รหัสข้อสอบ : SOPB407909
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบเศรษฐกิจ ป.4
1)
ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็นกี่ระบบ
ก.
1 ระบบ
ข.
2 ระบบ
ค.
3 ระบบ
ง.
4 ระบบ
2)
ระบบเศรษฐกิจที่ให้สิทธิแก่เอกชนในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ คือระบบเศรษฐกิจในข้อใด
ก.
ระบบเสรีนิยม
ข.
ระบบสังคมนิยม
ค.
ระบบคอมมิวนิสต์
ง.
ถูกทุกข้อ
3)
ระบบเศรษฐกิจที่ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของรัฐ เอกชนไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต คือระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก.
ระบบเสรีนิยม
ข.
ระบบสังคมนิยม
ค.
ระบบคอมมิวนิสต์
ง.
ระบบผสม
4)
ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก.
ระบบเสรีนิยม
ข.
ระบบสังคมนิยม
ค.
ระบบคอมมิวนิสต์
ง.
ระบบผสมระหว่างคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม
5)
ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นผู้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกชนยังเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยบางส่วน
ก.
ระบบเสรีนิยม
ข.
ระบบสังคมนิยม
ค.
ระบบคอมมิวนิสต์
ง.
ระบบผสม
6)
ระบบเศรษฐกิจองค์ประกอบตามข้อใด
ก.
ครัวเรือน
ข.
ธุรกิจ
ค.
รัฐบาล
ง.
ข้อ 1., 2. และ 3. ประกอบกัน
7)
ผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดคือบุคคลตามข้อใด
ก.
ผู้ผลิต
ข.
เจ้าของปัจจัยการผลิต
ค.
ผู้บริโภค
ง.
รัฐบาล
8)
ลูกจ้างที่ใช้แรงงานตอบแทนกับการจ้างงานมีเป้าหมายอย่างไร
ก.
ให้ได้กำไรสูงสุด
ข.
ให้มีรายได้มากที่สุด
ค.
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม
ง.
เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับสินค้าหรือบริการ
9)
การนำผลผลิตไปเสนอขายต่อผู้ที่มีความต้องการ คือความหมายของคำตามข้อใด
ก.
ผู้บริโภค
ข.
การผลิต
ค.
การจำหน่าย
ง.
การตลาด
10)
การให้เอกชนมีการแข่งขันกันผลิตได้โดยมีรัฐบาลให้ความคุ้มครองบางเรื่อง มีผลดีตามข้อใด
ก.
สินค้ามีคุณภาพ
ข.
นายทุนรวย
ค.
สินค้าถูกกำหนดราคาโดยรัฐบาล
ง.
เอกชนไม่ต้องแย่งกรรมสิทธิ์กัน