รหัสข้อสอบ : SOPB408040
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 11 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ป.4
1)
ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม
ก.
ประเพณี
ข.
คอมพิวเตอร์
ค.
กฎหมาย
ง.
ค่านิยม
2)
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หมายถึงสิ่งใด
ก.
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ข.
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ค.
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ง.
สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
3)
ข้อใดกล่าวผิด
ก.
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
ข.
สัตว์ป่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ค.
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอาจเป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้
ง.
สัตว์ป่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4)
ข้อใดคือประเภทของสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ก.
สิ่งแวดล้อมที่เป็นของละเอียด
ข.
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม
ค.
สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม
ง.
ถูกทั้งข้อ 2. และ ข้อ 3.
5)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
กฎหมาย
ข.
ถนน
ค.
มหาวิทยาลัย
ง.
เขื่อน
6)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ก.
สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
ข.
ต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
ค.
เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ได้
ง.
มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์
7)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ก.
เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา
ข.
ต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น
ค.
ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมใดใช้เวลาในการกำเนิดยาวนานที่สุด
ก.
ประเพณี
ข.
รถยนต์
ค.
ความเชื่อ
ง.
กฎหมาย
9)
ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ก.
คอมพิวเตอร์
ข.
ประเพณี
ค.
ทะเลสาบ
ง.
บ้าน
10)
ห้างสรรพสินค้าเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
ก.
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ข.
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ค.
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ง.
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
11)
สิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือข้อใด
ก.
ความร้อน
ข.
ดวงดาว
ค.
สัตว์ป่า
ง.
มนุษย์