Log in | วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 | 13:29 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษาไทย"
 
คำค้น : "ภาษาไทย" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
ประโยค เรื่อง เพื่อนสอนเพื่อน ส่วนประกอบของประโยค ส่วนที่ 1 ภาคประธาน เป็นคำนามหรือสรรพนามที่กล่าวขึ้นก่อน ให้รู้ว่าใครเป็นผู้ทำกริยา ส่วนที่ 2 ภาคแสดง เป็นส่วนประกอบของประโยคที่มีคำกริยาเป็นหลัก เป็นคำที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความครบถ้วนสมบูรณ์ว่าแสดงกริยาอย่างไร สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาต ...
การพูดโฆษณา เรื่อง พูดดีมีเงิน หลักการพูดโฆษณา 1. พูดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ 2. ศึกษาหาข้อมูลของลูกค้า 3. ควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสม 4. พูดเสนอเนื้อหาอย่างกระชับและชัดเจน 5. ต้องคำนึงอยู่เสมอว่าลูกค้าสำคัญที่สุด 6. ใช้ภาษาที่ไพเราะและมีลักษณะที่โน้มน้าวใจลูกค้า สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E ...
การพูดโน้มน้าวใจ เรื่อง โน้มใจให้เชื่อ การพูดโน้มน้าวใจ คือ การพูดชักจูงใจให้เชื่อหรือปฏิบัติตาม หลักการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม พูดให้เห็นความต้องการอย่างชัดเจน พูดในลักษณะเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังคล้อยตามหรือเกิดความรู้สึกร่วม และพูดชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3 ...
การพูดอวยพร เรื่อง พรแห่งความหวัง การกล่าวคำอวยพร ในการพูดอวยพรเราต้องรู้วัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับการอวยพรนั้นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พูดต้องให้ความสำคัญ สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง สะท้อนเรื่องที่ฟังและดู การพูดวิเคราะห์ คือ การพูดสรุปความที่ต้องแยกแยะระหว่างใจความสำคัญและพลความ และต้องแยกแยะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของข้อมูล วิเคราะห์เป็นการแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นของข้อมูล การพูดวิจารณ์ คือ การนำเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องที่ฟังและดูตามมุมมองของผู้พูด วิจารณ์ การนำเสนอความคิดเห็นของตัวเราเอง สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการ ...
การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ เรื่อง สะท้อนนักเขียน หลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียน 1. ดูเนื้อหาว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใด 2. ดูการใช้ภาษาว่าเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่ 3. ถ้าเป็นงานเขียนบทร้อยกรองต้องดูว่าใช้สัมผัสนอก สัมผัสใน ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์หรือไม่ มีการใช้คำให้เห็นภาพเพียงใด 4. ดูการเรียบเรียงประโยค การใช้คำศัพท์ทางวิชาการ และดูการใ ...
วิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีตัวละครเอกคือ พระสังข์ กับ นางรจนา เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นที่นิยม สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การวิเคราะห์โคลงโลกนิติ โคลงโลกนิติ เป็นโคลงสุภาษิตที่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาพย์ยานี 11 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำเป็นคำกลอน ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11 1.กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมี 2 บาท บาทเอกและบาทโท บาทหนึ่งแบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 วรรคหลังมี 6 2.การสัมผัสบังคับ หรือสัมผัสนอก จะเป็นสัมผัสสระเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด (1) สัมผัสระหว่างวรรค ได้แก่ คำสุดท้ายวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ 1 หรือคำที่ 2,3 ของวรรคที่สอง คำสุดท้ายของวรรคที่สองส่งสัม ...
หน้าที่ของคำในประโยค เรื่อง หน้าที่ของฉันสำคัญไฉน คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ พืช สิ่งของ แบ่งออกเป็น สามานยนาม เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะ วิสามานยนาม เป็นคำนามชี้เฉพาะ สมุหนาม เป็นคำนามที่ทำหน้าที่แสดงหมวดหมู่ของคำนามทั่วไป ลักษณะนาม เป็นคำนามบอกลักษณะของคำนาม อาการนาม คือ คำนามที่เป็นชื่อกริยาอาการ มักมีคำว่า การ และ ความ นำหน้า เช่น การก ...
คำในภาษาไทย เรื่อง ฉันเป็นใครเธอรู้ไหม คำในภาษาไทยมี 7 ชนิด คือ 1. คำนาม 2. คำกริยา 3. คำสรรพนาม 4. คำวิเศษณ์ 5. คำบุพบท 6. คำสันธาน 7. คำอุทาน สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสร้างคำในภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำนำความหมาย คำมูล คือ คำที่มีความหมายในตัวเอง หากมีหลายพยางค์จะแยกพยางค์จากกันไม่ได้ หลักการสร้างคำ คำประสม คือ คำที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายต่างกันมารวมกัน คำซ้อน คือ การนำคำที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน หรือตรงกันข้ามกันมารวมกัน คำซ้ำ เกิดจากการนำคำมูลเดิมมากล่าวหรือเขียนซ้ำ สื่อ CAI Project สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพ ...
การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน รายงาน หมายถึง การนำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ รวบรวมข้อมูล หรือวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีหลักฐานอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งจะทำรายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเขียนย่อความ เรื่อง คู่หูชวนคิด ความหมายของการเขียนย่อความ การเขียนย่อความ คือ การจับใจความสำคัญของเรื่องที่ได้อ่าน ได้ฟังหรือได้ดูแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ให้ได้ใจความครบถ้วน สั้น กระชับ ด้วยสำนวนของภาษาของตัวเอง หลักการเขียนย่อความ 1. อ่านเรื่องที่จะย่ออย่างละเอียด (อาจอ่านเกินกว่า 1 รอบ) เพื่อจะได้รู้เจตนาของผู้เขียน 2. หาประโยคใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้า แ ...
การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เรื่อง คุณตาคนเก่ง การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีการแทรกเนื้อความที่กล่าวอย่างละเอียด ใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอ่านบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11 เรื่อง ไพเราะเพราะขับขาน เครื่องหมายกำกับจังหวะในการอ่านบทร้อยกรอง เครื่องหมายขีดทับหนึ่งขีด ( / ) ใช้กำกับจังหวะหยุดเสียงอ่านภายในวรรค เครื่องหมายขีดทับสองขีด ( // ) ใช้กำกับจังหวะหยุดเสียงอ่านเมื่อจบวรรคเป็นช่วงยาวกว่าจังหวะเสริม การอ่านกาพย์ยานี 11 การอ่านกาพย์ยานี 11 มีจังหวะการอ่านวรรคละ 2 จังหวะ คือ วรรคหน้า 5 คำ อ่าน 2 / 3 / ...
การสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรกที่จะมีข้อสอบในส่วนของข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบแบบเขียน ที่ผ่านมาน้อง ๆ คุ้นชินกับการทำข้อสอบปรนัยที่มีตัวเลือกให้เลือกตอบ แต่เมื่อมีข้อสอบแบบเขียนเพิ่มขึ้นมา หลายคนอาจเริ่มวิตกว่า “ข้อสอบเขียนเป็นอย่างไร?” “แล้วจะเขียนตอบแบบไหน?” ทาง สทศ. จึงได้แนะนำแนวทางการทำข้อสอบ ตัวอย่ ...
การเขียนเรียงความ คือ การแสดงความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นทราบ การแสดงออกดังกล่าวนี้ย่อมทำได้ด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือจะพูดก็ดี จะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ดี เราย่อมหยิบเอาถ้อยคำมาเรียงลำดับกันเป็นข้อความสั้นๆ เรียกว่า ประโยค ประโยคแต่ละประโยคย่อมมีเนื้อเรื่องติดต่อกัน รวมเป็นข้อความใหญ่ เรียกว่า เรื่องหนึ่ง การที่หยิบเอาถ้อยคำมารวมกันเข้าเป็นประโยค แล้วลำดับประโยคเป็นข้อความนี้บางคนก ...
คลังคำศัพท์งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม เรียบเรียงและจัดทำคำศัพท์เกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ พร้อมภาพประกอบ เปิดอ่าน ebook ได้แล้วที่ : http://www.m-culture.go.th/th/ebook/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral/index.html ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม
ตัวอย่างสื่อการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโดยอาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการสอน อ่านคำในภาษาไทยจาก สระ คุณครูสามารถปรินต์ ตัดและนำไปเคลือบ และนำมาสอนนักเรียนอ่านได้เลยนะคะ หรือจะดัดแปลงเป็นสื่อการสอนชนิดอื่นได้เลยค่ะ
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดกันเลยค่ะ ขอบคุณสื่อการสอนดี ๆ จาก เพจ แบ่งปันสื่อการเรียนรู้
ดาวน์โหลดที่นี่ !! สื่อการสอนสำหรับคุณครู บิงโก สระในภาษาไทย ดาวน์โหลดไปให้นักเรียนระบายสีและเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะ ขอบคุณสื่อการสอนดี ๆ จาก เพจ แบ่งปันสื่อการเรียนรู้
ความเป็นมา อิศรญาณภาษิตเรียกอีกอย่างว่า “เพลงยาวอิศรญาณ” เป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าอิศรญาณ ซึ่งเล่ากันว่าเป็นผู้มีพระจริตไม่ปกติ ครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทำสิ่งวิปริตไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสบริภาษว่าเป็นบ้า ทำให้ใคร ๆ ก็พากันเห็นด้วยกับพระราชดำรัสนั้น ด้วยความน้อยพระทัยของหม่อมเจ้าอิศรญาณจึงทรงนิพนธ์เพลงยาวฉบับนี้ขึ้น มีผู้สันนิษฐานว่าอิศรญาณภาษิตนี้ ไม่ใช่พระนิพน ...
การใช้สื่อ1.ครูอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบเมื่อได้คำตอบที่ถูกแล้ว ให้นักเรียนบอกเหตุผลของการเลือกคำตอบว่าเหตุผลใดที่เลือกคำตอบนั้น2.ให้นักเรียนอ่านคนละข้อและให้นักเรียนที่ฟังเขียนคำตอบลงในสมุด3.ทำบัตรกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผ่น โดยมีบทร้อยกรองปริศนา 1 บท ให้นักเรียนอ่านแล้วให้เขียนคำตอบ พร้อมวาดภาพประกอบ หรือให้บรรยายเป็นบทร้อยแก้ว4.ฝึกอ่านและเขียนคำคล้องจองจากบทร้อยกรอง
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ เกอว เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?%20sid=57000001&action=e_loader&item=52 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ เกย เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=51 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กม เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=50 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กน เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=49 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กง เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=48 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กบ เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... )เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่ ... ) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=47 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กด เอกสารประกอบ 1 (ดาวน์โหลดที่นี่...)เอกสารประกอบ 2 (ดาวน์โหลดที่นี่...)เอกสารประกอบ 3 (ดาวน์โหลดที่นี่...) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=46อ.อุ่นเรือน บุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1
ดาวน์โหลดที่นี่!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ กก เอกสารประกอบที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบที่ 2 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบที่ 3 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=45 อ.วิไลวรรณ เข็มขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป ...
ดาวน์โหลดฟรี!!แบบฝึกอ่าน และเขียนคำมาตรา แม่ ก กา เอกสารประกอบ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบ 2 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)เอกสารประกอบ 3 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) แหล่งที่มา :http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?%20sid=57000001&action=e_loader&item=44 อ.อุ่นเรือน บุญมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชี ...
บทอาขยานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 7 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆ แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แน ...
แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเล่มอื่น ๆแนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 5แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6แนวการสอนซ่อ ...
ดาวน์โหลดที่นี่ !! บิงโกเกมสระภาษาไทย ใช้สำหรับฝึกให้นักเรียนรู้จัก สระในภาษาไทย
รวมคำที่มักสะกดผิดแยกตามหมวดอักษร ก-ฮสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่>>สื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มักสะกดผิด
ภาษาไทยนั้น คำหนึ่งคำอาจมีความหมายได้หลายความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามข้อความแวดล้อมหรือบริบทของคำนั้น อีกทั้งยังใช้ได้หลายหน้าที่ เช่น ใช้เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา เป็นต้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น คำว่า “กา” เป็นคำนามได้ เป็นคำกริยาได้ และเป็นคำลักษณนามได้ ดังตัวอย่าง กาตัวนั้นมีขนสีดำสนิท (กาทำหน้าที่เป็นคำนาม) นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่มีเนื้อหาถูกต้อง (กาทำห ...
การสะกดคำ มาตราตัวสะกดแม่กบ เรื่อง ทำดีได้ดี มาตราตัวสะกด แม่กบ มาตราตัวสะกด แม่กบ คือคำที่มีพยัญชนะ บ ป พ ภ เป็นตัวสะกด เช่น กบ กราบ ครอบครัว เคารพ คำนับ สัปดาห์ บาป หยาบ สุภาพ สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสียงในภาษาไทย เรื่อง กำเนิดของเสียง องค์ประกอบของเสียงในภาษาไทย เสียงในภาษาไทยประกอบด้วย เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสะกดคำ มาตราตัวสะกดแม่เกย เรื่อง น้อยของยาย การสะกดคำ มาตราตัวสะกดแม่เกย มาตราตัวสะกดแม่เกย คือคำที่มีพยัญชนะ ย เป็นตัวสะกด เช่น อ้อย กล้วย มาลัย กระต่าย ร่างกาย ระบาย สวย ยาย สื่อ CAI Projectสื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์