Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:27 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)  
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 13:43 น.
โหวต : | เข้าชม : 46 ครั้ง


ที่ตั้ง

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02 913-2500  โทรสาร 02 587-4350

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 โทร. 037 217-300  โทรสาร 037 217-333

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศ และความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลากว่า 40 ปีแล้ว โดยยึดมั่นในหลักการที่ว่า "ประยุกต์วิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ" ด้วยการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งการผลิตนักเทคโนโลยีวิศวกรรมเฉพาะทาง และนักออกแบบภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์ หลักสูตรและสาขาวิชาที่จัดการศึกษาในระดับต่างๆมี ดังนี้

 

หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี (หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเป็นวิศวกรนักเทคโนโลยี หรือผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคนิคและความรู้พื้นฐานทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้มี 3 สาขา คือ สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโยธา

 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (เฉพาะชั้น ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบการศึกษา

1.เป็นหลักสูตร 3 ปี

2.ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคละ 16 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 280 คน

 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (เฉพาะชั้น ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบการศึกษา

1.เป็นหลักสูตร 3 ปี

2.ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคละ 16 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 160 คน

 

3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโยธา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (เฉพาะชั้น ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบการศึกษา

1.เป็นหลักสูตร 3 ปี

2.ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคละ 16 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 120 คน

 

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย

2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

4.ใบรับรองการจบการศึกษาหรือประกาศนียบัตร

 

แหล่งข้อมูล :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้