รหัสข้อสอบ : SOPB400834
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่3
1)
อาณาจักรสุโขทัยตั้งขึ้นใน พ.ศ. ใด และกษัตริย์พระองค์แรกคือใคร
ก.
พ.ศ. 1790 – พ่อขุนรามคำแหง
ข.
พ.ศ. 1791 – พ่อขุนผาเมือง
ค.
พ.ศ. 1792 – พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ง.
พ.ศ. 1793 – พ่อขุนบานเมือง
2)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
ก.
มีผู้นำที่เข้มแข็ง
ข.
ขอมเสื่อมอำนาจ
ค.
มีชาวต่างชาติช่วยเหลือ
ง.
บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
3)
เมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหง
ก.
เชียงใหม่
ข.
กำแพงเพชร
ค.
เพชรบุรี
ง.
ราชบุรี
4)
การที่พ่อขุนรามคำแหงให้ประชาชนมาร้องทุกข์ต่อพระองค์โดยตรง เกิดผลดีอย่างไร
ก.
ทำให้คดีความลดน้อยลง
ข.
ทำให้คดีความสิ้นสุดลง
ค.
ทำให้ทราบปัญหาที่แท้จริง
ง.
ทำให้ข้าราชการตั้งใจทำงาน
5)
เมืองลูกหลวงในสมัยสุโขทัยตอนต้นคือเมืองใด
ก.
สระหลวง
ข.
บางฉลัง
ค.
เมาะตะมะ
ง.
เวียงจันทน์
6)
จุดประสงค์ของสุโขทัยในการส่งทูตไปเยือนจีน คือข้อใด
ก.
ติดต่อขอพระพุทธสิหิงค์
ข.
ติดต่อในด้านการค้าขาย
ค.
ขอให้จีนช่วยปราบข้าศึก
ง.
ต้องการรับวัฒนธรรมจากจีน
7)
สินค้าออกที่สำคัญของสุโขทัยคือข้อใด
ก.
เครื่องเทศ
ข.
อาวุธ
ค.
เครื่องสังคโลก
ง.
ข้าว
8)
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง
ก.
เป็นพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคำแหง
ข.
เป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย
ค.
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์
ง.
มีอิทธิพลต่อจิตใจและความเชื่อของผู้คนในสมัยนั้น
9)
กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุโขทัย คือใคร
ก.
สมเด็จพระอินทราชา
ข.
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ค.
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ง.
สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)
10)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเศรษฐกิจที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
ก.
เกษตรกรรม
ข.
ค้าขาย
ค.
หัตถกรรม
ง.
อุตสาหกรรม
11)
ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ก.
ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
ข.
สร้างทำนบพระร่วงเพื่อกักเก็บน้ำ
ค.
ให้ราษฎรค้าขายได้อย่างเสรี
ง.
ใช้หลักสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปกครอง
12)
ข้อใดเป็นวีรกรรมที่สำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ก.
รบชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด
ข.
สร้างความสัมพันธ์กับล้านนา
ค.
ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุข
ง.
ครอบครองอาณาจักรมอญได้
13)
ข้อใดเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านเศรษฐกิจของพ่อขุนรามคำแหง
ก.
ทรงยกเว้นการเก็บภาษีจกอบ
ข.
ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทย
ค.
ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ง.
ทรงให้สร้างพระแท่นมนังคศิลา
14)
สรีดภงส์ หมายถึงสิ่งใด
ก.
สะพาน
ข.
ทำนบกั้นน้ำ
ค.
ถนน
ง.
กำแพงเมือง
15)
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่มีส่วนสำคัญในการขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย
ก.
พ่อขุนบานเมือง
ข.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค.
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ง.
พระมหาธรรมราชาที่ 1
16)
ข้อใดเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยใช้ในการปกครองอาณาจักร
ก.
จักรวรรดิวัตร
ข.
ฆราวาสธรรม
ค.
ทศพิธราชธรรม
ง.
พรหมวิหารธรรม
17)
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด ที่ทรงปกครองสุโขทัยแบบธรรมราชา
ก.
พระยาเลอไทย
ข.
พ่อขุนรามคำแหง
ค.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ง.
พระมหาธรรมราชาที่ 1
18)
พระมหาธรรมราชาที่ 1 ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอะไร
ก.
ลิลิตพระลอ
ข.
ไตรภูมิพระร่วง
ค.
ขุนช้างขุนแผน
ง.
รามเกียรติ์
19)
ไตรภูมิพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร
ก.
ศาสนา
ข.
การปกครอง
ค.
เศรษฐกิจ
ง.
พระราชประวัติ
20)
การศึกษาประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก.
เพื่อทราบถึงประวัติส่วนบุคคล
ข.
เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
ค.
เพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัว
ง.
เพื่อนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต