รหัสข้อสอบ : MAPB400984
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 18 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การหาร ป.4
1)
2,070÷9 = .......
ก.
200
ข.
210
ค.
220
ง.
230
2)
14,400÷25 = .......
ก.
576
ข.
577
ค.
578
ง.
579
3)
1,932÷92 = .......
ก.
21
ข.
31
ค.
41
ง.
51
4)
พี่ชายมีเงิน 425 บาท ต้องการแบ่งเงินให้น้อง 5 คน คนละเท่าๆกัน น้องจะได้เงินคนละกี่บาท
ก.
75 บาท
ข.
85 บาท
ค.
95 บาท
ง.
105 บาท
5)
พ่อค้ามีข้าวสาร 4,725 กิโลกรัม ตักแบ่งเป็นถุง ถุงละ 15 กิโลกรัม จะได้กี่ถุง
ก.
300 ถุง
ข.
315 ถุง
ค.
325 ถุง
ง.
350 ถุง
6)
12,371÷139 = .......
ก.
39
ข.
59
ค.
69
ง.
89
7)
32,319÷399 = .......
ก.
61
ข.
71
ค.
81
ง.
91
8)
คุณครูขายเสื้อ 125 ตัว ได้เงินมา 10,000 บาท นำเงินที่ได้ทั้งหมดมากแจกเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก 25 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้เงินคนละกี่บาท
ก.
200 บาท
ข.
300 บาท
ค.
400 บาท
ง.
500 บาท
9)
นิดมีผ้าไหม 145 เมตร ขายได้เงิน 13,775 บาท อยากทราบว่านิดขายผ้าไหมราคาเมตรละกี่บาท
ก.
65 บาท
ข.
75 บาท
ค.
85 บาท
ง.
95 บาท
10)
มีธูปทั้งหมด 12,600 ดอก ถ้านำมาจัดเป็นกำ กำละ 120 ดอก จะจัดธูปได้ทั้งหมดกี่กำ
ก.
105 กำ
ข.
115 กำ
ค.
125 กำ
ง.
135 กำ
11)
3,419÷13 ผลลัพธ์คือข้อใด
ก.
265
ข.
263
ค.
262
ง.
261
12)
18,722÷23 = .......
ก.
812
ข.
813
ค.
814
ง.
815
13)
204,085÷245 = .......
ก.
831
ข.
832
ค.
833
ง.
834
14)
45,120÷141 และ 16×20 เหมือนกันในเรื่องใด
ก.
ผลลัพธ์
ข.
วิธีคิด
ค.
ตัวคูณและตัวหาร
ง.
จำนวนหลักของตัวหาร
15)
ข้อใดเป็นการตรวจคำตอบของ 78,771÷121 = .......
ก.
....... – 121 = 78,771
ข.
....... × 121 = 78,771
ค.
....... + 121 = 78,771
ง.
....... ÷ 121 = 78,771
16)
ในแต่ละปีสมศรีมีรายได้ 81,960 บาท เฉลี่ยแต่ละเดือนเธอมีรายได้กี่บาท
ก.
7,940 บาท
ข.
7,570 บาท
ค.
7,200 บาท
ง.
6,830 บาท
17)
ขายรองเท้าคู่ละ 99 บาท ได้เงินทั้งหมด 32,175 บาท ขายรองเท้าไปทั้งหมดกี่คู่
ก.
375 คู่
ข.
350 คู่
ค.
325 คู่
ง.
300 คู่
18)
น้ำมันหนึ่งถังมี 9,720 ลิตร แบ่งใส่ขวด ขวดละ 18 ลิตร จะได้กี่ขวด เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
ก.
9,720 × 18 = .......
ข.
9,720 ÷ 18 = .......
ค.
9,720 - 18 = .......
ง.
9,720 + 18 = .......