Log in | วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. 2560 | 4:56 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "สมบัติ"
 
คำค้น : "สมบัติ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 เรื่อง
สมบัติของสารประกอบไอออนิก จากลักษณะการสร้างพันธะไอออนิกซึ่งมีแรงยึดเหนี่ยวต่อเนื่องกันเป็นผลึก และลักษณะอะตอมของธาตุที่มีประจุเป็นไอออนบวกและไอออนลบรวมกันอยู่ ส่งผลให้สารประกอบไอออนิกมีสมบัติต่าง ๆ ดังนี้ 1. สารประกอบไอออนิกจะมีจุดหลอมเหวและจุดเดือดที่สูง เนื่องจากพันธะไอออนิกเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวของประจุไฟฟ้าซึ่งมีความแข็งแรงสูง ยากต่อการทำให้แยกออกจากกัน อีกทั้งยังมีลักษณะการยึดเหน ...
สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์ จากลกษณะของพันธะโคเวเลนต์ และลักษณะของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์จึงส่งผลให้สารประกอบโคเวเลนต์มีสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. สารประกอบโคเวเลนต์ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่แข็งแรงสามารถถูกทำลายได้ง่าย 2. สารประกอบโคเวเลนต์ส่วนใหญ่จะไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เนื่องจากมีประจุ ...
1. ขนาดอะตอม(รัศมีของอะตอม)1.1 พิจารณาตามหมู่ ขนาดอะตอมจะโตขึ้น ถ้าเลขอะตอมเพิ่มขึ้น (จากบนลงล่าง) เนื่องจากระดับพลังงานเพิ่มขึ้น 1.2 พิจารณาตามคาบ ขนาดอะตอมจะเล็กลง (จากซ้ายไปขวา) เนื่องจาก ธาตุแต่ละตัวอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน แต่จำนวนโปรตอนเพิ่มมากขึ้น จึงดึงดูดอิเล็กตรอนให้เล็กลงตามลำดับ 2. ขนาดไอออน ไอออนบวก เกิดจากการจ่ายอิเล็กตรอน หากประจุบวกมากขึ้น ขนาดจะเล็กลง และ ไอออนลบเกิดจากการรับอิเ ...
สารละลายกรด - เบสสมบัติของสารละลายกรด - เบส สารละลายกรด (Acid) หมายถึง สารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ำสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) สารละลายเบส (Base) หมายถึง สารประกอบที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) สมบัติของสารละลายกรด สารละลายกรดมีสมบัติทั่วไป ดังนี้ 1. กรดทุกชนิดจะมีรสเปรี้ยว กรดชนิดใดมีรสเปรี้ยวมากแสดงว่ามีความเป็นกรดมาก เช่น กรดแอซ ...