Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:25 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อสายสามัญ ม.4-6
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อสายสามัญ ม.4-6  
 
 

โรงเรียนสาธิต

โพส : วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา : 17:21 น.
โหวต : | เข้าชม : 4 ครั้ง

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิต นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

 

หลักสูตร 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

 

คุณสมบัติ 

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือประกาศนียบัตร

 

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศไทย

เป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตต่างๆ ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ไม่นับรวมกับโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทั้งหมด 14 แห่งดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

7. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

8. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมี 23 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

17. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

18. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

19. โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม

20. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

21. โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

แหล่งข้อมูล : วิกิพีเดีย


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้