Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:24 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา (ปวช.)  
 
 

สถาบันอาชีวศึกษา

โพส : วันที่ 30 พ.ค. 2554 เวลา : 13:39 น.
โหวต : | เข้าชม : 3 ครั้ง

สถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการ และวิทยาลัยเกษตร เป็นต้น


หลักสูตรการศึกษา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละสถาบัน

 

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย

3.คุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

 

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตรแสดงการจบการศึกษา

 

สถานที่รับสมัคร 

เปิดรับสมัครตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ผู้เข้าเรียนประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ทั้งนี้การเปิดรับสมัครจะมีขึ้นประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี

 

ดูรายชื่อสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้