Log in | วันพุธที่ 16 เม.ย. 2557 | 23:31 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษาไทย"
 
คำค้น : "ภาษาไทย" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
ความสำคัญและการอนุรักษ์ภาษาไทยความสำคัญของภาษาไทย- เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว แสดงความรู้สึก ความคิด ความต้องการต่างๆ- ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น การซักถามพูดคุย การอ่าน การฟัง เป็นต้น- ช่วยในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ เพื่อเตือนความจำ หรือสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลัง- สร้างความเข้าใจระหว่างกัน- ช่วยจรรโลงใจ เช่น บทกลอน บทเพลงที่ไพเราะ
การเขียนเรื่องตามประสบการณ์ประสบการณ์ คือ ความรู้ ความสามารถที่ได้จากสิ่งที่กระทำหรือพบเห็นการเขียนเรื่องจากประสบการณ์ คือ การเขียนเรื่องจากเหตุการณ์ที่ได้ประสบพบเห็น หรือกระทำด้วยตนเองออกมาเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจ
การเขียนเรื่องตามจินตนาการจินตนาการ คือ ความสร้างสรรค์ การสร้างภาพ สร้างเรื่องราวขึ้นภายในจิตใจอย่างอิสระ ไม่มีขอบเขต หรือข้อกำหนดการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องตามความคิด ความใฝ่ฝัน ความรู้สึกของผู้เขียน ผู้เขียนสามารถเติมแต่งเรื่องราวได้อย่างอิสระ หรือเหนือความเป็นจริงได้ ผู้เขียนจึงต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต
ประโยคและการแต่งประโยคประโยค คือ การนำคำต่างๆ มาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ- ภาคประธาน คือ ผู้กระทำอาการต่างๆ- ภาคแสดง คือ ส่วนที่แสดงกิริยา อาการของประโยค ซึ่งอาจจะมีส่วนกรรมอยู่ด้วยกิริยา คือ การกระทำกรรม คือ ผู้ถูกกระทำชนิดของประโยค- ประโยคบอกเล่า- ประโยคคำถาม- ประโยคปฏิเสธ- ประโยคคำสั่ง- ประโยคขอร้องและชักชวน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องที่มาจากความคิด ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ของผู้เขียนเอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู้เขียนควรมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกตหลักในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ- คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน- คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าจะมีใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไรบ้าง- วางโครงเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง- เรียบเรียงเรื่องราวให้ต ...
ประโยคและการแต่งประโยคประโยค คือ คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาเรียงต่อกันได้ใจความ เช่น ทราบว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เป็นต้นส่วนประกอบของประโยคภาคประธาน คือ ผู้กระทำภาคแสดง คือ การกระทำหรือสิ่งที่แสดงออกมากริยา คือ การกระทำต่างๆกรรม คือ ผู้ถูกกระทำหรือสิ่งที่ถูกกระทำ
การเขียนเรื่องตามประสบการณ์ คือ การเขียนถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่ได้กระทำหรือสิ่งที่ได้พบเห็นให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจขั้นตอนการเขียนเรื่องตามประสบการณ์- เลือกหัวข้อเรื่องที่จะนำมาเขียน- เขียนโครงเรื่องและลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง- เริ่มเขียนเรื่องตามโครงเรื่องที่วางไว้- เมื่อเขียนเสร็จควรอ่านทวนดูอีกครั้งเป็นการตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดหลักการเตรียมโครงเรื่อง- สถานที่ที่เกิดเรื่อง- วันและเวลาขณะที่ ...
การเขียนเรื่องตามประสบการณ์ คือ การเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราได้กระทำ หรือเขียนเรื่องจากสิ่งที่เราพบเห็นมานั่นเองหลักการเขียนเรื่องตามประสบการณ์- พิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน- เตรียมเนื้อเรื่อง- วางโครงเรื่อง ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง- เขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตามลำดับที่วางไว้- ในตอนจบเรื่อง อาจมีการสรุปหรือสอดแทรกข้อคิดต่างๆหลักในการเขียนที่ดี- กำหนดสิ่งที่จะเขียนให้ชัดเจน- จัดลำดับเรื่องและ ...
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องตามความคิด ตามความรู้สึก หรือตามอารมณ์ของผู้เขียน- ขั้นตอนในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ- หลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
การเขียน คือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก ความต้องการ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ โดยใช้ตัวอักษรมารยาทในการเขียน- เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง- ใช้ภาษาให้เหมาะสม- ใช้ปากกาหมึกสีสุภาพในการเขียน- เขียนให้ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจจุดประสงค์- ใช้ภาษาสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย- เขียนด้วยลายมือบรรจง เป็นระเบียบ- หากเป็นเรื่องเล่าควรเขียนให้เกิดความประทับใจ น่าติดตาม- หากเขียนผิดควรลบให้สะอาด- ควรศึกษาเรื่องที่จะเขียนให ...
คุณผู้ใช้ภาษาไทยจำนวนมากคงจะต้องเคยพูดคำนี้กันอยู่บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน “อย่ามาเล่นมุกได้ป่ะ” “มามุขไหนครับเนี่ย” “นักแสดงคนนี้มีมุขตลกเยอะดีจัง” ครูพี่กอล์ฟขอฟันธงกันไปเลยครับว่าที่ถูกต้องแล้ว “มุกตลก” หรือ “มุขตลก” ต้องสะกดด้วยตัวไหนกันแน่ ระหว่าง ก ไก่ หรือ ข ไข่ จากหลักฐานของราชบัณฑิตยสถานได้ชี้แจงว่า มุกตลก ต้องสะกดด้วย ก ไก่ โดยมีห ...
แนวข้อสอบ GAT (English)มี 4 past-Speakingadd one outword meaningfrom contextioncloze/sentence completion-Vocabulary-Reading Comprehensionnotices/cartoonpassagessentence completionparagraph organization -Writing abilityerror identification
เฉลยข้อสอบ 7 วิชาสามัญ - วิชาภาษาไทยสาระที่ 1 - การอ่านสาระที่ 2 - การเขียนสาระที่ 3 - การฟัง การดู การพูดสาระที่ 4 - หลักการใช้ภาษาไทยสาระที่ 5 - วรรณคดีและวรรณกรรม
ภาษาไทยวันละคำ อธิษฐาน สบถ เพ็ญ กะเพรา บัณฑิต ศรัทธา จิตกาธาน คคนะ โฆษณา อวสาน
ภาษาไทยวันละคำ โดย เจ้าทุย ขอเสนอคำว่า กรีฑา
รายการเปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัย สรุปเข้มวิชาภาษาไทย O-Net จาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเข้ม #1 "โค้งสุดท้าย ปลายทางเอ็นทรานซ์"ผู้สอน : อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์ ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ และ รศ.จารุณี กองพลพรหมhttp://www.curadio.chula.ac.th/Sarupkhem/Sarupkhem-Detail.php?id=3 สรุปเข้ม #2 "รับน้องใหม่ แอดมิสชันส์"ผู้สอน : ผศ.สอางค์ ดำเนินสวัสดิ์ อ.วิศัลย์ศยา รุดดิจษ์ และ รศ.จารุณี กองพลพ ...
การสื่อสารของมนุษย์ เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีการติดต่อสื่อสารและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน มนุษย์จะรับรู้เรื่องราวและความหมาย รหัส หรือ สัญลักษณ์ต่างๆโดยรวมเรียกว่าภาษา การสื่อสารของมนุษย์มีองค์ประกอบดังนี้ 1.ผู้ส่งสาร(ผู้พูดหรือผู้เขียน) 2.สื่อหรือช่องทาง รวมทั้งการติดต่อ 3.สารซึ่งใช้เป็นเนื้อหาบอกข้อมูลต่างๆ 4.ผู้รับสาร(ผู้ฟัง/ผู้ดู/ผู้อ่าน) 5.สภาพแวดล้อม ได้แก่ กาลเทศะ โอกาส และบุคคล ...
หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี๑๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปล้องส้านสามารถดาวน์โหลดได้ตาม link ข้างล่างนี้ https://skydrive.live.com/redir?resid=A8CF5E6047EA9C2A!108&authkey=!AGfgunznkhjTLcI
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง คำราชาศัพท์
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การสร้างคำ ตอน คำประสม
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การสร้างคำ ตอน คำซ้ำ
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การสร้างคำ ตอน คำซ้อน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประโยค
แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการเขียนตัวสะกด จัดทำโดย อ.จินตนา อำนาจวรรณพรตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง คำสรรพนาม จัดทำโดยอ.จินตนา อำนาจวรรณพรตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้่านไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จุดประสงค์การเรียนรู้1. อธิบายความหมายของคำสรรพนามได้ถูกต้อง2. จำแนกประเภทของคำสรรพนามได้ถูกต้อง3. บอกหน้าที่ของคำสรรพนามแต่ละประเภทตามที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง4. จำแนก เปรียบเทียบลักษณะของคำสรรพนามแต่ละประเภทได้5. สามารถใช้คำสรรพนามต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ถูก ...
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)เรื่อง คำนาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จัดทำโดย อ.จินตนา อำนาจวรรณพรตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
โครงการเมจิ เทนไซ ปี 2 ติวน้องสู่เส้นชัยเข้า ม.1 วิชาภาษาไทยโดย อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) เอกสารประกอบการติว คลิกเพื่อดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการติว เมจิ เทนไซ ปี 2 วิชา ภาษาไทยโดย ครูลิลลี่กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้ผ่านตู้ปลูกปัญญารางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2 เรื่อง คำอุทาน โดย ด.ญ. ชรินทร์รัตน์ สกุลเดช ป.5/2 ด.ญ. เดือนนภา อารีย์ ป.5/2 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา