รหัสข้อสอบ : MAPA200956
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 18 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง การตวง ป.2
1)
เครื่องตวงชนิดใด มีหน่วยเป็นลิตร
ก.
ถ้วยตวง
ข.
ช้อนตวง
ค.
กระบอกตวง
2)
เครื่องตวงชนิดใดไม่ใช่เครื่องตวงมาตรฐาน
ก.
แก้ว
ข.
ลิตร
ค.
ช้อนตวง
3)
เครื่องตวงชนิดใด ตวงได้ทั้งของเหลวและของแห้ง
ก.
ลิตร
ข.
ถ้วยตวง
ค.
กระบอกตวง
4)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
น้ำเปล่า 5 ลิตร มากกว่า น้ำปลา 3 ลิตร
ข.
ถั่วเขียว 1 ลิตร น้อยกว่า ข้าวสาร 1 ลิตร
ค.
น้ำปลา 2 ช้อนตวง เท่ากับ น้ำส้มสายชู 1 ช้อนตวง
5)
เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร จากข้อความดังกล่าว ถังน้ำ 1 ใบ จุน้ำได้กี่ลิตร
ก.
4 ลิตร
ข.
3 ลิตร
ค.
2 ลิตร
6)
จากโจทย์ข้อ 5. ภาชนะใดจุน้ำได้น้อยที่สุด
ก.
เหยือกน้ำ
ข.
ถังน้ำ
ค.
ขวดน้ำ
7)
จากโจทย์ข้อ 5. ถังน้ำจุได้มากกว่าขวดน้ำกี่ลิตร
ก.
1 ลิตร
ข.
2 ลิตร
ค.
3 ลิตร
8)
จากโจทย์ข้อ 5. ถ้าใช้เหยือกน้ำ 1 ใบ และถังน้ำ 1 ใบ จะจุน้ำได้รวมกันกี่ลิตร
ก.
7 ลิตร
ข.
6 ลิตร
ค.
5 ลิตร
9)
โหลใบหนึ่งจุน้ำได้ 30 ลิตร ในโหลมีน้ำอยู่ 17 ลิตร ต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มพอดี
ก.
3 ลิตร
ข.
13 ลิตร
ค.
13 ถ้วยตวง
10)
มีน้ำอยู่ 23 ถัง ใช้รดน้ำต้นไม้ไป 12 ถัง เหลือน้ำกี่ถัง
ก.
10 ถัง
ข.
11 ถัง
ค.
12 ถัง
11)
การตวงของแห้งที่เป็นของหยาบหรือชิ้นใหญ่ มีวิธีตวงอย่างไร
ก.
ตวงให้เรียบเสมอขอบ
ข.
ตวงอย่างไรก็ได้
ค.
ตวงให้พูน
12)
เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 5 ถ้วยตวง เหยือกอีกใบจุน้ำได้ 3 ถ้วยตวง เหยือกสองใบจุน้ำรวมกันได้กี่ถ้วยตวง
ก.
7 ถ้วยตวง
ข.
8 ถ้วยตวง
ค.
2 ถ้วยตวง
13)
กะละมัง 1 ใบ เมื่อเทน้ำใส่ 20 ถ้วยตวงจะเต็มพอดี กะละมังมีความจุเท่าไร
ก.
20 ถัง
ข.
20 ถ้วยตวง
ค.
20 ลิตร
14)
ขวดใบหนึ่งจุน้ำได้ 3 ลิตร ในขวดมีน้ำเพียง 1 ลิตร ยังใส่น้ำได้อีกกี่ลิตร
ก.
1 ลิตร
ข.
2 ลิตร
ค.
3 ลิตร
15)
น้ำ 1 ลิตร ......... น้ำปลา 2 ลิตร ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง
ก.
>
ข.
<
ค.
=
16)
ถัง มีความจุ = 18 แก้ว เหยือก มีความจุ = 8 แก้ว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.
ถังจุมากกว่าเหยือก 10 แก้ว
ข.
เหยือกจุน้อยกว่าถัง 10 แก้ว
ค.
ถังจุมากกว่าเหยือก 8 แก้ว
17)
นิดมีน้ำตาลทรายขาว 15 ลิตร มีน้ำตาลทรายแดง 12 ลิตร นิดมีน้ำตาลทรายแดงน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวกี่ลิตร
ก.
3 ลิตร
ข.
4 ลิตร
ค.
5 ลิตร
18)
สิ่งของในข้อใดที่ตวงแล้วต้องปาดให้เรียบ
ก.
ถั่วลิสง
ข.
ถ่าน
ค.
ข้าวสาร