Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:28 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)  
 
 

วิทยาลัยช่างศิลป

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 13:45 น.
โหวต : | เข้าชม : 3 ครั้ง

วิทยาลัยช่างศิลป มุ่งจัดการศึกษาด้านศิลปะที่คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ด้วยการบริหารจัดการที่มี นโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นระบบ 

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร 3 ปี

 


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


รายวิชาที่ศึกษา

นักเรียนจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะ

          2.1 พื้นฐานวิชาชีพทฤษฎี ได้แก่ วิชาทฤษฎีสี ประวัติศาสตร์ศิลป์ กายวิภาค ทัศนียวิทยา

          2.2 พื้นฐานวิชาชีพปฏิบัติ ได้แก่ วิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ คอมพิวเตอร์กราฟิก

          2.3 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบตกแต่ง ลายรดน้ำ สถาปัตยกรรมไทย และเครื่องเคลือบดินเผา

          2.4 วิชาเลือกเสรี

3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


การสอบเข้า

วิชาที่สอบคัดเลือก

1. พื้นฐานความรู้วิชา สามัญ / ศิลปะ

-  ภาษาไทย

-  ภาษาอังกฤษ

-  สังคมศึกษา

-  คณิตศาสตร์

-  ความรู้ทั่วไปทาง ศิลปะ

-  วิชาวาดเส้น

2. สอบสัมภาษณ์


การจำหน่ายใบสมัคร

ประมาณเดือนมกราคม ณ วิทยาลัยช่างศิลป เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


การเปิดรับสมัคร

ประมาณเดือนมีนาคม ณ วิทยาลัยช่างศิลป เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ


เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาใบ รบ. ปพ.1 หรือใบรับรองผลการเรียน

2. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน


แนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้ารับราชการในหน่วยงานของกระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่างๆ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ในตำแหน่งช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากร นักออกแบบตกแต่ง ช่างรัก ช่างเขียน หรือประกอบอาชีพอิสระ

 

แหล่งข้อมูล : วิทยาลัยช่างศิลป

 

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้