Log in | วันอังคารที่ 9 ก.พ. 2559 | 20:45 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ป่าชายเลน"
 
คำค้น : "ป่าชายเลน" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 เรื่อง
ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง: กัลยาณี แนวเล็ก เชื้อราพิทักษ์โลก หลากหลายไอเดียเพื่อลดภาวะโลกร้อน และอีกหนึ่งไอเดียที่เข้าตากรรมการ นำเสนอโดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กับ โครงการเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการชักนำการเจริญเติบโตไม้ชายเลนด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ในรูป ...
ป่าชายเลนเขตอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนที่ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพและระบบนิเวศ ได้แก่พื้นที่แหล่งรักษาพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แหล่งเพาะพันธุ์และสัตว์น้ำ พื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกทำลาย และการพังทลายของดิน พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี พื้นที่ที่ควรสงวนไว้สำหรับแนวกันลม ป้องกันคลื่นและกระแสน้ำ พื้นที่ป่าที่เหมาะสม ...
ระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ หาดทราย หาดหิน หาดเลน แนวประการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลนป่าชายเลนจะมีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตและมีผลผลิตสูงมากติดอันดับโลก จึงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลเป็นอย่างยิ่ง โดยเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์นานาชนิด เช่น ปูแสม ปูทะเล ปูดำ เป็นแหล่งสมุนไพร เช่น เหงือกปลาหมอ แก้ท้องร่วง เป็นเขื่อนธรรมชาติช่วยกักเก็บตะกอน ผลกระทบจากการทำลายป่าชายเลน ...
ป่าชายเลน มีระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล และมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของสัตว์น้ำ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ป่า ชายเลนจึงเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด
ป่าไม้ ป่าไม้ ในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ ๑. ประเภทของป่าไม้ ๑) ป่าไม้ไม่ผลัดใบ เป็นป่าที่ต้นไม้มีใบเขียวตลอดปี ซึ่งปรากฏอยู่ในภูมิประเทศแบบภูเขาที่มีความสูงเกิน ๖๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า ๒,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี แบ่งได้ดังนี้ (๑) ป่าดิบ เป็นป่าที่มีหมู่ไม้ ๓ ระดับ -ชั้นบน เป็นไม้ใ ...
ดอนหอยหลอดดอนหอยหลอด เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง อันเกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 22,000 ไร่มีลักษณะเป็นสันดอนใหญ่ตลอดชายฝั่งทะเล อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 50 เมตร 2,000 เมตร จำนวนดอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีทั้งหมด 7 ดอน แต่ละดอนแยกจากกันด้วยร่องน้ำเล็ก ๆ ดอนที่มีหอยหลอดชุกชุมมากมีจำนวน 5 ดอน มีความหนาแน่นของหอยหลอดบนพื้นที่ประมาณ 15,056.25 ไร่ ลักษณะทางกายภาพดอนหอยห ...
ระบบนิเวศป่าชายเลน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของป่าชายเลนมีความแตกต่างออกไปอย่างมากจากป่าชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะดิน เนื่องจากมีสภาพเป็นดินเลนในที่ราบกว้างใหญ่ ดินเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์สูงจากธาตุอาหารที่ไหลมาจากแหล่งต่างๆ เช่น จากการกันเซาะตามชายฝั่งและแหล่งน้ำลำธาร อีกส่วนหนึ่งมาจากซากพืชซากสัตว์ในบริเวณป่าชายเลนเอง โดยเฉพาะใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันเป็นจำนวนมาก แพลงค์ตอนพืชและสาหร่าย ส่วนสภาพความเค็มของน ...