รหัสข้อสอบ : MAPB608300
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วงกลม ป.6
1)
ฝากระป๋องรูปวงกลมมีความยาวรอบวง 27 เซนติเมตร จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกี่เซนติเมตร (กำหนด π = 22/7)
ก.
8.58 เซนติเมตร
ข.
4.29 เซนติเมตร
ค.
9.29 เซนติเมตร
ง.
5.58 เซนติเมตร
2)
กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้ 22 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร (กำหนด π = 22/7)
ก.
36 ตารางเซนติเมตร
ข.
38.50 ตารางเซนติเมตร
ค.
39.50 ตารางเซนติเมตร
ง.
40 ตารางเซนติเมตร
3)
ล้อจักรยานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75.8 เซนติเมตร ถ้าวิ่งไปได้ 15 รอบ จะได้ทางประมาณกี่เมตร
ก.
40.73 เมตร
ข.
37.53 เมตร
ค.
35.73 เมตร
ง.
33.53 เมตร
4)
เชือกเส้นหนึ่งนำไปขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะล้อมรอบเนื้อที่ได้ 484 ตารางเมตร ถ้านำไปขดเป็นรูปวงกลมจะล้อมรอบเนื้อที่ได้กี่ตารางเมตร
ก.
516 ตารางเมตร
ข.
561 ตารางเมตร
ค.
661 ตารางเมตร
ง.
616 ตารางเมตร
5)
อ้วนวิ่งรอบสนามรูปวงกลม 4 รอบ ได้ระยะทางรวม 1,574 เมตร รัศมีของสนามรูปวงกลมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร
ก.
60.3 เมตร
ข.
62.6 เมตร
ค.
63.7 เมตร
ง.
65.9 เมตร
6)
เอื้อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากท่อ ได้ยาว 25 เซนติเมตร ถ้าเอาเชือกวัดรอบปากท่อจะได้ยาวเท่าไร
ก.
72.37 เซนติเมตร
ข.
75.91 เซนติเมตร
ค.
78.57 เซนติเมตร
ง.
80.72 เซนติเมตร
7)
ความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าไร
ก.
92.56 เมตร
ข.
98.65 เมตร
ค.
97.52 เมตร
ง.
93.37 เมตร
8)
พื้นที่ส่วนแรเงาทั้งหมดเป็นเท่าไร
ก.
310.2 ตารางเมตร
ข.
315.4 ตารางเมตร
ค.
325.8 ตารางเมตร
ง.
340.6 ตารางเมตร
9)
รูปวงกลมที่กำหนดให้มีรัศมี 4.6 เซนติเมตร ส่วนที่แรเงามีพื้นที่เท่าไร
ก.
45.72 ตารางเซนติเมตร
ข.
47.53 ตารางเซนติเมตร
ค.
49.87 ตารางเซนติเมตร
ง.
51.21 ตารางเซนติเมตร
10)
กระดาษรูปครึ่งวงกลมมีเส้นรอบรูปยาว 24 นิ้ว จะมีพื้นที่เท่าไร
ก.
7.63 ตารางนิ้ว
ข.
8.36 ตารางนิ้ว
ค.
8.57 ตารางนิ้ว
ง.
9.73 ตารางนิ้ว