Log in | วันอังคารที่ 28 มี.ค. 2560 | 7:30 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 

โรงเรียนเตรียมทหาร

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 15:17 น.
โหวต : | เข้าชม : 9 ครั้ง

โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์รวมเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของแผนการเรียนสายสามัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2546 รวมทั้งดำเนินการวัดผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลให้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ


ที่ตั้ง

เลขที่ 9 ม.10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทร. 02 572 5900 , 03730 6025 

 

หลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหาร

1. เป็นหลักสูตรที่จัดให้นักเรียนเตรียมทหารศึกษาต่อเนื่องจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการโดยศึกษาต่ออีก 3 ชั้นปี

2. เป็นหลักสูตรแนวเดียวกันกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นกลุ่มวิชาซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปได้

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมสมรรถภาพและลักษณะผู้นำทางทหาร – ตำรวจ เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้กับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

4. เป็นหลักสูตรที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี และความกล้าทางจริยธรรม โดยเน้นการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญ

 

การจำหน่ายใบสมัคร

ใบสมัครและระเบียบการในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จะมีสถานที่จำหน่ายแตกต่างกันไปตามเหล่าที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

1. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก มีจำหน่ายที่ กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 26001

2. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ มีจำหน่ายที่ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ 10270

3. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ มีจำหน่ายที่ กองสถิติและวิจัย  โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220 และตามกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ

4. ใบสมัครของนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำหน่ายที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม 73110

 

หลักฐานที่จะต้องยืนในวันสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา (เหมือนกับทุกรูป) และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2. สำเนาสูติบัตร

3. ใบรับรองผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ. 5 – ป) หรือใบรับรองการศึกษาตามอย่างที่แนบ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)

4. ใบสำคัญทหารกองเกินหรือใบแทน

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน หากผู้สมัครมีบิดา และมารดาที่มีนามสกุลไม่ตรงกัน ต้องนำหลักฐานมาแสดงประกอบด้วย

6. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำหลักฐานใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองจากนายทะเบียน เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดา

7. หลักฐานแสดงว่าสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 หรือ 5) ของกรมการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม (ถ้ามี)

8. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตรประจำการ หรือนกประจำการหรือเป็นบุตรนายทหารประทวน หรือตำรวจต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการ (ถ้ามี)

9. หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ คนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ระหว่างที่มีการรบหรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับวันราชการทวีคูณ (ในกรณีนับวันทวีคูณเฉพาะกรณีปราบจลาจล พ.ศ. 2498) (ถ้ามี)

10. หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ คนงาน ที่ต้องประสบอันตราย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่จนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก (สมัครทางไปรษณีย์ จะใช้รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 รูป  สำหรับผู้สมัครด้วยตนเองจะถ่ายรูปตอนไปสมัคร)

- นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (สมัครทางไปรษณีย์ จะใช้รูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 7 รูป สำหรับผู้สมัครด้วยตนเองจะถ่ายรูปตอนไปสมัคร)

- นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ใช้รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

- นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 8 รูป

-  เอกสารทุกอย่างหากผู้สมัครถ่ายเอกสารมาเอง ต้องนำต้นฉบับจริงมาให้กรรมการตรวจสอบด้วย การเตรียมเอกสารต่างๆ  ให้ผู้สมัครดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในระเบียบการซึ่งจะจำหน่ายคู่กับใบสมัคร

 

หลักฐานต่างๆ ที่ต้องนำมามอบให้กรรมการในวันทำสัญญา คือ

1.ระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 (รบ.1 ต.) หรือเทียบเท่า

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

3.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ผู้ให้กำเนิด) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของ บิดา มารดาด้วย

 

การสอบคัดเลือก กระทำเป็นสองรอบ ดังนี้

1. การสอบรอบแรก เป็นการสอบภาควิชาการ วิชาที่สอบได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษาตามหลักสูตรไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 วิชาคณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 250 คะแนน) เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น

1.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม 250 คะแนน) เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น

1.3 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น

1.4 วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมตอนต้น

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะคัดเลือกผู้ที่สอบภาควิชาการผ่าน โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนภาควิชาการรวมสูงสุดมาตามลำดับไว้จำนวนหนึ่ง แล้วประกาศรายชื่อเพื่อให้เข้าสอบรอบสองต่อไป

2. การสอบรอบสอง เป็นการตรวจร่างกาย ตรวจสอบประวัติ ทดสอบบุคลิกภาพ สอบพลศึกษา สอบสัมภาษณ์ และวัดขนาดร่างกาย มีรายละเอียดดังนี้

          2.1 การตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย ตามสถานที่ วัน เวลา ที่จะประกาศให้ทราบ ผู้ไม่ไปรับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ์ผลการตรวจร่างกาย ถือความเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกเป็นเด็ดขาด  จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจ หรือได้รับใบรับรองผลการตรวจโรคจากที่อื่นมาแสดง นอกจากการตรวจร่างกายแล้วจะมีการฉาย  X – RAY ตรวจโลหิต ตรวจปัสสาวะและอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องชำระค่าตรวจร่างกายตามที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ในกรณีที่แพทย์ต้องการตรวจพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจธรรมดาผู้รับการตรวจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง สำหรับ เหล่าตำรวจ ในวันตรวจร่างกายจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัคร เพื่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังต้องตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่อีกทาง หนึ่งด้วย หากผู้ใดมีประวัติเคยถูกลงโทษหรือความประพฤติไม่ดีตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติ จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบคัดเลือกได้

                    คำเตือน

                    1) ในตอนเช้าวันตรวจร่างกาย ไม่ควรรับประทานอาหารหวานจัด เพราะอาจทำให้ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ

                    2) ก่อนตรวจร่างกายห้ามรับประทานยาแก้ไอทุกชนิด หรือยากระตุ้นกำลัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดได้

                    3) ห้ามผู้สมัครใส่ CONTACT - LENS ไปตรวจสายตา

          2.2  การทดสอบบุคลิกภาพ ไม่มีคะแนนถือเกณฑ์ ได้ – ตก โดยใช้แบบทดสอบที่คณะอนุกรรมการกำหนด

          2.3  การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย มีคะแนนเต็ม (แต่ละเหล่าไม่เท่ากัน) คะแนนที่ได้จะให้ลดหลั่นกันลงตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทดสอบในแต่ละประเภทที่ผู้สอบปฏิบัติได้สำเร็จหรือ จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ  สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจาการทดสอบทุกประเภทต่ำกว่าที่แต่ละเหล่ากำหนด หรือสอบว่ายน้ำ 50 เมตร หรือวิ่ง 1000  เมตร ไม่ถึงหรือทำเวลาไม่ได้ตามที่กำหนดถือว่าสอบตกให้คัดออก (คะแนนผลการสอบพลศึกษาจะไม่นำไปรวมกับคะแนนการสอบข้อเขียน ยกเว้นเหล่าทหารบก ที่จะคิดคะแนนรอบสองเป็น 10% ของคะแนนทั้งหมด) ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกประเภท ถ้าขาดสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง ถือว่าสอบตกและจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร โดยไม่คำนึงถึงคะแนนการสอบข้อเขียน 


ประเภทที่สอบและเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

1. ยึดพื้นหรือดันข้อ

ท่าเตรียม ผู้ทดสอบนอนคว่ำมือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงห่างกันพอประมาณ ลำตัวเหยียดตรงปลายเท้าจรดพื้นเงยศีรษะขึ้น

ท่าปฏิบัติ ผู้ทดสอบทำต่อจากท่าเตรียม โดยยุบแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้บริเวณหน้าอกแตะพื้น แล้วดันลำตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียม ทำเช่นนี้ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุด ห้ามทำตัวแอ่น หรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือแขนทั้งสองข้างขึ้นไม่พร้อมกัน หรือหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า 3-4 วินาที หรือไม่สามารถดันขึ้นสู่ท่าเตรียมเกินกว่า 3-4 วินาที ให้หยุดการทดสอบ

ถ้า ทำได้             54  ครั้ง            จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำได้              27  ครั้ง            จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

2. วิ่งระยะสั้น  (50  เมตร)

ท่า เตรียม ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่มในสู่วิ่งของตนเองพร้อมจะปฏิบัติ

ท่า ปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งอย่างเร็วออกจากเส้นเริ่มจนผ่านเส้น ชัย

ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน           5.5  วินาที           จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้                    7     วินาที           จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

3. วิ่งระยะไกล  (1000  เมตร)

ท่าเตรียม ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม เตรียมตัวปฏิบัติ

ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบเริ่มวิ่งจากเส้นเริ่มไปตามทางวิ่งจนสิ้นสุด ระยะทางโดยผ่านเส้นชัย

ถ้าทำเวลาได้ไม่เกิน           3.18    นาที        จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้                   4.32    นาที       จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

ผู้ที่สอบวิ่งระยะไกลทำเวลาเกินกว่า 5 นาที 22 วินาที หรือวิ่งไม่ถึง จะไม่รวมคะแนนการสอบพลศึกษาทุกประเภท และถือว่าสอบพลศึกษาตก

 

4. ยืนกระโดดไกล

ท่า เตรียม ผู้สอบยืนบนพื้นที่เรียบหลังเส้นกระโดด ปลายเท้าทั้งสองชิดเส้น หันหน้าไปทางทิศทางที่จะกระโดด

ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มปฏิบัติ ให้ผู้ทดสอบกระโดดไปข้างหน้าให้ได้ระยะไกลที่สุด (โดยใช้การแกว่งแขนช่วย) วัดระยะทางการกระโดดจากเส้นกระโดดไปยังจุดที่ส้นเท้าลงบนพื้นไกลเส้นเริ่ม ต้นมากที่สุด

ถ้ากระโดดได้ไกล           2.5     เมตร         จะได้คะแนนเต็ม

ถ้ากระโดดได้ไกล           2.25   เมตร         จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

5. ว่ายน้ำ  50  เมตร

ท่า เตรียม ผู้ทดสอบยืนที่ขอบสระพร้อมจะปฏิบัติ

ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้ผู้ทดสอบพุ่งตัวลงสระว่ายน้ำแล้วว่ายโดยเร็ว จนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย การเข้าเส้นชัย  ถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะขอบสระที่เป็นเส้นชัย

ถ้าทำเวลา ได้ ไม่เกิน          40  วินาที           จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำเวลาได้                    54  วินาที           จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

ผู้ที่สอบว่ายน้ำทำเวลาเกินกว่า 1 นาที 20 วินาที หรือว่ายน้ำไม่ถึงเส้นชัย จะไม่รวมคะแนนการสอบพลศึกษาทุกประเภท  และถือว่าสอบพลศึกษาตก

 

6. วิ่งกลับตัว (วิ่งเก็บของ)

ท่า เตรียม  ผู้ทดสอบยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม พร้อมจะปฏิบัติ

ท่าปฏิบัติ เมื่อได้ยินสัญญาณให้ผู้ทดสอบวิ่งอย่างเร็วจากเส้นเริ่มไปหยิบท่อนไม้ ท่อนที่ 1 ซึ่งวางอยู่ภายในวงกลมรัศมี 1 ฟุต กลับมาวางภายในวงกลมหลังเส้นเริ่ม (ห้ามโยนท่อนไม้ ถ้าวางไม่เข้าวงกลมต้องเริ่มต้นใหม่) แล้วกลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้ท่อนที่ 2 แล้ววิ่งกลับผ่านเส้นเริ่มต้นไปโดยไม่ต้องวางไม้ท่อนที่ 2 ลง

ถ้าทำ เวลาได้ภายใน           9.5      วินาที         จะได้คะแนนเต็ม

ถ้าทำ เวลาได้ภายใน           11       วินาที         จะได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

 

2.4 การวัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณารูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ ว่องไวและปฏิภาณไหวพริบ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมจะเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผลการสอบถือเกณฑ์ “ได้” หรือ “ตก” เท่านั้นไม่มีคะแนน ผู้ที่สอบตกหมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร-ตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และจะตัดสิทธิไม่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารโดยไม่คำนึงถึงคะแนนสอบข้อ เขียน ในวันสอบสัมภาษณ์จะทำการวัดขนาดร่างกายของผู้สมัครด้วย หากผู้สมัครมีร่างกายไม่ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ จะหมดสิทธิสอบสัมภาษณ์ทันที

 

คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

นักเรียนเตรียม ทหารในส่วนของกองทัพบก

อายุ                  ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ                       ความสูงเป็น ซ.ม.             น้ำหนักเป็น ก.ก.

                        หายใจเข้า               หายใจออก     

14-15                   75                          72                                157                             45

16                        76                          73                                158                             46

17                        77                          74                                159                             47

 

นัก เรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

อายุ                  ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ                        ความสูงเป็น ซ.ม.               น้ำหนักเป็น ก.ก.

                        หายใจเข้า               หายใจออก     

14-15                    75                         72                                160                               42

16                         76                         73                                160                               44

17                         77                         74                                160                               46

 

นัก เรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ

อายุ                  ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ                         ความสูงเป็น ซ.ม.               น้ำหนักเป็น ก.ก.

                        หายใจเข้า               หายใจออก     

14-15                   75                         72                                    155                               42

16                        76                         73                                    156                              44

17                        77                         74                                    158                               46

 

นัก เรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อายุ                ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ                       ความสูงเป็น ซ.ม.                   น้ำหนักเป็น ก.ก.

                      หายใจเข้า               หายใจออก     

14-15                 75                          72                                157                                    45

16                      76                          73                                158                                    46

17                      77                          74                                159                                    47                    

 

1. เป็นชายโสด

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมในในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

4. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ

5. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออกหรือปลดออก ทั้งนี้เนื่องจากความผิด

6. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพย์ติด หรือสารเคมีเสพย์ติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

7. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกผันกับส่วนราชการใดๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

8. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร

9. มีผู้ปกครองและผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการ กำหนดไว้

หมายเหตุ

         คุณลักษณะและลักษณะดังกล่าวหากปรากฎว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพันจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

 

แหล่งข้อมูล : โรงเรียนเตรียมทหาร

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้