รหัสข้อสอบ : SOMA300683
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่9
1)
รัฐบาลใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านใด
ก.
จัดทำแผนที่ท่องเที่ยว
ข.
วางแผนการจัดทำแผนที่
ค.
แก้ไขสภาวะทางอากาศ
ง.
หาตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
2)
ถ้านักเรียนต้องการข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แหล่งข้อมูลใดมีความสะดวกและรวดเร็วที่สุด
ก.
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
ข.
เดินทางไปกรมอุตุนิยมวิทยา
ค.
ส่งจดหมายไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา
ง.
โทรศัพท์ขอข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
3)
บริเวณพื้นผิวของโลกส่วนใดมีเนื้อที่มากที่สุด
ก.
ธรณีภาค
ข.
ชีวภาค
ค.
อุทกภาค
ง.
บรรยากาศภาค
4)
ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูก
ก.
ที่ราบที่เกิดจากตะกอนน้ำพัดพา
ข.
เกาะกลางมหาสมุทรในเขตน้ำลึก
ค.
ทิวเขาที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก
ง.
ทะเลสาบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
5)
ถ้านักเรียนเดินทางผ่านตอนเหนือของทวีปแอฟริกา จะพบภูมิอากาศแบบใด
ก.
ทุนดรา
ข.
ชื้นภาคพื้นทวีป
ค.
ทุ่งหญ้าสะวันนา
ง.
ทะเลทรายเขตร้อน
6)
เขตภูมิอากาศแบบใดจะพบพืชพรรณธรรมชาติน้อย
ก.
ป่าดิบชื้น
ข.
ทุ่งน้ำแข็ง
ค.
มรสุมเขตร้อน
ง.
กึ่งทะเลทราย
7)
การเพาะปลูกในพื้นที่กว้างขวาง มีการใช้เครื่องจักรทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต เป็นลักษณะการเพาะปลูกแบบใด
ก.
การเพาะปลูกแบบยังชีพ
ข.
การเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่
ค.
การเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอย
ง.
การเพาะปลูกแบบไร่นาสวนผสม
8)
ในปัจจุบันการทำเหมืองแร่สามารถขุดแร่ได้มากขึ้น เพราะสาเหตุใด
ก.
แร่ธาตุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
ข.
มีความต้องการใช้แร่ธาตุมากขึ้น
ค.
บริษัทเอกชนที่ขุดแร่มีเพิ่มมากขึ้น
ง.
เทคโนโลยีในการขุดแร่เจริญขึ้น
9)
ข้อใดคือแหล่งน้ำมันสำคัญที่อยู่นอกบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ก.
คิวบา
ข.
นิวซีแลนด์
ค.
เวเนซุเอลา
ง.
ออสเตรเลีย
10)
แหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของประชากรชาติพันธุ์ต่างๆ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ก.
นิกรอยด์ : แอฟริกา
ข.
มองโกลอยด์ : เอเชีย
ค.
คอเคซอยด์ : ยุโรป
ง.
คอเคซอยด์ : หมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก
11)
ภูมิประเทศแบบทิวเขาที่มียอดแหลม ฟยอร์ด ของทวีปยุโรปเกิดจากกระบวนการใด
ก.
การทับถมของดินลมหอบ
ข.
การกัดกร่อนจากธารน้ำแข็ง
ค.
การกัดเซาะจากแม่น้ำลำธาร
ง.
การดันตัวของหินหนืดร้อนใต้เปลือกโลก
12)
ชาวรัสเซียในเขตไซบีเรียต้องสวมใส่เสื้อผ้าขนสัตว์หนาๆ เพราะมีภูมิอากาศแบบใด
ก.
ขั้วโลก
ข.
อบอุ่นชื้น
ค.
ชื้นภาคพื้นทวีป
ง.
เมดิเตอร์เรเนียน
13)
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใด ที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของทวีปยุโรปมาตั้งแต่อดีต
ก.
นิกเกิล - ยูเรเนียม
ข.
ดีบุก - ทังสเตน
ค.
ทองแดง - ตะกั่ว
ง.
ถ่านหิน – เหล็ก
14)
แหล่งทำการประมงที่สำคัญของทวีปยุโรปคือข้อใด
ก.
อ่าวเอเดน
ข.
ทะเลเหนือ
ค.
คูริวแบงก์
ง.
ทะเลแคสเปียน
15)
ถ้านักเรียนไปท่องเที่ยวยังประเทศอิตาลี แล้วพบโบสถ์แห่งหนึ่งนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายใดมากที่สุด
ก.
มอร์มอน
ข.
อังกลิกัน
ค.
ออร์ทอดอกซ์
ง.
โรมันคาทอลิก
16)
ข้อใดกล่าวถึงที่ตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ ไม่ ถูกต้อง
ก.
อยู่ติดกับทวีปยุโรป
ข.
ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ
ค.
มีบริเวณต่อเนื่องกับขั้วโลก
ง.
ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตก
17)
ทิวเขาร็อกกีตั้งอยู่บริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือ
ก.
ทิศใต้
ข.
ทิศเหนือ
ค.
ทิศตะวันตก
ง.
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
18)
ข้อใดเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนทั้งหมด
ก.
เบลีซ เฮติ จาเมกา
ข.
เม็กซิโก ปานามา กัวเตมาลา
ค.
คิวบา โดมินิกัน บาฮามาส
ง.
เกรเนดา บาร์เบโดส นิการากัว
19)
แกรนด์แคนยอน เกิดจากกระบวนทางธรรมชาติใด
ก.
การยุบตัวของแผ่นดินสมัยไพลสโตซีน
ข.
การตกของอุกกาบาตในสมัยจูราสสิก
ค.
การกัดเซาะที่ราบสูงของแม่น้ำโคโลราโด
ง.
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอเมริกาเหนือและโคคอส
20)
เพราะเหตุใด ประเทศแคนาดาจึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทั้งที่ส่งออกไม้ซุงเป็นจำนวนมาก
ก.
มีการปลูกทดแทนอยู่เสมอ
ข.
ประเทศแคนาดามีพื้นที่กว้างขวาง
ค.
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว
ง.
รัฐบาลควบคุมปริมาณการตัดไม้ไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม