Log in | วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560 | 16:09 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เศรษฐกิจ"
 
คำค้น : "เศรษฐกิจ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาใต้ 1.1 ที่ตั้งอาณาเขตและขนาด พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้อยู่ทางซีกโลกใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 12 องศา 25 ลิปดาเหนือกับ 56 องศาใต้ และระหว่างลองจิจูด 34 องศา 47 ลิปดาตะวันตกกับ 81 องศา 20 ลิปดาตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับทวีปอเมริกาเหนือ ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1.ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 15 ลิปดาเหนือกับ 83 องศา 38 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตกกับ 172 องศา 30 ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศใต้ ติด ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ทวีปแอฟริกา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทวีปมืดหรือกาฬทวีป เพราะมีความลึกลับอยู่มาก สภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจดินแดน และล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการสมัยใหม่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ในอียิปต์โบราณเป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลก สิ่งที่แสดงถึงอารยธรรมของชาวอียิปต์โบราณ เช่น การชลประทาน การประดิษฐ์อักษรไฮโรกลิฟิก ฯลฯ 1. ลักษณะทางกายภาพขอ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ยุโรปเป็นทวีปที่มีแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกับทวีปเอเชีย จึงเรียกทวีปทั้งสองนี้รวมกันว่า ยูเรเซีย (Eurasia)1.ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป 1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ระหว่างละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือกับ 71 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 66 องศาตะวันออกกับ 9 องศา 30 ลิปดาตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 1. ทิ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ ทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก และเมื่อประมาณ 500 ปีมานี้ก็มีความเจริญและเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและวิทยาการ1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ทวีปแอฟริกามีครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ – ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อเกือบเป็นแผ่นดินเดียวกันกับทวีปยุโรป แล ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด – ทิศเหนือ จดมหาสมุทรอาร์กติก มีทะเลสำคัญ คือ ทะเลขาว ทะเลแบเร็นตส์ – ทิศตะวันออก มีแผ่นดินเดียวกับทวีปเอเชีย มีเทือกเขาและแม่น้ำยูรัล และทะเลแคสเปียน แบ่งสองทวีปนี้ – ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปเอเชีย มีแนวเทือกเขาคอเคซัสและทะเลดำเป็นพรมแดน ...
เรื่อง: พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา ภาพ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ The Most Powerful Women ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับและให้ความสำคัญ นิตยสารชั้นนำต่างก็มีการจัดอันดับผู้มีอิทธิพลระดับโลกทั้งรวมและแยกตามสาขา แต่ไม่กี่ปีมานี้เริ่มมีการจัดเรียงรายชื่อโดยเฉพาะสำหรับเพศหญิงขึ้นมา บทบาทของผู้นำและผู้มีอิทธิพลที่เป็นเพศหญิงก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้ามากขึ้นในเวทีโลก และยังแ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. รัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ บทบาทของรัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี ชนบท เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็นหลักการแห่งนโยบายหลักให้รัฐปฏิบัติตามในการบริหารประเทศมี 10 ด้าน ได้แก่ – ด้านทั่วไป – ด้านความมั่นคงของรัฐ – ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน – ด้านศาสนา สังคม การสา ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. หลักการและเป้าหมายปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดโดยชี้ถึงแนวทางการปฏิบัติและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตไปสู่ความความก้าวหน้า ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา 5 ประการ คือ – กรอบแนวคิด แนะแนวทางวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยที่ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา – คุณลักษณะ นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. การพึ่งพาอาศัยกัน เห็นได้จาก - การรวมกลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ - เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า หรือส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจในประเทศ ความหมายของการแข่งขัน เป็นการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และ ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของสถาบันการเงิน เป็นที่ธุรกิจในรูปแบบการกู้ยืมและให้กู้ยืมเงิน สถาบันการเงินเป็นองค์การที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ มีความสำคัญ ดังนี้ - เป็นตัวกลางในการระดมเงินออม - รับภาระความเสี่ยง - สร้างสภาพคล่องให้สินทรัพย์ทางการเงิน2. ประเภทของสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร สำคัญของไทย ได้แก่ - ...
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...
การเรียนรู้กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปัญญาประทีปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง- หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง- พระบรมราโชวาท
อาเซียนนับเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นตลาดการค้าและการลงทุนหลักของประเทศ กอรปกับเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ให้แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2015 จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 รวมทั้งไทย ต้องเร่งเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันรองรับ การเปิดเสรีทั้งการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุ ...
Thailand: Moving forwardงานสัมมนาเศรษฐกิจ "Thailand: Moving forward with the New Government"เมื่อวันที่ 5-10-2011 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียนห้อง Crystal Hall ชั้น 3 โดย ธนาคารไทยพาณิชย์หัวข้อ โอกาสของธุรกิจไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
ขอบคุณ อ.ทาม์ย ฐานุวัชร์ รินนานนท์ จากสถาบันพัฒนาทักษะเพื่อการสอบตรง ธรรมศาสตร์-จุฬา
สหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวพระราชดำริแห่งพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล และการมีภูมิคุ้มกันตัวเองต่อผลกระทบใด ๆ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันท ...
วิถีชีวิตของคนไทยสมัยต่าง ๆ วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย คือ การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่นอาศัยอยู่รวมกัน คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกัน โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ ศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ผู้ใหญ่ในชุมชน เช่น พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้รั ...
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงชี้แนะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ โดยยึดเอาหลักธรรมต่าง ๆ มาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต ...