รหัสข้อสอบ : TEPA300866
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 12 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชางานประดิษฐ์ ป.3 ชุดที่1
1)
ข้อใดเป็นการประดิษฐ์ของใช้
ก.
หุ่นมือ
ข.
กล่องใส่ดินสอ
ค.
กรอบรูป
ง.
หน้ากาก
2)
การประดิษฐ์ถังขยะจัดเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด
ก.
ประดิษฐ์ของประดับ
ข.
ประดิษฐ์ของเล่น
ค.
ประดิษฐ์ของใช้
ง.
ประดิษฐ์ของสวยงาม
3)
การประดิษฐ์ของใช้ ควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
ก.
ประโยชน์ใช้สอย
ข.
ความประณีต
ค.
ความสวยงาม
ง.
ความสะอาด
4)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้
ก.
ทำให้ของใช้มีราคาแพง
ข.
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ค.
เกิดความภาคภูมิในตนเอง
ง.
ฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกต
5)
ข้อใดเป็นวัสดุสังเคราะห์
ก.
ขนสัตว์
ข.
เปลือกไข่
ค.
ก้อนหิน
ง.
กระดาษสา
6)
ข้อใดไม่ใช้วัสดุธรรมชาติ
ก.
หยวกกล้วย
ข.
เมล็ดพืช
ค.
ไหมพรม
ง.
กะลา
7)
การประดิษฐ์ของใช้ จะช่วยฝึกให้มีลักษณะนิสัยอย่างไร
ก.
ช่างสังเกต
ข.
ตรงต่อเวลา
ค.
มีระเบียบ
ง.
รักสะอาด
8)
ข้อใดไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงในการออกแบบงานประดิษฐ์
ก.
การดูแลรักษางานประดิษฐ์
ข.
ราคาของงานประดิษฐ์
ค.
ความสวยงามของงานประดิษฐ์
ง.
หน้าที่ใช้สอยของงานประดิษฐ์
9)
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำงานประดิษฐ์คือข้อใด
ก.
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขงานประดิษฐ์
ข.
เก็บอุปกรณ์การทำงานประดิษฐ์
ค.
นำงานประดิษฐ์ออกแสดงโชว์
ง.
นำงานประดิษฐ์ไปใช้งาน
10)
การตกแต่งงานประดิษฐ์ที่ทำจากกระดาษ ไม่ควรใช้วิธีใด
ก.
ทาแล็กเกอร์ขัดเงา
ข.
ติดภาพต่างๆ
ค.
ใช้ดินสอเขียนลวดลาย
ง.
ทาสีโปสเตอร์
11)
ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประดิษฐ์สิ่งของ
ก.
ตกแต่ง
ข.
เลือกวัสดุ
ค.
นำไปใช้
ง.
ออกแบบ
12)
ข้อใดจัดเป็นวัสดุสังเคราะห์
ก.
กระดาษสี
ข.
เมล็ดพืช
ค.
เปลือกไข่
ง.
กิ่งไม้