รหัสข้อสอบ : SOPB407903
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ประวัติศาสตร์ชาติไทย ป.4
1)
ข้อใดเรียงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 1) สมัยอยุธยา 2) สมัยธนบุรี 3) สมัยสุโขทัย 4) สมัยรัตนโกสินทร์
ก.
1, 2, 3, 4
ข.
3, 1, 2, 4
ค.
2, 1, 4, 3
ง.
4, 3, 2, 1
2)
กษัตริย์สุโขทัยที่ขยายดินแดนออกไปได้กว้างที่สุดคือ ข้อใด
ก.
พระยาลิไท
ข.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ค.
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ง.
พระนารายณ์มหาราช
3)
บุคคลใดเป็นผู้กู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก
ก.
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข.
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ค.
สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1
ง.
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4)
บุคคลใดเป็นผู้กู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง
ก.
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข.
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ค.
สมเด็จพระมหาธรรมราชา
ง.
พระเทพราชา
5)
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อใด
ก.
1 มกราคม 2325
ข.
10 ธันวาคม 2475
ค.
27 มิถุนายน 2475
ง.
24 มิถุนายน 2475
6)
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยรัชกาลใด
ก.
รัชกาลที่ 1
ข.
รัชกาลที่ 5
ค.
รัชกาลที่ 7
ง.
รัชกาลที่ 8
7)
ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย หมายถึงบุคคลใด
ก.
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ข.
พ่อขุนผาเมือง
ค.
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ง.
พญาลิไท
8)
พระมหากษัตริย์องค์ใดปกครองกรุงธนบุรี
ก.
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ข.
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ค.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ง.
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9)
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมากี่ปี
ก.
400 ปี
ข.
417 ปี
ค.
450 ปี
ง.
300 ปี
10)
บุคคลที่กอบกู้อิสรภาพอันเนื่องจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 คือใคร
ก.
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข.
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ค.
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ง.
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว