Log in | วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค. 2559 | 16:57 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เศรษฐกิจ"
 
คำค้น : "เศรษฐกิจ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก และเมื่อประมาณ 500 ปีมานี้ก็มีความเจริญและเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและวิทยาการ1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ทวีปแอฟริกามีครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ – ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อเกือบเป็นแผ่นดินเดียวกันกับทวีปยุโรป แล ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด – ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก มีทะเลสำคัญ คือ ทะเลขาว ทะเลแบเร็นตส์ – ทิศตะวันออก มีแผ่นดินเดียวกับทวีปเอเชีย มีเทือกเขาและแม่น้ำยูรัล และทะเลแคสเปียน แบ่งสองทวีปนี้ – ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปเอเชีย มีแนวเทือกเขาคอเคซัสและทะเลดำเป็นพรมแดน ...
เรื่อง: พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา ภาพ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ The Most Powerful Women ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับและให้ความสำคัญ นิตยสารชั้นนำต่างก็มีการจัดอันดับผู้มีอิทธิพลระดับโลกทั้งรวมและแยกตามสาขา แต่ไม่กี่ปีมานี้เริ่มมีการจัดเรียงรายชื่อโดยเฉพาะสำหรับเพศหญิงขึ้นมา บทบาทของผู้นำและผู้มีอิทธิพลที่เป็นเพศหญิงก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้ามากขึ้นในเวทีโลก และยังแ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. รัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ชนบท เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นหลักการแห่งนโยบายหลักให้รัฐปฏิบัติตามในการบริหารประเทศมี 10 ด้าน ได้แก่ – ด้านทั่วไป – ด้านความมั่นคงของรัฐ – ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน – ด้านศาสนา สังคม การสา ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดโดยชี้ถึงแนวทางการปฏิบัติและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตไปสู่ความความก้าวหน้า ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา 5 ประการ คือ – กรอบแนวคิด แนะแนวทางวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา – คุณลักษณะ นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. การพึ่งพาอาศัยกัน เห็นได้จาก - การรวมกลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ - เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า หรือส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ความหมายของการแข่งขัน เป็นการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของสถาบันการเงิน เป็นที่ธุรกิจในรูปแบบการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน สถาบันการเงินเป็นองค์การที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ มีความสำคัญ ดังนี้ - เป็นตัวกลางในการระดมเงินออม - รับภาระความเสี่ยง - สร้างสภาพคล่องให้สินทรัพย์ทางการเงิน2. ประเภทของสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร สำคัญของไทย ได้แก่ - ...
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
การเรียนรู้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปัญญาประทีปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง- หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง- พระบรมราโชวาท
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
Thailand: Moving forwardงานสัมมนาเศรษฐกิจ "Thailand: Moving forward with the New Government"เมื่อวันที่ 5-10-2011 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนห้อง Crystal Hall ชั้น 3 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์หัวข้อ โอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดำริแห่งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อผลกระทบใด ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันท ...
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รั ...
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงชี้แนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยยึดเอาหลักธรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต ...