รหัสข้อสอบ : TEPB400880
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 16 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชางานประดิษฐ์ ป.4
1)
การประดิษฐ์สิ่งของไว้ใช้ มีประโยชน์ข้อใดมากที่สุด
ก.
ฝึกการทำงาน
ข.
ทำให้มีความอดทน
ค.
ทำให้มีความสามัคคี
ง.
ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2)
ข้อใดคือหลักในการนำวัสดุมาประดิษฐ์
ก.
หาง่ายและคงทน
ข.
มีจำนวนน้อย หายาก
ค.
มีราคาแพง
ง.
แปลกไม่เหมือนใคร
3)
การออกแบบงานประดิษฐ์ก่อนลงมือทำ มีประโยชน์อย่างไร
ก.
ช่วยให้ประดิษฐ์ได้ง่ายขึ้น
ข.
ช่วยให้มีแบบเลือกหลายแบบ
ค.
ช่วยให้เลือกวัสดุที่จะใช้ได้ง่าย
ง.
ช่วยให้สิ่งประดิษฐ์มีความคงทน
4)
ข้อใดไม่ต้องคำนึงถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
ก.
รูปทรงของชิ้นงาน
ข.
ราคาของวัสดุที่นำมาประดิษฐ์
ค.
ความสวยงามของชิ้นงาน
ง.
เวลาที่ใช้ในการประดิษฐ์
5)
ถ้าต้องการยึดผ้าสองผืนให้ติดหันควรใช้เครื่องมือใด
ก.
ที่เย็บกระดาษ
ข.
กาว
ค.
เข็มและด้าย
ง.
กระดาษกาว
6)
ถ้าต้องการทาสีงานประดิษฐ์ให้มีความรู้สึกสดใส ร่าเริง ควรใช้สีใด
ก.
สีฟ้า
ข.
สีเขียว
ค.
สีส้ม
ง.
สีน้ำเงิน
7)
ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
ก.
นุ่นใช้กาวติดกระดาษ
ข.
น้อยเก็บเครื่องมือเมื่อใช้เสร็จแล้ว
ค.
นิดถามคุณครูเรื่องวิธีการใช้กบไสไม้
ง.
โหน่งเก็บกรรไกรในกระเป๋ากางเกง
8)
ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของกระบวนการออกแบบและกระบวนการเทคโนโลยี
ก.
พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น
ข.
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
ค.
วางแผนการทำงานให้มีคุณภาพ
ง.
ทำงานประดิษฐ์อย่างมีความสุข
9)
กระบวนการออกแบบอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี
ก.
คิดหาวิธีการแก้ปัญหา
ข.
เลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ค.
ออกแบบและปฏิบัติ
ง.
ประเมินผลงาน
10)
ถ้าต้องการงานสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับตกแต่งฝาผนัง ควรเลือกงานประดิษฐ์ใด
ก.
โมบายเปลือกหอย
ข.
กล่องรับจดหมาย
ค.
หมอนอิง
ง.
กรอบรูป
11)
ข้อใดเป็นลักษณะของการทำงานประดิษฐ์ที่ดี
ก.
ใช้วัสดุราคาแพง
ข.
ทำงานร่วมกับเพื่อนทุกครั้ง
ค.
วางแผนในการทำงานทุกครั้ง
ง.
ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
12)
หลังจากทำงานประดิษฐ์เสร็จแล้ว ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.
คิดงานต่อไป
ข.
เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
ค.
นำผลงานออกแสดง
ง.
ตรวจสอบคุณภาพของผลงาน
13)
การใช้เครื่องมือในการทำงานประดิษฐ์หรืองานช่าง ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก.
การเก็บรักษา
ข.
การทำความสะอาด
ค.
ความคงทน
ง.
ความปลอดภัย
14)
ขั้นตอนแรกของการทำงานประดิษฐ์คือข้อใด
ก.
เลือกวัสดุ
ข.
ออกแบบ
ค.
ตกแต่ง
ง.
เลือกอุปกรณ์
15)
การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์หรืองานช่างที่ทำ มีผลดีอย่างไร
ก.
ทำงานได้รวดเร็ว
ข.
ทำงานได้ถูกต้อง
ค.
ทำงานได้สวยงาม
ง.
ทำงานได้อย่างปลอดภัย
16)
ขั้นตอนการออกแบบในการทำงานประดิษฐ์ มีผลดีอย่างไร
ก.
ได้ผลงานที่สวยงาม
ข.
ประหยัดเวลาในการทำงาน
ค.
รู้เป้าหมายของการประดิษฐ์
ง.
มีความปลอดภัยในการประดิษฐ์