Log in | วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 | 1:21 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "อิสลาม"
 
คำค้น : "อิสลาม" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 21 เรื่อง
เรื่อง : สังคมศึกษา ม.ปลาย : ศาสนา เวลา : 15.57 นาที โดย : Trueplookpanya
เรื่อง : ศาสนาอิสลามเวลา : 9.59 นาทีโดย : ormschool
หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม จะเน้นเรื่องความศรัทธาหรือความเชื่อโดยปราศจากการระแวงสงสัย และการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ๑. หลักศรัทธา ๖ ประการ ๑. ศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์ ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์เพียงพระองค์เดียว ๒. ศรัทธาต่อเทพบริวารของพระอัลเลาะฮ์ ผู้เป็นมุสลิมต้องศรัทธาว่าเทวทูตมีจริง ๓. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย ผู้เป็น ...
ประวัติศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่าง ๆ ศาสนาในประเทศไทยมีหลายศาสนา โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีชาวไทยอีกจำนวนหนึ่งที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เป็นต้น ทุกศาสนามีความสำคัญต่อผู้ที่นับถือ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเรื่องราวประวัติความเป็นมาของศาสนา ศาสด และคัมภีร์ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความร ...
ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีคนไทยนับถือเป็นอันดับที่สองรองจากพระพุทธศาสนา ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบจังหวัดชายแดน ทางภาคใต้มีกระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ศาสนาอิสลามถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ นบีมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับ เกิดที่เมืองเมกกะในประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับ ค.ศ. 610 หรื ...
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชหรือนักพรตในการประกอบพิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งฆราวาสและนักบวชอยู่ในตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำรงชีวิตหลักปฏิบัติทางศาสนกิจที่สำคัญ ได้แก่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการ มีดังนี้ ๑. การปฏิญาณตน ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระอ ...
คุณธรรมนำความสุข คุณธรรม ๔ ประการ อันเป็นแนวพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรัสสอนเรื่องคุณธรรม ๔ ประการ ให้คนไทยนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต มีดังนี้ ๒. ค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ ค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ เป็นค่านิยมที่พึงปฏิบัติให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ดังนี้ ๑. การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิด ...
พิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมทุกคนถือว่า คัมภีร์อัลกุรอานเปรียบเหมือนธรรมนูญแห่งชีวิต ดังนั้น การดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนจะต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลาม เช่น ๑. การกล่าวนามพระเจ้าก่อนเริ่มทำการใด ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ๒. การระมัดระวังในการบริโภคที่ไม่ขัดต่อหลักการนสวดมนต์ ๓. ทำการละหมาดวันละ ๕ เวลา ๔. ทุกวันศุกร์ ผู้ชายทุกคนควรจะไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิด ๕. วันส ...
หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม หลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลาม ที่ถือเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมที่ต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑. หลักศรัทธา ๖ ประการ ๑.๑ ศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์ มุสลิมเชื่อว่ามีพระเจ้าพระองค์เดียวเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ผู้เป็นมุสลิมจะต้องศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียว ๑.๒ ศรัทธาต่อเทวทูตของพระอัลเลาะห์ ผู้เป็นมุสลิมต้องเชื่อว่าเทวทูตมีจริงโ ...
ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังพุทธศักราชประมาณ ๑,๑๑๓ ปี ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า มุสลิม แปลว่า ผู้แสวงหาสันติ ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ท่านนบีมุฮัมมัด ประสูติเมื่อ ค.ศ. ๕๗๐ ที่เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นบุตรของอับดุลเลาะห์และนางอามีนะฮ์ ท่านกำพร้าตั้งแต่เยาว์วัย ดังนั้น ท่านจึงอยู่ในความอุปการะของปู่และลุงตามลำดับเรื่อยมา ต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดได้ ...
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของศาสนา ศาสนา คือ คำสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรม คำสอน แนวความเชื่อ และแนวการปฏิบัติต่าง ๆ ตามคติของแต่ละศาสนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความเจริญในชีวิต และให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ศาสนามีความสำคัญหลายอย่าง เช่น -เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ -เป็นเครื่องมือควบคุมสังคม ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข -เป็นบ่อเกิดของจริยธรร ...
ศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งในประเทศไทยเพราะมีคนไทยนับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับที่สองรองจากพระพุทธศาสนา สถานที่เกิด ศาสนาอิสลามถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ศาสดาและประวัติความเป็นมา ศาสดาของศาสนาอิสลาม คือท่านนบีมุฮัมมัด เป็นชาวอาหรับ เกิดที่เมืองเมกกะ ในประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ใฝ่ใจในทางศาสนา ท่านมีความรู้ในเรื่อศาสนายิวและศาสนาคริสต์ ท่านชอบไ ...