รหัสข้อสอบ : SOPA300831
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่3
1)
อารยธรรมอินเดียด้านศิลปกรรมที่ปรากฏเด่นชัดที่สุดของไทยคืออะไร
ก.
การสร้างบ้านเรือน
ข.
การสร้างพระพุทธรูป
ค.
การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย
ง.
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
2)
สถานที่ท่องเที่ยวใด อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ก.
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ข.
พระราชวังสนามจันทร์
ค.
พระธาตุเรณู
ง.
น้ำตกพรหมโลก
3)
นครพิงค์คือชื่อเดิมของจังหวัดใด
ก.
นครศรีธรรมราช
ข.
นครพนม
ค.
นครปฐม
ง.
เชียงใหม่
4)
สถานที่สำคัญในข้อใด อยู่ในจังหวัดนครพนม
ก.
วัดพระสิงห์
ข.
พระธาตุพนม
ค.
หาดหินงาม
ง.
พระปฐมเจดีย์
5)
ถ้าต้องการไปนมัสการพระปฐมเจดีย์จะต้องไปที่จังหวัดใด
ก.
นครพนม
ข.
อยุธยา
ค.
นครปฐม
ง.
เชียงใหม่
6)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก.
พัดใบกะพ้อ
ข.
มีดอรัญญิก
ค.
ผ้าซิ่นตีนจก
ง.
ตุ๊กตาชาววังดินเผา
7)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.
อาณาจักรหริภุญชัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย
ข.
อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ทางภาคใต้ของไทย
ค.
อาณาจักรโยนกเชียงแสนอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ง.
อาณาจักรทวารวดีอยู่ทางภาคกลางของไทย
8)
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติในด้านใด
ก.
ด้านอักษรศาสตร์
ข.
ด้านการแพทย์
ค.
ด้านกองทัพเรือ
ง.
ด้านการต่างประเทศ
9)
ใครที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกระทรวงการต่างประเทศ
ก.
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข.
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
ค.
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ง.
สุนทรภู่
10)
กรมพระยาเทวะวงศ์ฯ มีคุณสมบัติใดที่เด่นชัด
ก.
กล้าหาญ
ข.
เฉลียวฉลาด
ค.
กตัญญู
ง.
เสียสละ
11)
องค์การ UNESCO ได้ประกาศเกียรติคุณสุทรภู่ในด้านใด
ก.
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
ข.
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
ค.
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์
ง.
เป็นกวีเอกของโลก
12)
ผลงานของสุนทรภู่ประเภทใดที่เหมาะแก่การอ่านเพื่อบันเทิงมากที่สุด
ก.
บทละคร
ข.
นิทาน
ค.
บทเห่กล่อม
ง.
สุภาษิต
13)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ
ก.
เสียสละให้แก่บ้านเมือง
ข.
บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
ค.
พัฒนาความเจริญแก่ประเทศ
ง.
มีฐานะร่ำรวย
14)
เราศึกษาประวัติบุคคลสำคัญเพื่อประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก.
เพื่อให้ทราบนิสัยส่วนตัว
ข.
เพื่อให้มีความเพิ่มขึ้น
ค.
เพื่อทราบถึงประวัติส่วนบุคคล
ง.
เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
15)
การปฏิบัติตนของสุนทรภู่ในเรื่องใดที่ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง
ก.
การเป็นนักเลงสุรา
ข.
การเป็นคนที่มีความอดทน
ค.
การเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน
ง.
การเป็นคนเฉลียวฉลาดในบทกลอน
16)
กรมพระยาเทวะวงศ์ฯ ทรงรับราชการในสมัยใด
ก.
รัชกาลที่ 4
ข.
รัชกาลที่ 5
ค.
รัชกาลที่ 7
ง.
รัชกาลที่ 8
17)
กรมหลวงชุมพรฯ ทรงจบการศึกษาจากประเทศใด
ก.
อังกฤษ
ข.
ฝรั่งเศส
ค.
เยอรมนี
ง.
เบลเยียม
18)
ข้อใดไม่ใช่อารยธรรมอินเดียที่แพร่เข้าสู่ประเทศไทย
ก.
ด้านการศึกษา
ข.
ด้านศาสนา
ค.
ด้านภาษา
ง.
ด้านกฎหมาย
19)
เมื่อนักเรียนศึกษาประวัติบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์แก่ชุมชนและบ้านเมือง นักเรียนรู้สึกอย่างไร
ก.
ภาคภูมิใจ
ข.
มีกำลังใจ
ค.
โศกเศร้า
ง.
เสียดาย
20)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญ
ก.
มีความเสียสละแก่บ้านเมือง
ข.
อยู่ในตระกูลที่มีชื่อเสียง
ค.
บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
ง.
พัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศ