Log in | วันอังคารที่ 19 ก.พ. 2562 | 20:26 น.
หน้าหลัก > วันนี้เมื่อวันวาน
 
 
 

SHARE

วันนี้เมื่อวันวาน : วันที่ 4 กรกฎาคม

 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2500

วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ของไทย

วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ของไทย

วันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2489

ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากอเมริกา

ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชจากอเมริกา

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ฟิลิปปินส์ได้ตกเป็นอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 ศตวรรษ เมื่อได้รับเอกราชจึงจัดระบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2387

บางกอกรีคอดเดอร์ หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยออกวางจำหน่าย

บางกอกรีคอดเดอร์ หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยออกวางจำหน่าย

บางกอกรีคอดเดอร์ (Bangkok Recorder) หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยออกวางจำหน่ายเป็นฉบับแรก จากโรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน บางกอกรีคอดเดอร์ตีพิมพ์ด้วยตัวอักษร “บรัดเลย์เหลี่ยม” และมีเนื้อหาที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยในสมัยนั้น คือ มีการรายงานข่าวและเขียนบทความเชิงวิจารณ์ด้วย
 
 

วันนี้เมื่อ พ.ศ. 2319

รัฐสภาอเมริกาประกาศ "คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา"

รัฐสภาอเมริกาประกาศ "คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา"

หลังจากที่ได้มีการต่อสู้เพื่อต่อต้านการข่มเหงจากอังกฤษ รัฐสภาอเมริกันได้ประกาศคำ "ประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา" ซึ่งเขียนโดย โทมัส เจฟเฟอร์สัน (Thomas Jefferson)โดยตั้งอเมริกาเป็นประเทศเกิดใหม่แยกตัวเองจากอาณัติของอังกฤษ และถือว่าเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกามาจนทุกวันนี้