รหัสข้อสอบ : SOMB509909
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.5
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่6
1)
พระอนุรุทธะเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของใคร
ก.
พระอานนท์
ข.
พระสารีบุตร
ค.
พระโมคคัลลานะ
ง.
พระอัญญาโกณฑัญญะ
2)
ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของพระอนุรุทธะ
ก.
ตั้งใจจริง
ข.
มีวาทศิลป์ในการพูด
ค.
มีความเพียรพยายาม
ง.
มีความกตัญญูกตเวที
3)
พระอนุรุทธะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ายอดเยี่ยมกว่าพระภิกษุทั้งหลายในด้านใด
ก.
มีปัญญามาก
ข.
มีบริวารมาก
ค.
มีทิพพจักขุญาณ
ง.
มีความกตัญญูกตเวที
4)
องคุลิมาลมีชื่อเดิมว่าอะไร
ก.
อหิงสกะ
ข.
อานันทะ
ค.
อนุรุทธะ
ง.
มหานามะ
5)
สำนวนไทยที่ว่า “ต้นคด ปลายตรง” มีความหมายสอดคล้องกับประวัติของบุคคลใด
ก.
พระอนุรุทธะ
ข.
พระองคุลิมาล
ค.
พระโมคคัลลานะ
ง.
พระธัมมทินนาเถรี
6)
ข้อใดคือคุณธรรมของพระองคุลิมาลที่นักเรียนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
ก.
มีวาทศิลป์ในการพูด
ข.
มั่นคงในพระรัตนตรัย
ค.
เป็นคนขยันและตั้งใจในการเรียน
ง.
เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกาลเทศะ
7)
พระธัมมทินนาเถรี ก่อนบวชเป็นภิกษุณีมีสามีชื่อว่าอะไร
ก.
วิสาขะ
ข.
ภัททิยะ
ค.
อานันทะ
ง.
อนุรุทธิ
8)
นอกจากเป็นคนฉลาด ช่างสังเกตและรู้จักกาลเทศะแล้ว พระธัมมทินนาเถรียังมีคุณธรรมอะไรที่ควยยึดถือเป็นแบบอย่างอีกบ้าง
ก.
มักน้อยสันโดษ
ข.
มีวาทศิลป์ในกรพูด
ค.
มีความเพียรพยายาม
ง.
มีความกตัญญูกตเวที
9)
พระเถระรูปใดที่แสดงธรรมให้จิตตคหบดี ฟังจนได้ดวงตาเห็นธรรม และประกาศตนเป็นอุบลาสกผู้นับถือพระพุทธศาสนา
ก.
พระอัสสชิ
ข.
พระสารีบุตร
ค.
พระมหานามะ
ง.
พระมหากัลสสปะ
10)
ใครเป็นต้นเหตุให้มีการสร้างโรงครัวสำหรับเก็บอาหารในวัด
ก.
จิตตคหบดี
ข.
พระเจ้าพิมพิสาร
ค.
อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง.
นางวิสาขามหาอุบาส
11)
วัดที่จิตตคหบดีได้สร้างถวายพระมหานามะมีชื่อว่าวัดอะไร
ก.
วัดเวฬุวัน
ข.
วัดเชตวัน
ค.
วัดอัมพวัน
ง.
วัดอัมพาฏก
12)
ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรมที่ควยยึดถือเป็นแบบอย่างของจิตตคหบดี
ก.
มั่นคงในพระรัตนตรัย
ข.
มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี
ค.
เก่งในการพูดชี้แจงธรรม
ง.
รอบคอบและไม่ประมาท
13)
ข้อใด ไม่ใช่ ผลงานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ก.
พาลีสอนน้อง
ข.
กำสรวลศรีปราชญ์
ค.
ทศรถสอนพระราม
ง.
สมุทรโฆษคำฉันท์
14)
ก่อนมรณภาพหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดใด
ก.
วัดตระพังจิต
ข.
วัดปทุมคงคา
ค.
สวนโมกขพลาราม
ง.
วัดพระบรมธาตุไชยา
15)
หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุบรรยายธรรมเรื่องใดจึงถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์
ก.
คู่มือมนุษย์
ข.
ธรรมโฆษณ์
ค.
พุทธธรรมกับประชาธิปไตย
ง.
ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ
16)
ปัจจุบันหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดใด
ก.
วัดอุโมงค์
ข.
วัดธารน้ำไหล
ค.
วัดปัญญานันทาราม
ง.
วัดชลประทานรังสฤษฏ์
17)
หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุมีความเด่นเหมือนกันในเรื่องใด
ก.
เป็นพระนักพัฒนา
ข.
ไม่สนในลาภ ยศ และสมณศักดิ์
ค.
เขียนหนังสือะรรมะพิมพ์เป็นจำนวนมาก
ง.
เทศน์ได้น่าฟัง เข้าใจง่าย ชวนให้ติดตาม
18)
ดร.เอ็มเบดการ์เกิดในตระกูลวรรณะใด
ก.
กษัตรยิ์
ข.
พราหมณ์
ค.
แพศย์
ง.
จัลฑาล
19)
ก่อนที่จะปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนา ดร.เอ็มเบดาการ์นับถือศาสนาใดมาก่อน
ก.
ซิกข์
ข.
ฮินดู
ค.
คริสต์
ง.
อิสลาม
20)
ข้อใดคือคุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างของ ดร.เอ็มเบดการ์
ก.
มีความกตัญญูกตเวที
ข.
มีความเสียสละและรับผิดกชอบ
ค.
มีความรอบคอบและไม่ประมาท
ง.
มีความมุมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน