Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 3:27 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน > เนื้อหาคลังความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ "คอมพิวเตอร์"
 
คำค้น : "คอมพิวเตอร์" พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจำนวน มากกว่า 50 เรื่อง
สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรแบงเปน 5 สวน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล ผูใช และ กระบวนการซึ่งมีลักษณะคลายกับองคประกอบของระบบสารสนเทศที่นําเสนอในบทที่ 1 เรื่องระบบ สารสนเทศ ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชเพื่อจัดการกับขอมูล เปนหลักนั่นเอง ฮารดแวร (Hardware) ฮารดแวรคือเครื่องมือหรืออุปกรณทั้งหมดที่เกี่ยวของกับคอมพ ...
Chem Around You by Che-me-kaตอน: เคมีคอมพิวเตอร์ ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า “เคมี” น้องๆ คิดถึงอะไรครับ? แน่นอนว่าหลายคนคงจะนึกภาพสารเคมีน่ากลัว สีสันสดใส บรรจุอยู่ขวดแก้วรูปทรงแปลกๆ มีแก๊สระเหยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว หรือไม่อย่างนั้นในจินตนาการของน้องๆ ก็อาจจะเป็นภาพห้องปฏิบัติการลับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ทาสีขาวทั่วทั้งห้อง มีนักเคมีสวมเสื้อกาวน์สีขาวพร้อมแว่นนิรภัยยืนผสมสารเคมีอยู่ใช่ไหมครับ ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 21101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน นายสุรกิจ มั่นใจดี ปีการศึกษา 2555 บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร ...
การเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น - YouTube
ตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวแปลชุดคำสั่ง เป็นชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ในการแปลชุดคำสั่ง ที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่ไม่ใช้ภาษาเครื่อง เช่น ภาษาแอสเซมเบลอร์ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาปาสกาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี (RPG) ภาษาพีแอลวัน (PL/I) ภาษาดาตาเบส (Data Base) และยังมีภาษาอื่นๆ อีกนับพันภาษา ตัวแปลชุดคำสั่งมีหน้าที่ดังนี้ ๑. ชุดคำสั่งควบคุมอ่านตัวแปลชุด ...
การพัฒนาระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบการสั่งงานแบ่งเป็น ๒ ประเภท ใหญ่ๆ คือ การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม และการ พัฒนาระบบชุดคำสั่งใช้งาน การพัฒนาระบบชุดคำสั่งควบคุม ซึ่งรวมทั้งตัวแปลชุดคำสั่งด้วยนั้น ต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่า นักวิศวกรระบบ (system engineer) และนักโปรแกรมระบบ (system programmer) ส่วนการพัฒนาระบบชุดคำสั่งใช้งานต้องมีการวิเคราะห์ระบบ (system analyst) และนักเขียนโปรแก ...
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง (Machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่บังคับการทำงานของเครื่องอย่างแท้จริง ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่อง ว่าจะเป็นแบบใด นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่สร้างขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสม ...
ชุดคำสั่งใช้งาน ชุดคำสั่งใช้งานเป็นชุดคำสั่งที่ทำขึ้นมา เพื่องานนั้นๆ อาจจะเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูป (package program) หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเฉพาะงานที่เรียกว่า ชุดคำสั่งของผู้ใช้ (user's program) จึงนับเป็นชุดคำสั่งทำงานจริงๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น การคำนวณ การทำรายงานการเงิน และการทำสถิติของประชากร เป็นต้น ๑. ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เป็นชุดคำสั่งที่เราสามารถนำไปใช้งานไ ...
ชุดคำสั่งควบคุม ชุดคำสั่งควบคุมมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบการรับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพราะต้องทำหน้าที่หลายประการ ตามขนาดของชุดคำสั่งควบคุม และลักษณะของเครื่อง เช่น บางบริษัทอาจจะสร้างชุดคำสั่งควบคุมที่ใหญ่มาก และสามารถทำงานได้ทุกชนิด อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ต้องการจัดการสร้างหรือตัดตอนชุดคำสั่งควบคุมให้มีขนาดเล็ก และมีความสามารถน้อยลงก็สามารถทำได้ ชุดคำสั่งควบคุมมีหน้าที ...
ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง รหัสที่ป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (hardware) ตามที่เราต้องการ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ หรือระบบซอฟต์แวร์ (software system) ประกอบด้วยชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (computer program) หลายๆ ชุด ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงา หรือประมวลผลข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องกา ...
ส่วนเตรียมข้อมูล แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะกำเนิดขึ้นมาไม่นานนัก ก็ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เพื่อใช้เป็นเครื่องประมวลผลในปัญหาที่ตนเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและบัญชี การเกษตร การแพทย์ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทำงานอย่างหนัก ไม่มีเวลาว่างเว้น ...
ส่วนรับส่งข้อมูล ส่วนรับส่งข้อมูลเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด ในการที่ผู้ใช้เครื่องจะทำการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยส่งคำสั่ง และข้อมูลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำตามในสิ่งที่ต้องการ และรับผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำเสร็จแล้ว ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอ่านบัตรคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน และเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์บา ...
ส่วนควบคุมกลาง ส่วนควบคุมกลาง หรือซีพียู (central processing unit; CPU) ของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ ๓ ส่วน คือ ส่วนคำนวณ ส่วนควบคุม และส่วนความจำ แต่บางคนจะไม่รวมส่วนความจำไว้ในส่วนควบคุมกลาง ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถสร้างส่วนควบคุมกลางไว้ในวงจรเบ็ดเสร็จตัวเดียว เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ ส่วนควบคุมกลางเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยทำงานเป็น ๒ จังหวะ ...
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผล ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงาน เครื่องจะทำงานอย่างอัตโนมัติจนสำเร็จลุล่วงไปตามต้องการ เครื่องสามารถคำนวณได้ทั้งบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการคำนวณที่ยุ่งยาก นอกจากนี้เครื่องสามารถเก็บข้อมูล คำสั่ง และผลลัพธ์ไว้ได้ สามารถเปรียบเทียบตัวเลขว่า เท่ากันหรือไม่ ตรวจสอบเครื่องหมาย ...
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๓ ยุคของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๓ เริ่มจาก พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๒ นับเป็นระยะเวลา ๖ ปีเท่ากันกับยุคของคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๑ และที่ ๒ ในยุคนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้คอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๓ ก้าวหน้ามากขึ้น และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมดังต่อไปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มระบบ ๓๖๐ วงจรเบ ...
การพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขึ้นได้ไม่นาน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ได้คิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๓๒๙ เจ เอช มิลเลอร์ (J.H. Miller) วิศวกรชาวเยอรมันเป็นผู้คิดค้น เนื่องจากมีความยุ่งยากในทางวิศวกรรม และการผลิตในอันที่จะปฏิบัติตามโครงงาน เขาจึงได้พัฒนาความคิดของเขา โดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่สร้า ...
Bit และ จำนวนสีของภาพ ตัวอย่างภาพ Bitmap 2 สี Bitmap 16 สี GIF 256 สี JPG 16 Bit ที่มา : http://www.kr.ac.th/ebook2/trirat2/08.html
VPN คือ อะไร ? VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบน เครือข่ายไอพีก็ได้ แต่ยังสามารถ คงความเป็นเครือข่ายเฉพาะ ขององค์กรได้ ด้วยการ เข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ดี คำว่า VPN จะครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (เช่น Gateway และ Router), ซอฟต์แวร์ และส่วน ...
การใช้งานปุ่ม Function ( F ) บนคอมพิวเตอร์ หากพูดถึงปุ่มตระกูล F (Function) บนแป้นคีย์บอร์ด น่าจะเป็นปุ่มที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ต้องพบเห็นบ่อยๆ และคุ้นเคยกันดี เนื่องจากมันถูกวางเรียงอยู่แถวบนสุดของคีย์บอร์ด แถมยังมีจำนวนมากตั้งแต่ F1 ไปจนถึง F12 แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าปุ่มตระกูล F เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรกันบ้าง เอาเป็นว่าเราลองมาทำความรู้จักคุณสมบัติเฉพาะตัวของปุ ...
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ 1. ADA AUGUSTA 2. HERMAN HOLLERITH 3. CHARLES BABBAGE 4. BLAISE PASCAL 2. บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ 1. ADA AUGUSTA ...
คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การ์ดจออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive)อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้คอมพิวเตอร์เคส (Computer Case)ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ (Printer)อุปกรณ์ท ...
การป้องกันไวรัสจาก USB Flash Drive โดยไวรัสจะอาศัยช่องโหว่ของคอมพิวเตอร์เข้ามา ซึ่งเป็นต้นเหตุขของการติดไวรัส ในวิดีโอจะสอนถึงการป้องกันไวรัสจาก USB Flash Drive
เรียนรู้การทำงานของคอมพิวเอตืแบบเบื้องต้น ปูพื้นฐานสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป
เครื่องมือในการใช้ประกอบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรื่อง: กัลยาณี แนวเล็ก ภาพ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจาะโปรแกรมพิชิตคอมพิวเตอร์โอลิมปิก “เด็กไทยพิชิตชัย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกโลก” พาดหัวข่าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทย ในฐานะผู้ชนะการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (International Olympiad ...
อธิบายประเภทของสิ่งอันตรายต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่า Malware รวมถึงไขข้อสงสัยว่าไวรัสเกิดมาทำไม แล้วมีไวรัสนิสัยดีหรือไม่
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติไวรัส ไม่ว่าจะเป็นไวรัสตัวแรกของโลก ไวรัสดังๆ ที่หลายคนไม่อยากจดจำ
น้องสายรุ้งแนะนำภาษาจีนวันละคำ วันนี้คือคำว่า คอมพิวเตอร์
ใบความรู้สำหรับครู/นักเรียน เรื่อง ความหมายของข้อมูลและลักษณะของข้อมูล 1. ความหมายของข้อมูลและลักษณะของข้อมูล ความหมายของข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งคนเราสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การได้ฟัง การมองเห็น การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัส ข้อมูลที่ได้อาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูล ...
ตอน จับตายไวร้ายไวรัส ตอนที่ 2 วิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีไวรัสหรือเปล่า? อาการเราสามารถรับรู้ได้จากการที่คอมพิวเตอร์มีอาการแปลกไปจากปกติที่เรา เคยใช้งาน อย่างเช่นการทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าลงกว่าปกติคอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีๆข้อมูลบางอย่างก็หายไปหรือ เพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไร แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย วิธีการป้องกันจากไวรัส อย่าเปิดอ่านอีเมลล์แปลกๆ เมื่อเรา ...
ตอน ติดคุกง่ายๆ ถ้าไม่รู้กฏหมาย ICT
ต้นกระบองเพชรช่วยดูดซับรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ มาบอกกล่าวกันครับ มีผลวิจัยจากต่างประเทศเชื่อว่า ต้นกระบองเพชร หรือตะบองเพชร หรือแคคตัส (cactus) ที่ตั้งหน้าคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยลดปัญหารังสีที่แผ่ออกมาได้ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ใช้จิกจา จักษุแพทย์ ผอ.มูลนิธิเทียนฟ้า อธิบายว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังสียูวี รังสีเหนือม่วง พบในแสงแดด หลอดไฟ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งอย่างหลังคนเราสัมผัสใก ...
เพื่อให้นักเรียนมีเสื่อการเรียนการสอนที่ดี
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน o รับข้อมูล เป็นส่วนรับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่อง โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น o ประมวลผล จะนำคำสั่งที่รับมาจากส่วนรับข้อมูลไปปฏิบัติ โดยหน่วยประมวลผลมีชื่อ เรียกว่า ซีพียู o แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ อุปกรณ์ ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ ลำโพง เป็นต้น ส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ ภายในตัวเครื่อง หรือท ...
แถบเครื่องมือการพิมพ์เอกสาร ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร word document สามารถซ่อน หรือให้แสดงได้ ตามความสะดวกในการใช้พื้นที่หน้ากระดาษ
พวกเราจะมาอธิบายวิธีการประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
กูเกิล (Google Inc.) (แนสแด็ก: GOOG และ LSE: GGEA) เป็นบริษัทมหาชนอเมริกัน มีรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล อีเมล แผนที่ออนไลน์ ซอฟต์แวร์จัดการด้านสำนักงาน เครือข่ายออนไลน์และวิดีโอออนไลน์ รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหา กูเกิลสำนักงานใหญ่ที่รู้จักในชื่อกูเกิลเพล็กซ์ตั้งอยู่ที่เมืองเมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพนักงาน 16,805 คน (31 ธันวาคม 2550) [ต้องการอ้างอิง] ...
เราควรทำอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์ของเรา มีคนอีกจำนวนมากๆ ที่ไม่เคยดูแล รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือไม่ทราบว่าจะดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้อยู่กับเรานานๆ ได้อย่างไร อันนี้ไม่ได้โทษใคร แต่เราอยากจะแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา แบบพื้นฐาน อย่างน้อย จะได้ทราบว่า คอมพิวเตอร์ของเราอยู่ในสภาพแบบไหน พร้อมใช้งานหรือไม่ เริ่มต้นการดูแลรักษา ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สภาพภ ...
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ความหมายของการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission)ข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตัวกลาง เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการส่งและการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง นอกจากนี้อาจจะมีผู้รับผิดชอบในการกำหนดกฏเกณฑ์ในการส่งหรือรับข้ ...
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit) ก่อนที่จะศึกษาว่าคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลได้อย่างไร ผู้อ่านจะต้องทราบก่อนว่าสื่อสำหรับเก็บข้อมูลนั้นมีอะไรบ้าง เนื่องจากคอมพิวเตอร์แปลงคำสั่งและข้อมูลต่าง ๆ เก็บไว้ในรูปแบบของเลขฐานสองคือ 0 และ 1 ทั้งสิ้น โดยที่ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ จะถูกแทนด้วยกลุ่มของตัวเลขเลขฐานสอง และเนื่องจากแรมเป็นหน่วยความจำที่ไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างถาวร ถ้าปิดเคร ...
ระบบคอมพิวเตอร์ ยุคของคอมพิวเตอร์ 1. ยุคที่หนึ่ง (First Generation) ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1944 เป็นต้นมา หรือประมาณปี พ.ศ. 2494 – 2502 เทคโนโลยีที่ใช้สร้างคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จะใช้หลอดสุญญากาศ และวงจรไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้พลังความร้อนในขณะทำงานสูง ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จึงมีขนาดใหญ่และต้องใช้เครื่องปรับอากาศมาช่วยในการระบายความร้อน นอกจากนั้นยังมีการใช้เทปกระดาษหรือบัตรเจา ...
ระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาจัดเก็บในที่เดียวกัน ซึ่งแต่เดิมถูกจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูลเป็นระบบแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบแฟ้มข้อมูล ได้แก่ ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความขัดแย้งของข้อมูลความยากในการแก้ไขและบำรุงรักษา การผูกติดกับข้อมูล การกระจายของข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลดล ...
1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม 2. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ...
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) โดยมีการเรียกซ้ำแบบเดียวกับคำว่า ไวรัส ในตัวสิ่งมีชีวิต แต่เป็นคำเรียกแบบย่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการใดๆก็ตามเท่าที่โปรแกรมถูกเขียนขึ้นมาเพื่อการใดการหนึ่งทั้งที่มีประโยนช์ทางการทำงานตามผู้เขียนโปรแกรมนั้นขึ้นมา ข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเ ...
10 วิธีป้องกันภัยจากอินเตอร์เนตสำหรับเด็กและเยาวชนศูนย์วิจัยกสิกรไทย เสนอ 6 แนวทางสำหรับผู้ใหญ่ และ 4 แนวทางสำหรับเด็กในการป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เนตที่มีกับเด็ก ลดช่องว่างด้านเทคโนโลยี และสกัดกั้นความเสียหายต่ออนาคตของชาติ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า ในประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวมประมาณ 4.5 ล้านคน โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน และแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย แต่ก็ ...