Log in | วันพุธที่ 26 เม.ย. 2560 | 3:20 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "ตะวันตก"
 
คำค้น : "ตะวันตก" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 เรื่อง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย การติดต่อกับชาวต่างชาติของคนไทยในยุคสมัยต่าง ๆ มีผลต่อสังคมไทยหลายด้าน วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย โดยวัฒนธรรมบางอย่างได้ถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิมของคนไทย ขณะที่วัฒนธรรมบางอย่างรับมาใช้โดยตรง 1. วัฒนธรรมตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะ ...
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ แบ่งกว้าง ๆ เป็น 2 ระยะ คือ 1. สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้แก่ ช่วงที่ 1 การปกครองสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 (ก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435) ช่วงที่ 2 การปกครองสมัดรัขกาลที่ 5 (หลังจากการปฏิรูปด้านการปกครอง) ถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ 7 2. สมัยประชาธิปไตย ...
ทรัพยากรแร่ธาตุในแต่ละท้องถิ่น ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่ แร่ธาตุที่พบ ดีบุก สังกะสี แมงกานีส น้ำมันปิโตรเลียม จังหวัด แม่ฮ่องสอน แร่ธาตุที่พบ สังกะสี ดีบุก ฟลูออไรต์ จังหวัด ลำปาง แร่ธาตุที่พบ ดินขาว ทังสเตน ลิกไนต์ ดีบุก พลวง ...
ภูมิใจไทยทำ บรรพบุรุษของคนในแต่ละท้องถิ่นได้มีการสั่งสมความรู้ ความสามารถหรือทักษะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ความรู้ในเรื่องการทำอาหาร การถนอมอาหาร การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน สิ่งที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นเหล่านี้ เราเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวอย่าง ผลงานภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่าง ๆ ภาคเหนือ ...
เรื่อง : ทวีปยุโรป ตอน ภูมิหลังทางประวิตศาสตร์ของทวีปยุโรป เวลา : 12.03 นาที เนื้อเรื่องย่อ : เป็นแนวข้อสอบ ทวีปยุโรป ตอน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรป