รหัสข้อสอบ : SOPB407896
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สังคมไทยน่าอยู่ ป.4
1)
ข้อใดคือเอกลักษณ์ของสังคมไทย
ก.
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ข.
คนในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
ค.
คนยิ้มแย้มแจ่มใส
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
ข้อใดเป็นสมญานามของประเทศไทยที่ได้รับจากนานาประเทศ
ก.
สยามเมืองยิ้ม
ข.
เมืองลอดช่อง
ค.
เมืองเบียร์
ง.
เมืองผู้ดี
3)
นิสัยที่เป็นข้อดีของคนไทยคือข้อใด
ก.
เรียนเก่ง
ข.
จริงจังกับทุกเรื่อง
ค.
ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ง.
มีระเบียบวินัย
4)
หน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดคือข้อใด
ก.
หมู่บ้าน
ข.
ประเทศ
ค.
จังหวัด
ง.
ครอบครัว
5)
ความมีเมตตากรุณาของคนไทย ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
ก.
สภาพภูมิอากาศ
ข.
คำสอนในพระพุทธศาสนา
ค.
อาหาร
ง.
การรับวัฒนธรรมชาติตะวันตก
6)
วัฒนธรรมประเพณีของไทยได้รับอิทธิพลมาจากหลายสิ่งยกเว้นข้อใด
ก.
สภาพภูมิอากาศ
ข.
สภาพภูมิประเทศ
ค.
พระพุทธศาสนา
ง.
ศาสนายูดาย
7)
ข้อใดคือข้อดีของสังคมชนบท
ก.
อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ข.
มีเทคโนโลยีที่ครบครัน
ค.
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
ง.
ดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ
8)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นที่ทำให้ชาวต่างประเทศนิยมมาเที่ยวประเทศไทย
ก.
มีความทันสมัย
ข.
ค่าครองชีพไม่แพง
ค.
คนมีอัธยาศัยไมตรีดี
ง.
มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย
9)
อาหารไทยในข้อใดที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในชาวต่างประเทศ
ก.
ต้มยำกุ้ง
ข.
น้ำเต้าหู้
ค.
ส้มตำ
ง.
ถูกเฉพาะข้อ 1. และ ข้อ 3.
10)
สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่พบในประเทศไทย
ก.
ถ้ำ
ข.
ภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม
ค.
น้ำตก
ง.
ทะเล