รหัสข้อสอบ : MAPB400990
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 14 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การวัดความยาว ป.4
1)
ความยาว 3 วา เท่ากับกี่เมตร
ก.
3 เมตร
ข.
6 เมตร
ค.
15 เมตร
ง.
30 เมตร
2)
ระยะทาง 2,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก.
2 กิโลเมตร
ข.
100 กิโลเมตร
ค.
20 กิโลเมตร
ง.
200 กิโลเมตร
3)
ความยาว 100 เมตร เท่ากับกี่วา
ก.
50 วา
ข.
20 วา
ค.
10 วา
ง.
5 วา
4)
ความยาว 5 เมตร ยาวกว่าข้อใด
ก.
600 เซนติเมตร
ข.
3 วา
ค.
400 มิลลิเมตร
ง.
5 กิโลเมตร
5)
ที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 40 วา ที่ดินแปลงนี้กว้างกี่เมตร
ก.
40 เมตร
ข.
80 เมตร
ค.
400 เมตร
ง.
800 เมตร
6)
เครื่องมือชนิดใด ใช้สำหรับวัดความยาว
ก.
เครื่องชั่งสองแขน
ข.
เครื่องชั่งสปริง
ค.
ตลับเมตร
ง.
ถ้วยตวง
7)
ถ้าจะวัดความยาวของโรงอาหาร ควรใช้เครื่องมือวัดในข้อใด
ก.
ไม้บรรทัด
ข.
ไม้เมตร
ค.
สายวัดตัว
ง.
ตลับเมตร
8)
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงปทุมธานียาว 57 ......... ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
ก.
เมตร
ข.
กิโลเมตร
ค.
เซนติเมตร
ง.
มิลลิเมตร
9)
ข้อใดมีหน่วยวัดเป็นกิโลเมตร
ก.
ความสูงของสมบัติ
ข.
ระยะทางจากบ้านไปชายทะเล
ค.
ความยาวของผ้า
ง.
ความกว้างของห้องเรียน
10)
4,000 เมตร เท่ากับกี่กิโลเมตร
ก.
1 กิโลเมตร
ข.
2 กิโลเมตร
ค.
3 กิโลเมตร
ง.
4 กิโลเมตร
11)
50,000 มิลลิเมตร เท่ากับกี่เมตร
ก.
5,000 เมตร
ข.
500 เมตร
ค.
50 เมตร
ง.
5 เมตร
12)
มาตราส่วน 1 : 10 วัดความยาวในรูปได้ 2 หน่วย ความจริงเท่ากับข้อใด
ก.
2 หน่วย
ข.
5 หน่วย
ค.
10 หน่วย
ง.
20 หน่วย
13)
มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. วัดความยาวในรูปได้ 5 เซนติเมตร ความยาวจริงเท่ากับข้อใด
ก.
5 เซนติเมตร
ข.
5 เมตร
ค.
10 เซนติเมตร
ง.
10 เมตร
14)
เสาธงสูง 20 เมตร ปักลงไปในดิน 45 เซนติเมตร จะเหลือเสาสูงพ้นพื้นดินเท่าไร
ก.
20 เมตร 45 เซนติเมตร
ข.
20 เมตร 450 เซนติเมตร
ค.
19 เมตร 55 เซนติเมตร
ง.
19 เมตร 500 เซนติเมตร