Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 23:26 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > ศึกษาต่อสายสามัญ ม.4-6
ค้นหาข้อมูลแนะแนว :
 
 
ศึกษาต่อสายสามัญ ม.4-6  
 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โพส : วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา : 17:00 น.
โหวต : | เข้าชม : 6 ครั้ง

ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษามีสถานภาพเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ โรงเรียนมีอิสระในการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคือ การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในการค้นหาและการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา  ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบขยายผลในวงกว้างได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนเหล่านั้นให้มีความสามารถระดับมาตรฐานโลก มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ เป็นตัวป้อนที่มีคุณภาพสูงเยี่ยมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักประดิษฐ์คิดค้นระดับมาตรฐานโลกของประเทศชาติในอนาคต


ที่ตั้ง
เลขที่ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
โทรศัพท์ 0-2849-7154-7 โทรสาร 0-2849-7153


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2. มีผลการเรียน ดังนี้

-  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

-  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

-  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน

 

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน 

5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม

6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต 


สถานที่สอบถามข้อมูล

1. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02849 7154 - 7 โทรสาร 0 2849 7153 e-mail : academic@mwit.ac.th หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

1. นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท

2. ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 

วิธีการและรายละเอียดการสมัคร

นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

1. ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ http://www.mwit.ac.th/ และคลิกที่เมนู “การรับเข้าศึกษา” ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็ปไซต์ แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฎอยู่)

2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน

3. ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งโดยตรงมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

4. โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

5. นักเรียนที่สมัครสอบตามประกาศนี้ จะไม่สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้

 

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก

1. นักเรียนที่สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ส่งไปให้ หรือที่พิมพ์จากระบบออนไลน์พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย

2. กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก (จะประกาศให้ทราบในการรับสมัครของแต่ละปีการศึกษา)

วิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบในกระดาษคำตอบต้องใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียม ปากกา ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง

 

การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

1. โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โดยใช้คะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบแรกเป็นเกณฑ์ จำนวน 500 คน

2. กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สถานที่ต่อไปนี้

- เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http://www.mwit.ac.th/

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด

3. นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามที่แจ้งในประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

 

กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

1. นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจะต้องสอบคัดเลือกรอบสองที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2. วิชาที่สอบ

                - วิชาคณิตศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)

                - วิชาวิทยาศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)

                - สอบวัดความถนัดทางการเรียน

                - สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา

3. การสอบคัดเลือกรอบสอง นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลสามารถเข้าพักที่หอพักของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่เป็นสนามสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ จะต้องติดต่อขอจองที่พักล่วงหน้าที่โรงเรียนดังกล่าว

 

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบคัดเลือกรอบสอง

นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนค่าเดินทางในการไปสอบคัดเลือกรอบสอง ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางในการเดินทางไปสอบ ส่งให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณา

 

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะประกาศ ณ สถานที่ต่อไปนี้

- เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) http://www.mwit.ac.th/

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด

 

เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนในรอบแรกมารวมด้วย นักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนที (T-Score) ของการสอบวัดความถนัดทางการเรียนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และมีผลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์รวมกันสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนที่โรงเรียนรับได้คือ 240 คน

 

นักเรียนที่ถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกและสามารถมอบตัวเข้าเรียนได้ จะต้องมีผลการสอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่ำกำหนด สำหรับนักเรียนที่สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาไม่ผ่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ว่าจะต้องผ่านการตรวจและการกลั่นกรองเพิ่มเติมจากจิตแพทย์ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด ทั้งนี้ โรงเรียนจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกและรายละเอียดให้ทราบเป็นรายบุคคล

 

การมอบตัว

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว ตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษา และต้องพักในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้น การรับมอบตัวจึงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ ประกอบหลักฐานการศึกษาและหลักฐานภูมิลำเนาซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งนี้ โรงเรียนอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อทำความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่อย่างใดนอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนอีกด้วย

 

แหล่งข้อมูล : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้