รหัสข้อสอบ : SOPA100823
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ ป.1 ชุดที่5