รหัสข้อสอบ : SOPB606791
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ป.6
1)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ก.
ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเท่านั้น ไม่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
ข.
ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
ค.
ภูมิปัญญาไทยต้องลอกเลียนแบบมาจากภูมิปัญญาต่างชาติ
ง.
ถูกต้องทุกข้อ
2)
ข้อใดถือเป็นภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
ก.
การทำถ้วยเซรามิกส์
ข.
การสร้างพีระมิด
ค.
การสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือสรีดภงส์
ง.
การประดิษฐ์หุ่นยนต์
3)
ข้อใดเป็นภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทย
ก.
ยาแก้ปวดพาราเซตามอล
ข.
ตำรับท่านวดฤาษีดัดตน
ค.
การฝังเข็ม
ง.
ถูกต้องทั้งข้อ 1. และ 2.
4)
ข้อได้เป็นงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยด้านประติมากรรม
ก.
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์วิหาร
ข.
เรือนไทย
ค.
นวนิยายเรื่องเพชรพระอุมา
ง.
การฟ้อนเงี้ยว
5)
ข้อได้เป็นงานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยด้านนาฏกรรม
ก.
รูปปั้นยักษ์ที่วัดอรุณราชวราราม
ข.
เรือสำเภา
ค.
โขน
ง.
วัดเบญจมบพิตร
6)
การแสดงหนังตะลุงเป็นการแสดงของภาคใด
ก.
ภาคใต้
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคตะวันตก
ง.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7)
หมอลำเป็นศิลปะการแสดงของภาคใด
ก.
ภาคใต้
ข.
ภาคเหนือ
ค.
ภาคตะวันตก
ง.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรค
ก.
ฟ้าทะลายโจร
ข.
ว่านสบู่ดำ
ค.
ว่านหางจระเข้
ง.
ถูกต้องทุกข้อ
9)
วรรณกรรมประเภทร้อยกรองในข้อใดที่ประพันธ์โดยสุนทรภู่
ก.
อิเหนา
ข.
รามเกียรติ์
ค.
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ง.
สังข์ทอง
10)
สิ่งประดิษฐ์ในข้อใดที่คนในท้องถิ่นทำขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีกรรมขอฝน
ก.
จรวดน้ำ
ข.
บั้งไฟ
ค.
กังหันวิดน้ำ
ง.
ครกกระเดื่อง