รหัสข้อสอบ : SOPB407900
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.4
1)
วันวิสาขบูชาตรงกับข้อใด
ก.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ข.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
ง.
แรม 8 ค่ำ เดือน 6
2)
วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันเข้าพรรษา
ค.
วันวิสาขบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
3)
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันเข้าพรรษา
ค.
วันวิสาขบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
4)
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันมาฆบูชาคือข้อใด
ก.
อริยสัจ 4
ข.
ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
ค.
พรหมวิหาร 4
ง.
โอวาทปาฏิโมกข์
5)
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญที่เกิดในวันมาฆบูชา
ก.
มีพระอรหันต์มารวมตัวกัน 1,250 รูป โดยไม่ได้นัดหมาย
ข.
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
ค.
เกิดพระสงฆ์องค์แรก
ง.
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
6)
พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด
ก.
พระเจ้าสุทโธทนะ
ข.
พระอัญญาโกณทัญญะ
ค.
พระสารีบุตร
ง.
พระอัสสชิ
7)
ในเวลาเย็นของวันมาฆบูชา นักเรียนควรเข้าร่วมศาสนพิธีใด
ก.
ตักบาตร
ข.
ฟังเทศน์
ค.
เวียนเทียน
ง.
ปล่อยปลา
8)
วันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา คือวันสำคัญใด
ก.
วันมาฆบูชา
ข.
วันเข้าพรรษา
ค.
วันวิสาขบูชา
ง.
วันอาสาฬหบูชา
9)
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ หมายถึงข้อใด
ก.
อริยสัจ 4
ข.
ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
ค.
พรหมวิหาร 4
ง.
โอวาท 3
10)
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านไปโปรดใครเป็นคนแรก
ก.
พระเจ้าสุทโธนะ
ข.
ปัญจวัคคี
ค.
พระราหุล
ง.
พระสารีบุตร