Log in | วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 | 11:00 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "รัฐธรรมนูญ"
 
คำค้น : "รัฐธรรมนูญ" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 เรื่อง
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. ระบอบการปกครอง ระบอบการปกครอง หมายถึง รูปแบบในการดำเนินการปกครองประเทศ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ - ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย - ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุด หลักการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีดังนี้ 1. ...
ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การแบ่งอำนาจอธิปไตย ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ เป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญมอบให้รัฐสภา ประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ - สภาผู้แทนราษฎร - วุฒิสภา รัฐสภามีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ - แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ - ตรากฎหมาย ...
วันรัฐธรรมนูญ : วันประวัติศาสตร์ของไทยวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี วันรัฐธรรมนูญ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี ก็นับว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งโปรดกล้าฯ ให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐส ...
สอนเรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ หมายถึงกฎหมายสูงสุดในการจัดการปกครองรัฐ ในความหมายอย่างแคบ "รัฐธรรมนูญ" ต้องมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ใช่สิ่งเดียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" มีความหมายกว้างกว่าและจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือจารีตประเพณีก็ได้ รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนั้น มีทั้งเป็นลักษณะลายลักษณ์อักษร และลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ลักษณะไม่เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากจะใ ...
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญสิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นโดยกฏหมาย เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ และมนุษย์จะเป็นผู้เลือกใช้สิ่งนั้นเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับได้ เช่น สิทธิในการกิน การนอน แต่สิทธิบางอย่างมนุษย์ได้รับโดยกฎหมายกำหนดให้มี เช่น สิทธิในการมี การใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องทุกข์เมื่อตนถูกกระทำละเมิดกฎหมาย เป็นต้นเสรีภา ...
รัฐธรรมนูญของไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นกฎหมายที่กำหนดระเบียบแห่งอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวง บทบัญญัติใดของกฎหมายและกฎหรือข้อบังคับที่ขัด ...
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญ มีความหมายตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ว่า "เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้จัดระเบียบการปกครองประเทศ กำหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดี่ยว หรือรัฐรวม ระบอบการปกครองของรัฐ รวมทั้งสถาบันและองค์กรที่ใช้อำนาจในการปกครองรัฐ" ความเป็นมาและความสำคัญ ประเทศเกือบทั้งหมดในโลกย่อมต้องมีรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้เป็นเครื่องกำหนดรูปแบบในการปกครองประเทศ ไม ...
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมาย กฏ หรือข้อบังคับใดขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะถือว่าใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น ชาวไทยทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า อำนาจอธิปไตย เป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู ...
อำนาจรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้สำหรับปกครองประเทศ การที่นักเรียนต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เพราะในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นในฐานะที่นักเรียนเป็นพลเมืองคนหนึ่งจึงจำเป็นต้องมีความรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนได้ถูกต้อง โครงสร้าง ...
การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทกำหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนของสังคมยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่สำคัญในการดำรงตนอย่างเหมาะสมของประชาชน คือการยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีคว ...
โครงสร้างของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ ๑๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของรัฐและการเมืองการปกครอง ดังนี้ ๑. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้ ๒. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ๔. พระมหากษัตริย์ทรงด ...
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่อวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.) เวียนมาถึง นอกจากข้าราชการการเมืองจะได้กระทำพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7 ณ. พระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทางการเมืองก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างกันคือนอกจากจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ก็คงมีจำนวนไม่น้อยที่จะคิดถึงประวัติศาสตร์การเม ...