รหัสข้อสอบ : TEPB600924
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 19 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.6
1)
ข้อใดจัดเป็นข้อมูล
ก.
ป้ายราคาของเล่น
ข.
การคำนวณเงินรายรับ-รายจ่าย
ค.
จำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อของ
ง.
การคิดกำไรที่ได้จากการขายของ
2)
ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
ก.
การเปรียบเทียบ
ข.
การแจกแจง
ค.
การสรุปผล
ง.
การสัมภาษณ์
3)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูล
ก.
ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น
ข.
ช่วยในการวินิจฉัยโรค
ค.
เกิดความสนุกและผ่อนคลาย
ง.
ช่วยให้ประหยัดและสะดวกขึ้น
4)
แหล่งข้อมูลใดต่างจากพวก
ก.
การฟังเพลงจากวิทยุ
ข.
การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่างๆ
ค.
การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ง.
การดูโทรทัศน์
5)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก.
ข้อมูล -> การประมวลผล -> สารสนเทศ
ข.
สารสนเทศ -> ข้อมูล -> การประมวลผล
ค.
สารสนเทศ -> การประมวลผล -> ข้อมูล
ง.
การประมวลผล -> ข้อมูล -> สารสนเทศ
6)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่ดี
ก.
ถูกต้อง
ข.
รวดเร็ว
ค.
แปลกใหม่
ง.
เชื่อถือได้
7)
ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก.
โทรทัศน์
ข.
หนังสือเรียน
ค.
คอมพิวเตอร์
ง.
ดาวเทียม
8)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.
สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
ข.
เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
ค.
เทคโนโลยีทำให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศ
ง.
ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
9)
โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
ก.
ด้านการสื่อสาร
ข.
ด้านธุรกิจพาณิชย์
ค.
ด้านการศึกษา
ง.
ด้านวงการบันเทิง
10)
นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
ก.
ได้รับความสนุกสนานจากการเล่นเกม
ข.
ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
ค.
ทำให้เรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น
ง.
ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
11)
บัตรประจำตัวประชาชน เป็นข้อมูลประเภทใด
ก.
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ข.
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
ค.
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ง.
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ
12)
นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
ก.
ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
ข.
ข้อมูลตัวเลขและภาพ
ค.
ข้อมูลภาพและเสียง
ง.
ข้อมูลเสียงและตัวเลข
13)
ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวเลข
ก.
หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ข.
บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ค.
แผ่น VCD ภาพยนตร์
ง.
แถบบันทึกเสียง
14)
ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ก.
ถูกต้อง
ข.
สมบูรณ์
ค.
ทันสมัย
ง.
แปลกใหม่
15)
Peopleware หมายถึงอะไร
ก.
โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง
ข.
ผู้คิดค้นและเขียนโปรแกรม
ค.
การวางแผนการปฏิบัติงาน
ง.
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
16)
ผู้ที่คิดค้นและเขียนโปรแกรมต่างๆ ขึ้น เรียกว่าอะไร
ก.
programmer
ข.
peopleware
ค.
process
ง.
printer
17)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ก.
ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
ข.
ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
ค.
ทำให้เดินทางได้สะดวก
ง.
ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้ง่าย
18)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ก.
ใช้คำนวณรายรับ-รายจ่าย
ข.
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
ค.
ใช้ในการคิดค้นผลิตยารักษาโรค
ง.
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
19)
เพราะเหตุใดเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ก.
ทำงานได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ
ข.
ราคาไม่แพง
ค.
เป็นที่นิยมของคนทั่วไป
ง.
ทำให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย