รหัสข้อสอบ : TEPB600920
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 17 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชางานประดิษฐ์ ป.6
1)
การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
ก.
ความรวดเร็ว
ข.
การตลาด
ค.
มนุษยสัมพันธ์
ง.
ความคิดสร้างสรรค์
2)
ถ้าต้องการใช้สีให้มีความรู้สึกว่าวัสดุนั้นอยู่ใกล้เข้ามา ควรเลือกใช้สีอะไร
ก.
สีเทา
ข.
สีฟ้า
ค.
สีส้ม
ง.
สีเขียว
3)
ถ้าต้องการประดิษฐ์เศษวัสดุให้เป็นของใช้ จะต้องศึกษาเรื่องใดก่อน
ก.
การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
ข.
การหาวัสดุมาตกแต่ง
ค.
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
ง.
การนำไปใช้ประโยชน์
4)
การประดิษฐ์หมอนอิง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในห้องใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก.
ห้องครัว
ข.
ห้องรับแขก
ค.
ห้องพระ
ง.
ห้องทำงาน
5)
จุดประสงค์ที่สำคัญในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ คือข้อใด
ก.
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ข.
ส่งเสริมให้มีความรักธรรมชาติ
ค.
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ง.
นำมาขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ
6)
ข้อใดใช้หลักการของความสมดุลในการประดิษฐ์มากที่สุด
ก.
การจัดดอกไม้
ข.
กล่องดินสอ
ค.
ภาพแขวน
ง.
ถาดผลไม้
7)
ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ
ก.
ตะไบ
ข.
สว่านมือ
ค.
กบไสไม้
ง.
ตลับเมตร
8)
ถ้าต้องการตัดโฟมเป็นรูปต่างๆ ควรใช้เครื่องมือในข้อใด
ก.
คีม
ข.
มีด
ค.
เลื่อย
ง.
กรรไกร
9)
อันตรายจากการใช้เครื่องมือ เกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
ก.
ความประหยัด
ข.
ความดื้อดึง
ค.
ความไม่รู้
ง.
ความประมาท
10)
หลักการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์คือข้อใด
ก.
ความประหยัด
ข.
ความสวยงาม
ค.
ความโอ่อ่า
ง.
ความพอใจ
11)
วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานประดิษฐ์ควรมีลักษณะอย่างไร
ก.
หาง่ายในท้องถิ่น
ข.
มีเพียงชิ้นเดียว
ค.
นำเข้าจากต่างประเทศ
ง.
มีราคาแพง
12)
สิ่งประดิษฐ์ในข้อใด ยึดหลักความสมดุลมากที่สุด
ก.
ดอกไม้จากกระดาษสา
ข.
ปลาตะเพียนแขวน
ค.
หมอนอิง
ง.
ตุ๊กตาล้มลุก
13)
การแกะสลัก จะต้องอาศัยคุณลักษณะต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก.
ความอดทน
ข.
ความละเอียด
ค.
ความประณีต
ง.
ความรวดเร็ว
14)
สีใดจะช่วยเพิ่มขนาดของวัตถุให้ใหญ่ขึ้น
ก.
สีเทา
ข.
สีเขียว
ค.
สีม่วงแดง
ง.
สีน้ำเงิน
15)
งานประดิษฐ์ข้อใด เป็นงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย
ก.
แจกันไม้ไผ่
ข.
นาฬิกากระป๋องคุกกี้
ค.
ดอกไม้ใบยางพารา
ง.
พวงมาลัยดอกไม้สด
16)
กระบวนการออกแบบและกระบวนการเทคโนโลยี สัมพันธ์กันในขั้นตอนใด
ก.
กำหนดความต้องการ
ข.
ออกแบบและปฏิบัติ
ค.
หาวิธีแก้ปัญหา
ง.
ประเมินผลงาน
17)
การทำงานประดิษฐ์ ควรเริ่มจากสิ่งใด
ก.
ความประณีตในการทำงาน
ข.
การวางแผนอย่างรอบคอบ
ค.
การใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง
ง.
การตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน