Log in | วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 2561 | 13:08 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อด้านอื่นๆ
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อด้านอื่นๆ  
 
 
 

การศึกษาต่อด้านอื่นๆ

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วมีทางเลือกในการศึกษาต่อนอกเหนือจากการศึกษาสายสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสายอาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยในวังชาย วิทยาลัยในวังหญิง โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น