รหัสข้อสอบ : MAPB400991
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 19 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การชั่ง ป.4
1)
รถบรรทุกสิบล้อหนึ่งคันหนัก 6 ........
ก.
กรัม
ข.
กิโลกรัม
ค.
ขีด
ง.
เมตริกตัน
2)
ข้าวเปลือก 1 กระสอบ หนัก 85 ........
ก.
กิโลกรัม
ข.
ถัง
ค.
กรัม
ง.
เมตริกตัน
3)
ส้มเขียวหวาน 1 เข่ง ควรใช้เครื่องชั่งใด
ก.
เครื่องชั่งสปริง
ข.
เครื่องชั่งสองแขน
ค.
เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
ง.
เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
4)
เครื่องยาสมุนไพร 20 กรัม ควรใช้เครื่องชั่งใด
ก.
เครื่องชั่งสปริง
ข.
เครื่องชั่งสองแขน
ค.
เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
ง.
เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
5)
น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 8 ขีด เท่ากับข้อใด
ก.
10 ขีด
ข.
18 ขีด
ค.
20 ขีด
ง.
28 ขีด
6)
น้ำหนัก 5,300 กรัม เป็นกี่กิโลกรัม กี่ขีด
ก.
3 กิโลกรัม 5 ขีด
ข.
5 กิโลกรัม 3 ขีด
ค.
5 กิโลกรัม 30 ขีด
ง.
5 กิโลกรัม 300 ขีด
7)
ข้อใดแสดงการเปลี่ยนหน่วยการชั่งจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย
ก.
30,000÷3,000 = 30 ขีด
ข.
2,000÷1,000 = 2 กิโลกรัม
ค.
40×100 = 4,000 กิโลกรัม
ง.
50×100 = 5,000 กรัม
8)
ปรีชาคาดคะเนสร้อยทองหนัก 135 กรัม เมื่อนำมาชั่งจริงปรากฏว่าหนัก 150 กรัม ปรีชาคาดคะเนน้ำหนักของสร้อยคลาดเคลื่อนไปเท่าใด
ก.
15 กรัม
ข.
20 กรัม
ค.
25 กรัม
ง.
30 กรัม
9)
โมซื้อส้มมา 3 กิโลกรัม 500 กรัม ซื้อชมพู่ 2 กิโลกรัม 800 กรัม โมซื้อส้มและชมพู่มีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมกี่กรัม
ก.
5 กิโลกรัม 300 กรัม
ข.
6 กิโลกรัม 300 กรัม
ค.
5 กิโลกรัม 800 กรัม
ง.
6 กิโลกรัม 500 กรัม
10)
ป้าซื้อกุ้งแห้งมา 22 กิโลกรัม 300 กรัม แบ่งใส่ถุง 20 ถุง ถุงละเท่าๆกัน ป้าจะแบ่งกุ้งแห้งได้ถุงละกี่กิโลกรัม กี่กรัม
ก.
1 กิโลกรัม 15 กรัม
ข.
1 กิโลกรัม 115 กรัม
ค.
1 กิโลกรัม 150 กรัม
ง.
1 กิโลกรัม 200 กรัม
11)
ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากับ 1 ตัน
ก.
1,000 ลิตร
ข.
1,000 กรัม
ค.
1,000 กิโลเมตร
ง.
1,000 กิโลกรัม
12)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องชั่งสปริง
ก.
ก่อนชั่ง ต้องให้เข็มเครื่องชั่งชี้ที่ตัวเลข 0 เสมอ
ข.
การอ่านน้ำหนัก ควรให้หน้าปัดเครื่องชั่งอยู่ในระดับสายตา
ค.
ควรวางสิ่งของค้างไว้บนเครื่องชั่ง เพราะจะทำให้สปริงของเครื่องชั่งยืดหยุ่นดี
ง.
ไม่ควรชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำลังเครื่องชั่ง
13)
ต้องการชั่งน้ำหนักของข้าวสาร 1 กระสอบ ควรใช้เครื่องชั่งข้อใด
ก.
เครื่องชั่งสปริง
ข.
เครื่องชั่งสองแขน
ค.
เครื่องชั่งแบบหน้าปัด
ง.
เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน
14)
มังคุด หนัก 2 ........ ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
ก.
กรัม
ข.
กิโลกรัม
ค.
ขีด
ง.
เมตริกตัน
15)
30 ขีด เท่ากับกี่กิโลกรัม
ก.
30 กิโลกรัม
ข.
3 กิโลกรัม
ค.
10 กิโลกรัม
ง.
1 กิโลกรัม
16)
5,000 กิโลกรัม เท่ากับกี่เมตริกตัน
ก.
1 เมตริกตัน
ข.
5 เมตริกตัน
ค.
50 เมตริกตัน
ง.
500 เมตริกตัน
17)
เหล็ก 3 เมตริกตัน 250 กิโลกรัม เป็นกี่กิโลกรัม
ก.
550 กก.
ข.
1,250 กก.
ค.
3,250 กก.
ง.
5,000 กก.
18)
ไก่ราคากิโลกรัมละ 45 บาท ขายไก่ 2 ตัว ตัวแรกหนัก 2 กิโลกรัม 300 กรัม และตัวที่สองหนัก 3 กิโลกรัม 100 กรัม จะได้เงินทั้งสิ้นกี่บาท
ก.
243 บาท
ข.
240 บาท
ค.
159 บาท
ง.
154 บาท
19)
สุธีหนัก 40 ......... เติมหน่วยใด
ก.
กรัม
ข.
กิโลกรัม
ค.
ขีด
ง.
ลิตร