Log in | วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 | 1:17 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "อาเซียน"
 
คำค้น : "อาเซียน" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
วัฒนธรรมในประเทศอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมของเราเหมือนหรือต่างกัน สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school) โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดที่นี่ สื่อการสอน ความรู้รอบกล่อง เรื่อง ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ คุณครูสามารถปรินต์ และไปให้นักเรียนตัดพับทำกล่องความรู้ได้เลยจ้าาา คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านบน เพื่อทำการดาวน์โหลดสื่อการสอนเลยค่ะ
ดาวน์โหลดที่นี่ !! สื่อการสอน ชุด ภาษาอาเซียน - คำศัพท์หมวดสัตว์ สำหรับฝึกอ่านออกเสียงชื่อสัตว์ในแต่ละประเทศในอาเซียน แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=1174302991&fref=photo
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ 1.เขตเทือกเขาสูง 2. เขตที่ราบสูง 3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในเขตร้อน จึงมีอุณหภูมิสูงเกือบทั้งปี มีนาคมถึงเดือนตุลาคมจะม ...
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน ตอนที่ 5กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2433
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (3 เสา)- แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน- ASEAN Political - Security community (APSC) Blueprint- แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน- ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT- แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน- ASEAN Socio-Cultural Community Blueprintกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็มที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-me ...
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน ตอนที่ 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2433
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน ตอนที่ 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2433
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน ตอนที่ 2 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2433
การ์ตูนท่องโลกอาเซียน ตอนที่ 1 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศที่มา http://www.mfa.go.th/asean/th/asean-media-center/2433
การรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับ "อาเซียน" ของคนไทย ในการก้าวสู่การเป็น "ประชาคมอาเซียน" ในปีพ.ศ.2558 หลังจากที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาดูตื่นตัวในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เป็นที่น่าสนใจว่าคนไทยรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเพียงใด ในการนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทำการสำรวจการรับรู้แ ...
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนภูมิหลัง -ความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ได้มีการประชุมหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรอาเซียน การโอนหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงฮานอยสกุลเงิน : ด่งระบอบการปกครอง : สังคมนิยมภาษาราชการ : ภาษาเวียดนามแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : เมืองโบราณสถานฮอยอัน, กลุ่มโบราณสถานหมี่เซิน, โบราณสถานเมืองแว้, ป้อมปราการหลวงทังล็อง, ป้อมปราการของราชวงศ์โห่ ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -การทักทายของชาวเวียดนามบางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมื ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงเทพมหานครสกุลเงิน : บาทภาษา : ภาษาไทยระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง, อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : สิงคโปร์ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐแบบรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : The Arts House, Asian Civillization Museum ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง -การเชิญ ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงมะนิลาระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขภาษาราชการ : ภาษาฟิลิปิโนสกุลเงิน : เปโซแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : เมืองประวัติศาสตร์วิกัน, โบสถ์สถาปัตยกรรมบารอกแห่งฟิลิปินส์ ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในฟิลิปปินส์และเป็นภาษาที่ใช้ในธุรกิจ ชาวฟิล ...
หนังสือ "ASEAN in Brief" จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมา ความสำคัญ พัฒนาการ และความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความเป็น "อาเซียน" อันเป็นองค์กรเก่าแก่และมีความสำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558วันที่ 8 สิงหาคมปีนี้ อาเซียนจะมีอายุครบ 46 ปี เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปีกว่าที่อาเซียนต ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : เนปิดอว์ภาษาราชการ : ภาษาเมียนมาสกุลเงิน : จ๊าดระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : เมืองมัณฑะเลย์, พระเจดีย์ไจปุ่น, พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง, วัดกุโสดอ ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -การเดินทางเข้าไปในสหภาพเมียนมา เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าควรติดตัวไ ...
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 และแผนงานประชาคมอาเซียนภูมิหลัง• อาเซียนได้ดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ปี 2552-2558 (Roadmap for an ASEAN Community) ซึ่งได้รับการรับรองที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ชะอำ-หัวหิน ในปี 2552 เพื่อให้อาเซียนบรรลุเป้าหมายการรวมตัวกันเป็นประชาคมที่มีสันติภาพและความมั่นคง มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2558 และภ ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์สกุลเงิน : ริงกิตระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยมีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : เมืองมะละกาและจอร์จทาวน์ ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -สังคมชาวมาเลย์เน้นความสุภาพและความเกรงใจ -ควรทักทายบุคคลต่างเพศที่มิใช่ญาติ ด้วยคำกล่าวพร้อมการ ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : เวียงจันทร์ภาษาราชการ : ภาษาลาวระบอบการปกครอง : สังคมนิยมมีประธานประเทศเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : เมืองหลวงพระบาง, โบราณสถานวัดภู และบริเวณเมืองจำปาศักดิ์ ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อควรปฏิบัติ (Do) -ขนบธรรมเนียมประเพณีของลาวคล้ายคลึงกับไทยมาก เช่น การยกมือไหว้ทักทาย ศีรษะถือเป็นของสูงห้ามแตะ ...
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)ภูมิหลังกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2540 ในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นำของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ได้พบหารือกันเป็นครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือน ธ.ค. 2540 และหลังจากนั้น ได้มีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน+3 เรื่อยมา ปัจจุบันความร่วมมืออาเซียน+3 ครอบคลุมเกื ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตาสกุลเงิน : รูเปียห์ภาษาราชการ : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยมีประธานนาธิบดีเป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ศาสนสถานบุโรพุทโธ, ศาสนสถานพรหมบะนัน, แหล่งโบราณคดี ซางกิรัน, ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเมืองบาหลี, กลุ่มวัดพรัมบานัน ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -เมื่อเจ้ ...
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อารัมภบท เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผู้แทนรับทราบด้วยความพึงพอใจในความส ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : กรุงพนมเปญภาษาราชการ : ภาษาเขมรสกุลเงิน : เรียลระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ปราสาทพระวิหาร, นครวัด นครธม ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock ข้อปฏิบัติ (Do) -แต่งกายด้วยความสุภาพหากไปเที่ยวชมวัดหรือศาสนาสถานอันสำคัญ -ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านผู้อื่นทุกครั้ง - ...
ภาพประกอบ : ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Shutterstock เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวันระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ประมุข ผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสกุลเงิน : ดอลล่าร์บรูไนภาษาราชการ : ภาษามาเลย์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : มัสยิดโอมาร์ อาลีไซฟัดดิน, หมู่บ้านกลางน้ำกัมปงเอเยอร์ ...
หน้าที่และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการอาเซียนคือใครมีหน้าที่อะไรและมีวิธีการคัดเลือกหรือสมัครอย่างไรเลขาธิการอาเซียน (Secretariat-General) เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียมีหน้าที่กำกับดูแลงานของอาเซียนในภาพรวม อำนวยความสะดวก ดูแลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียนเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานและ ...
คณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหน่วยงานที่ประสานเรื่องดังกล่าว : กระทรวงพาณิชย์อำนาจหน้าที่1. เสนอแนะท่าทีไทยต่อร่างแผนงานภาพรวมการดำเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ภายในเดือนสิงหาคม 25402. พิจารณาภาพรวมของความยืดหยุ่นที่ไทยต้องการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ซึ่งจะมีการตกลงล่วงหน้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (pre-agreed flexibilities)3. พิจารณาผลกระทบ ...
กลไกระดับชาติกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอาเซียนมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยวิสัยทัศน์ร่วมผู้นำอาเซียน คือการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้มีกลไกระดับชาติขึ้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และคณะกรรมการ / อนุกรรมการสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน ...
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามSocialist Republic of Vietnamข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือติดกับจีนทิศตะวันตกติดกับลาวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชาทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ยทิศใต้ติดกับอ่าวไทย • พื้นที่331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย) • เมืองหลวงกรุงฮานอย (Hanoi) • ประชากร89.7 ล้านคน &bull ...
ราชอาณาจักรไทยThailandข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่าและทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว • พื้นที่513,115 ตารางกิโลเมตร • เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร • ประชากร67.22 ล้านคน • ภาษาราชการภาษาไทย • ศาสนาพุทธศาสนา ร้อยละ 95 • ประมุขพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ...
สาธารณรัฐสิงคโปร์Republic of Singaporeข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งเป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล(Riau) ของอินโดนีเซีย • พื้นที่699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) • ...
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์Republic of the Philippinesข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก • พื้นที่298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ60 ของประเทศไทย) • เมืองหลวงกรุงมะนิลา • ประชากร100 ล้านคน • ภาษาราชการตากาล็อกและอังกฤษ • ศาสนาโรมันคาทอลิก ร้อยละ 83 โปรแตสเตนท์ร้อยละ 9 อิสลาม ร้อยละ 5 • ประมุขประธ ...
มาเลเซียMalaysiaข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุง ...
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาThe Republic of the Union of Myanmarข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล • พื้นที่657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย) • เมืองหลวงนครเ ...
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวLao People's Democratic Republicข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล • พื้นที่236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย) • เมืองหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane) • ประชากร6.77 ล้ ...
สาธารณรัฐอินโดนีเซียRepublic of Indonesiaข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และ ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์ • พื้นที่พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร) • เมืองหลวงกรุงจาการ์ตา • ...
ราชอาณาจักรกัมพูชาKingdom of Cambodiaข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไท ...
รัฐบรูไนดารุสซาลามState of Brunei Darussalamข้อมูลทั่วไป • ที่ตั้งทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) • พื้นที่5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน • เมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) • ประชากร423,000 คน • ภาษาราชการภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) • ศาสนาอิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ ...
ภูมิหลัง1. ภาพรวม ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 4 ณ สิงคโปร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 เห็นพ้องต่อ “ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน” (Initiativefor ASEAN Integration: IAI) เพื่อเร่งรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการลดช่องว่างด้านการพัฒนา (Narrowing the Development Gap – NDG) ระหว่างประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ (ASEAN 6) กับประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ (CLMV ...
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ชะอำ-หัวหิน เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องประชาคมแห่งความเชื่อมโยง (“Community of Connectivity”) เพื่อให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยที่ประชุมดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งได้จัดตั้งคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน ...
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความใกล้ชิด และมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มอำนาจการต่อรองกับภูมิภาคอื่นในโลก การก่อตั้งอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน(ASEAN) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2510 โดยได้มีพิธีลงนามปฏิญญาณกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ มีประเ ...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community – AEC) 1. นโยบายและเป้าประสงค์1.1 รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับอาเซียนในลำดับต้นๆ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ไม่ว่าในด้านภูมิศาสตร์ความใกล้เคียงกันด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งมีมายาวนานและเหนียวแน่นที่สุด1.2 เป้าหมายในการเป็นประชาคม ...
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ได้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความท้าทายที่อาเซียนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของ อาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หรือการเผชิญกับภัยคุกคามที่มาในรูปแบบใหม่ อาทิ การก่ออาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาติ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจึงได้เห็นชอบให้จัดตั้ง & ...
เรื่อง: สิรินทร์ จ่างรัตศศพินทุ ภาพประกอบ: อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ นับถอยหลังสู่ AEC หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ยินคำว่า AEC จากรายงานข่าวหรือจากสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมวางนโยบายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็คือ AEC เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมเช่นกั ...