รหัสข้อสอบ : SOPA100823
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ ป.1 ชุดที่5
1)
เหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภูมิใจที่สุด
ก.
พ่อแม่มีฐานะร่ำรวย
ข.
พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริต
ค.
ตัวเราเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
2)
ถ้าที่บ้านเรามีฐานะยากจน แต่พ่อแม่ขยันทำงาน เราควรรู้สึกอย่างไร
ก.
เฉยๆ
ข.
ภูมิใจ
ค.
โกรธเคือง
3)
ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย
ก.
ธงชาติไทย
ข.
ภาษาไทย
ค.
อาหารไทย
4)
คนไทยทักทายกันด้วยวิธีใด
ก.
โค้งคำนับ
ข.
จับมือ
ค.
ไหว้
5)
ธงชาติไทยมีรูปร่างลักษณะอย่างไร
ก.
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ข.
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ค.
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
6)
ธงชาติไทย มีกี่สีและกี่แถบ
ก.
3 สี 3 แถบ
ข.
3 สี 5 แถบ
ค.
5 สี 3 แถบ
7)
เราไม่ควรปฏิบัติต่อธงชาติไทยอย่างไร
ก.
ยืนตรงเคารพธงชาติ
ข.
เก็บผืนธงไว้บนที่สูง
ค.
นำผืนธงมาตัดเสื้อผ้า
8)
เพราะเหตุใด จึงไม่ควรนำผืนธงชาติมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ก.
เพราะเป็นสิ่งแทนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข.
เพราะผิดกฎหมาย
ค.
เพราะเป็นกฎข้อบังคับ
9)
ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ
ก.
ฝึกร้องเพลงชาติไทยให้ถูกต้อง
ข.
นำเพลงชาติมาร้องเล่นกับเพื่อน
ค.
ร้องเพลงชาติเสียงดังชัดเจนขณะเข้าแถวเคารพธงชาติ
10)
ประโยคใดในเพลงชาติไทย หมายถึงคนไทยมีความกล้าหาญ
ก.
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
ข.
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
ค.
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
11)
พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันเป็นรัชกาลที่เท่าไร
ก.
รัชกาลที่ 7
ข.
รัชกาลที่ 8
ค.
รัชกาลที่ 9
12)
สิ่งใดแสดงถึงดินแดนไทย
ก.
แผนที่
ข.
แผนผัง
ค.
แผนภูมิ
13)
ทิศเหนือของไทยติดกับประเทศใด
ก.
พม่า และลาว
ข.
ลาว และกัมพูชา
ค.
มาเลเซีย และสิงคโปร์
14)
โครงการใด เป็นโครงการพระราชดำริที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
ก.
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่
ข.
โครงการพระราชทานฝนเทียม
ค.
โครงการสารานุกรมไทย
15)
เราสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงได้อย่างไร
ก.
ร้องเพลงชาติไทย
ข.
ยืนตรงเคารพธงชาติ
ค.
ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี