รหัสข้อสอบ : SCMA108881
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : การกระจัด,ความเร็ว,อัตราเร็ว
1)
การกระจัดหมายถึง?
ก.
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุไปจากตำแหน่งเดิม โดยคำนึงถึงทิศทาง
ข.
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวตรงใน 1 หน่วยเวลาและบอกทิศทางหรือความเร็ว
ค.
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลาไม่ต้องบอกทิศทาง
ง.
ผิดทุกข้อ
2)
ความเร็วหมายถึง?
ก.
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุไปจากตำแหน่งเดิม โดยคำนึงถึงทิศทาง
ข.
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลาไม่ต้องบอกทิศทาง
ค.
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวตรงใน 1 หน่วยเวลาและบอกทิศทางหรือความเร็ว
ง.
ผิดทุกข้อ
3)
อัตตราเร็วหมายถึง?
ก.
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลาไม่ต้องบอกทิศทาง
ข.
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุไปจากตำแหน่งเดิม โดยคำนึงถึงทิศทาง
ค.
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวตรงใน 1 หน่วยเวลาและบอกทิศทางหรือความเร็ว
ง.
ผิดทุกข้อ
4)
ไก่ เดินออกจากบ้านไปทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร แล้วเดินไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร จึงพัก เวลาที่ใช้่20 นาที การกระจัดเท่ากับเท่าไหร่(ไก่เดินทางจากบ้านถึงที่พัก)
ก.
2กิโลเมตร
ข.
3กิโลเมตร
ค.
4กิโลเมตร
ง.
5กิโลเมตร
5)
จากข้อที่แล้วความเร็วเท่ากับเท่าไหร่?
ก.
0.22กิโลเมตรต่อนาที
ข.
0.23กิโลเมตรต่อนาที
ค.
0.24กิโลเมตรต่อนาที
ง.
0.25กิโลเมตรต่อนาที