


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้