Log in | วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2559 | 19:42 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เศรษฐกิจ"
 
คำค้น : "เศรษฐกิจ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
การเรียนรู้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปัญญาประทีปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง- หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง- พระบรมราโชวาท
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
Thailand: Moving forwardงานสัมมนาเศรษฐกิจ "Thailand: Moving forward with the New Government"เมื่อวันที่ 5-10-2011 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนห้อง Crystal Hall ชั้น 3 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์หัวข้อ โอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
การปลูกผักในโรงเรือนช่วยให้คุณภาพของต้นพืชโตได้ดีกว่า ได้สีสันที่สวยงามขึ้น ได้รสชาติที่ดีขึ้น เพราะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ในด้านของดินฟ้าอากาศ น้ำและแมลงได้ดีกว่าปลูกกลางแจ้ง ขั้นตอนการพัฒนาสายพันธุ์ 1) พัฒนาด้านปริมาณ เน้นการได้ผลผลิตสูง เพื่อให้ได้เศรษฐกิจที่ดีขึ้น 2) พัฒนาด้านคุณภาพ เช่น สีสันสวยงามขึ้น รูปทรงที่ดีขึ้น หรือ รสชาติที่ดีขึ้น 3) พัฒนาเพื่อสุขภาพเป็นการปรับปรุ ...
วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) คือ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด โดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด คำว่า “เศรษฐศาสตร์” (Economics) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า “Oikonomikos” (Oikos = บ้าน + nomos = การดูแลจัดการ) ซึ่งแปลว่าการบริหารจัดการของครัวเรือน อย่างไรก็ตามคำว่ ...
สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดำริแห่งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อผลกระทบใด ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันท ...
รายการแผ่นดินไท ตอน เชื้อไฟแห่งความหวัง สื่อสร้างสรรค์ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) porpeanglife.com และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัดการพัฒนาที่ “ขาดสมดุล” ทำลายฐานชีวิตในชนบท ทำให้สังคมที่เคยพึ่งพาตนเองได้อ่อนแอลง ความสุขจากการมีชีวิตบนฐานความเป็นไทยก็ลดน้อยถอยลง “ฟื้นความสุขด้วยฐานไท” เสนอภาพของผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล เพื่อร่วมกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ ...
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รั ...
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงชี้แนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยยึดเอาหลักธรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต ...
ระบบเศรษฐกิจ ในสังคมหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท เช่น การผลิต การบริโภค การบริการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง ผู้ใช้แรงงาน ผู้ให้บริการ เป็นต้น หน่วยเศรษฐกิจ คือ องค์กรหรือสถาบันที่ทำหน้าที่ในการผลิต หรือบริโภค หรือบริการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ แล ...
แผนผังและแผนที่ แผนผังและแผนที่ เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้แสดงสถานที่ต่าง ๆ แผนผัง คือ ภาพย่อส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ - ใช้ย่อส่วนพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก เช่น ห้องต่าง ๆ ในบ้าน บ้าน ห้องเรียน โรงเรียน - ใช้รูป (สี่เหลี่ยม) หรือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนบ้านแสดงแทนได้ - มีมาตราส่วนที่แสดง นิยมใช้หน่วย ...
วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ชาวไทย เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การผลิตที่ทำให้สามารถอุ้มชูตัวเองได้ กล่าวคือ ในครอบครัว ในหมู่บ้าน หรือในชุมชนจะต้องมีการผลิตที่มีความพอเพียง และบ ...
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่ประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้ไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะเกษตรกรเท่านั้น แต่ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ในการบริ ...
การพึ่งพา การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1. การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป ทำให้บางจังหวัดสามารถผลิตสินค้าบางอย่างมากจนส่งออกจำหน่ายได้ แต่ในบางจังหวัดกลับขาดแคลนสินค้า จึงต้องมีการพึ่งพากันโดยการแลกเปลี่ยน ซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา 2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทา ...
การฟื้นฟูชาติ 1. การปราบชุมนุมต่าง ๆ หลังจากที่พระเจ้าตากสินปราบพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้นได้แล้วก็ทรงปราบชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ โดยการรวมตัวกันเป็นก๊กหรือชุมนุมต่าง ๆ นอกเหนือจากชุมนุมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว ยังมีชุมนุมเจ้าพิมาย ชุมนุมเจ้าพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เวลานานถึง 3 ปี จึงสามารถป ...
ในประวัติศาสตร์ของไทย ได้มีเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ซึ่งมีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว ดังนี้ 1. เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การเลือกที่ตั้งเมืองหลวงข ...
พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีทำเลที่ตั้งอยู่ที่บริเวณราบลุ่มแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เศรษฐกิจสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการทำเกษตรกรรม และการค้าขายเป็นหลัก รายได้ของอยุธยา รายได้ของกรุงศรีอยุธยาที่สำคัญ มีดังนี้ 1. ร ...