รหัสข้อสอบ : SOMA109811
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3
1)
นักวิชาการได้ใช้หลักฐานใดเสนอแนวคิดว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
ก.
หมู่เลือด
ข.
โครงกระดูก
ค.
ภาษาพูด
ง.
บันทึกชาวต่างชาติ
2)
การศึกษาความถี่ของหมู่เลือดของนายแพทย์สมศักดิ์ พันธ์สมบุญ สันนิษฐานว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทยน่าจะอยู่บริเวณใด
ก.
รัฐชานในพม่า
ข.
มณฑลกวางสี
ค.
มณฑลยูนนาน
ง.
หมู่เกาะอินโดนีเซีย
3)
นักประวัติศาสตร์ท่านใดที่มีความเห็นว่าชนชาติไทยเป็นเชื้อสายมองโกล
ก.
รูธ เบเนดิกต์
ข.
ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดต์
ค.
ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร
ง.
ศ.โวลแฟรม อีเบอร์ฮาร์ด
4)
เหตุใดจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่ใด
ก.
ทุกแนวคิดขาดหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
ข.
นักวิชาการไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ค.
คนไทยปัจจุบันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของตนเอง
ง.
แนวคิดทางประวัติศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5)
การค้นคว้าเกี่ยวกับถิ่นเดิมของไทย ควรดำเนินต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใด
ก.
ไม่ควร เพราะ สิ้นเปลืองงบประมาณ
ข.
ไม่ควร เพราะ ไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ค.
ควร เพราะได้ทราบข้อเท็จจริงมากขึ้น
ง.
ควร เพราะ นานาชาติจะได้ยอมรับความสามารถของนักวิชาการไทย
6)
ศาสนาที่ได้รับความนิยมมากในแคว้นทวารวดีคือศาสนาใด
ก.
ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
ข.
ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท
ค.
ศาสนาฮินดู - ไวษณพนิกาย
ง.
ศาสนาฮินดู - ไศวะนิกาย
7)
ข้อใดเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าละโว้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกัมพูชา
ก.
อาวุธที่ใช้ในการสู้รบกับขอม
ข.
เทวรูปที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์
ค.
เครื่องมือทางการเกษตร
ง.
การสร้างกำแพงล้อมรอบเมือง
8)
ปัจจัยที่ช่วยพัฒนาจากชุมชนเมืองโบราณกลายเป็นแคว้นลังกาสุกะคือข้อใด
ก.
ทำเลที่ตั้งอยู่ติดทะเล
ข.
มีอำนาจทางการเมืองอย่างกว้างขวาง
ค.
เป็นเมืองอิสระที่ไม่ขึ้นกับแคว้นใด
ง.
เชิญเมืองอื่นเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
9)
แคว้นตามพรลิงค์เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นใด ก่อนที่จะแยกตัวออกมาตั้งเป็นแคว้นใหม่
ก.
แคว้นศรีวิชัย
ข.
แคว้นทวารวดี
ค.
แคว้นละโว้
ง.
แคว้นลังกาสุกะ
10)
หลังจากที่แคว้นตามพรลิงค์แยกตัวเป็นแคว้นใหม่แล้ว ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นแคว้นใด
ก.
แคว้นสุโขทัย
ข.
แคว้นล้านนา
ค.
แคว้นนครศรีธรรมราช
ง.
แคว้นอโยธยา
11)
แคว้นโคตรบูรมีความสัมพันธ์กับแคว้นใด
ก.
กัมพูชา
ข.
จามปา
ค.
ล้านนา
ง.
ล้านช้าง
12)
ข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดย์ ในเรื่อง ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือข้อใด
ก.
ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองปาเล็มบัง
ข.
ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองไชยา
ค.
ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองคลองท่อม
ง.
ศูนย์กลางของแคว้นศรีวิชัยคือเมืองเงียงสระ
13)
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้แคว้นศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลง
ก.
ตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นตามพรลิงค์
ข.
พระเจ้ากฤตนครแห่งชวาโจมตีเมือง
ค.
เกิดน้ำท่วมใหญ่จนไม่สามารถฟื้นฟูเมืองได้
ง.
ชาวต่างชาติเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ
14)
ตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงสิ่งใด
ก.
การสร้างพระบรมธาตุไชยา
ข.
การสร้างพระปรางค์สามยอด
ค.
การสร้างพระธาตุหริภุญชัย
ง.
การสร้างพระธาตุพนม
15)
พ่อขุนมังรายทรงยกทัพเข้ามายึดแคว้นหริภุญชัยได้สำเร็จในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดทำการปกครอง
ก.
พระนางจามเทวี
ข.
เจ้าชายอินทวร
ค.
เจ้าชายมหายศ
ง.
พระยาญีบา