Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 2562 | 2:17 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 
 

การศึกษาต่อด้านอื่นๆ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อนอกเหนือจากการศึกษาสายสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสายอาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น