รหัสข้อสอบ : TEPB500911
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 16 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5
1)
ข้อใดคือการแลกเปลี่ยน
ก.
กมลให้สมศักดิ์ยืมปากกา
ข.
สุดาซื้อของขวัญให้เพื่อน
ค.
ชมพู่ส่งฝาโค้กไปชิงโชค
ง.
ลดาแลกรูปถ่ายกับเพื่อน
2)
ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคของระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ
ก.
การสนองความต้องการ
ข.
การเก็บรักษา
ค.
การเชื่อถือ
ง.
การขนส่ง
3)
หน้าที่ของเงินคือข้อใด
ก.
อำนวยความสะดวก
ข.
ใช้ซื้อของใช้อย่างเดียว
ค.
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ง.
สื่อกลางสำหรับติดต่อกับผู้อื่น
4)
ข้อใดคือการกำหนดมูลค่าของสินค้า
ก.
ต้อยขายเสื้อราคาตัวละ 199 บาท
ข.
เก่งซื้อหนังสือราคาเล่มละ 45 บาท
ค.
แมวซื้อปลาตัวละ 20 บาท
ง.
นกซื้อถุงเท้าคู่ละ 30 บาท
5)
ความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลในระยะเวลาหนึ่ง เรียกว่าอะไร
ก.
สินเชื่อ
ข.
เงินกู้
ค.
เงินผ่อน
ง.
เครดิต
6)
ข้อใดคือเอกสารเครดิต
ก.
อีเมล์
ข.
แฟกซ์
ค.
เช็ค
ง.
ธนาณัติ
7)
ข้อใดไม่ใช่ระบบแลกเปลี่ยนโดยใช้เครดิต
ก.
วิชัยสั่งจ่ายเช็คให้นที
ข.
สุดาซื้อโทรทัศน์ด้วยเงินสด
ค.
นิสาซื้อตั๋วแลกเงินที่ธนาคาร
ง.
มาลีซื้อของผ่านบัตรเครดิต
8)
เครดิตเกิดขึ้นครั้งแรกจากสาเหตุใด
ก.
ความสะดวก
ข.
ความเชื่อระหว่างบุคคล
ค.
ความทันสมัยของสินค้า
ง.
ความประหยัดในการใช้แรงงาน
9)
ข้อใดคือตราสารที่เปลี่ยนมือได้โดยการโอนสลักหลังและส่งมอบ
ก.
เช็ค
ข.
เครดิต
ค.
ตั๋วแลกเงิน
ง.
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
10)
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้บัตรเครดิตได้รับความยินยอม
ก.
ความสะดวก
ข.
ความรวดเร็ว
ค.
ความประหยัด
ง.
ความปลอดภัย
11)
การรู้จักประหยัดและอดออม ทำให้เราเป็นคนอย่างไร
ก.
มีนิสัยตระหนี่
ข.
ไม่รู้จักใช้จ่ายเงิน
ค.
รู้จักคุณค่าของเงิน
ง.
มีนิสัยไม่สนใจใคร
12)
ถ้าไม่รู้จักประมาณการใช้จ่าย จะเกิดผลอย่างไร
ก.
มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายมากขึ้น
ข.
มีสิ่งของไว้ใช้มากขึ้น
ค.
ไม่มีคนคบหาด้วย
ง.
เป็นหนี้สิน
13)
ธนบัตรในข้อใดที่เลิกใช้แล้วในปัจจุบัน
ก.
ธนบัตรฉบับละ 100 บาท
ข.
ธนบัตรฉบับละ 50 บาท
ค.
ธนบัตรฉบับละ 20 บาท
ง.
ธนบัตรฉบับละ 5 บาท
14)
การซื้อสินค้าละบริการผ่านบัตรเครดิตมีผลดีอย่างไร
ก.
ได้สินค้ามาใช้ก่อนจ่ายเงิน
ข.
ได้สินค้าปริมาณมากกว่า
ค.
ได้สินค้าคุณภาพดีกว่า
ง.
ได้สินค้าราคาถูกกว่า
15)
การซื้อขายสินค้าแบบผ่อนส่ง เงินที่ชำระในครั้งแรก เรียกว่าอะไร
ก.
เงินทุน
ข.
เงินดาวน์
ค.
เงินต้น
ง.
เงินผ่อน
16)
ข้อใดหมายถึงระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ
ก.
หน่อยไปจ่ายตลาด
ข.
นุ้ยนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร
ค.
แนนนำปลาไปแลกกับข้าวสาร
ง.
นิดใช้บัตรเครดิตจ่ายค่าอาหาร