รหัสข้อสอบ : SOPA300831
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่3