รหัสข้อสอบ : HEPB600721
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 17 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1
1)
สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะจะต้องทำสิ่งใดก่อน
ก.
ดื่มน้ำให้พอ
ข.
หายใจเขาออกลึกๆ
ค.
อบอุ่นร่างกาย
ง.
ขับถ่านปัสสาวะให้เรียบร้อย
2)
เครื่องดนตรีที่เป็นจังหวะหลักในการเคลื่อนไหว คืออะไร
ก.
ขลุ่ย
ข.
กลอง
ค.
ปี่
ง.
ฉาบ
3)
หลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้สวยงามคืออะไร
ก.
ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง
ข.
เสียงร้องประกอบดนตรี
ค.
อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว
ง.
เสียงปรบมือจากผู้ชม
4)
ข้อใดเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะเบื้องต้น
ก.
เดินพาเหรด
ข.
รำอวยพร
ค.
ลีลาศ
ง.
บัลเลย์
5)
กิจกรรมเข้าจังหวะ คืออะไร
ก.
การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรี
ข.
การเคลื่อนไหวร่างกายและฟังเพลง
ค.
การเคลื่อนไหวร่างกายและร้องเพลง
ง.
การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับเสียงดนตรี
6)
ความสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะที่ถูกต้องคือข้อใด
ก.
ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับจังหวะ
ข.
ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับเนื้อเพลง
ค.
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเพลงกับท่าทาง
ง.
ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะกับทำนอง
7)
กิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์อย่างไร
ก.
ทำให้สนุกสนานได้คลายเครียด
ข.
ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ค.
ทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
กิจกรรมที่เข้าจังหวะที่สวยงามต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.
จังหวะ เสียงดนตรี
ข.
ความพร้อมเพรียง เรียบร้อย ท่าถูกต้องคล้องจองกับจังหวะ
ค.
ลีลา การเคลื่อนไหว ดนตรี
ง.
เสียงกลอง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
9)
จังหวะที่ง่ายที่สุด คือจังหวะใด
ก.
ปรบมือ
ข.
ดนตรี
ค.
กลอง
ง.
ฉิ่ง
10)
จังหวะที่นิยมนำมาใช้ในการแปรขบวน คือข้อใด
ก.
จังหวะช้า
ข.
จังหวะเร็ว
ค.
จังหวะมาร์ช
ง.
จังหวะรัว
11)
การฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเตรียมการเล่นกีฬาในข้อใดมากที่สุด
ก.
วิ่งเร็ว
ข.
วิ่งผลัด
ค.
ฟุตบอล
ง.
ยิมนาสติก
12)
การม้วนตัวจะต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
ก.
เก็บคางชิดอก
ข.
เก็บแขนแนบลำตัว
ค.
งอเข่าให้ใกล้ตัว
ง.
ใช้มือประสานท้ายทอย
13)
การม้วนหน้าและม้วนหลัง อุปกรณ์ที่ใช้รองรับคืออะไร
ก.
เบาะ
ข.
เสื่อ
ค.
ไม้กระดาน
ง.
เชือก
14)
ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติก
ก.
กระโดดสลับหน้าพร้อมวิ่ง
ข.
กระโดดสลับเท้า
ค.
วิ่งเหยาะๆ
ง.
กระโดดเชือก
15)
ก่อนที่จะเริ่มเล่นยืดหยุ่นพื้นฐาน ผู้เล่นจะปฏิบัติท่าเตรียมอย่างไร
ก.
ยกมือขวาชูขึ้น
ข.
ยืนตรงห่างจากเบาะเล็กน้อย
ค.
ยืนตรงกลางเบาะแล้วมองกรรมการ
ง.
ก้มลงโค้งตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
16)
การม้วนหลังบริเวณใดที่จะรับน้ำหนักมากที่สุด
ก.
สะโพก
ข.
ต้นคอด้านหลัง
ค.
ฝ่ามือทั้งสองข้าง
ง.
ไหล่ทั้งสองข้าง
17)
การม้วนหน้า จะใช้ส่วนใดสัมผัสพื้นก่อน
ก.
หน้าผาก
ข.
ท้ายทอย
ค.
ต้นคอ
ง.
ด้านหลัง