รหัสข้อสอบ : SOMA200677
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่23
1)
กระดูกทำนายมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์จีนอย่างไร
ก.
แสดงการรู้จักนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ข.
แสดงให้เห็นการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ในยุคแรกๆ ของจีน
ค.
ช่วยให้ทราบเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
ง.
ช่วยให้นักโบราณคดีวิเคราะห์ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์จีนได้ถูกต้อง
2)
คัมภีร์อถรรพเวทของอินเดียเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก.
รวมคาถาสำหรับแก้เสนียดจัญไรและทำลายศัตรู
ข.
รวมบทร้อยกรองที่ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้าต่างๆ
ค.
รวมระเบียบวิธีของพิธีบูชายัญและพิธีบวงสรวงต่างๆ
ง.
รวมคำสวดในพิธีถวายน้ำโสมแก่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้าอื่นๆ
3)
ทุกข้อกล่าวถึงพัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนยกเว้นข้อใด
ก.
รู้จักนำหินมาใช้เป็นเครื่องมือล่าสัตว์
ข.
มีการพูดจาสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน
ค.
เริ่มใช้ไฟในการปรุงอาหารและทำให้ร่างกายอบอุ่น
ง.
มักอยู่คนเดียว ไม่นิยมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
4)
เราสามารถศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับขงจื๊อได้จากหลักฐานใด
ก.
ตำราข่งชิว
ข.
ตำราขงจื๊อ
ค.
หนังสือสื่อจี้
ง.
หนังสือหลุนอวี่
5)
ข้อใดจัดเป็นลักษณะเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเมืองโบราณในอินเดีย
ก.
มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ
ข.
นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำเมือง
ค.
เลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและใช้แรงงาน
ง.
มีการติดต่อค้าขายกับดินแดนที่อยู่ห่างไกล
6)
เพราะเหตุใดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำในทวีปเอเชียจึงเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญของโลก
ก.
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขาย
ข.
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การดำรงชีพ
ค.
เป็นบริเวณที่มีความสงบร่มเย็น
ง.
เป็นบริเวณที่น้ำท่วมตลิ่งในฤดูน้ำหลาก
7)
ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปทั้งสาม
ก.
เอเชียใต้
ข.
เอเชียตะวันออก
ค.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง.
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
8)
นายรักชาติถามมิสเตอร์โยชิดะว่า “ทำไมคนญี่ปุ่นถึงนิยมสร้างบ้านทรงเตี้ย ทำด้วยไม้ขนาดเบา มีโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่นิยมใช้กระเบื้องหรือกระจกประดับ” นักเรียนคิดว่ามิสเตอร์โยชิดะจะตอบว่าอย่างไร
ก.
เพราะอุปกรณ์ก่อสร้างมีราคาแพง
ข.
เพราะชาวญี่ปุ่นชอบความเรียบง่าย
ค.
เพราะญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเสมอ
ง.
เพราะง่ายแก่การถอดเคลื่อนย้าย
9)
เหตุผลที่ทำให้ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรในเอเชียตะวันออกมีความคล้ายคลึงกันคืออะไร
ก.
ได้รับอิทธิพลจากแหล่งเดียวกัน
ข.
อาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศเดียวกัน
ค.
เริ่มก่อตั้งประเทศในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ง.
มีลักษณะทางสังคมแบบเดียวกัน
10)
สาเหตุที่ทำให้พื้นที่บางส่วนของภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยอยู่เสมอคืออะไร
ก.
ไม่มีป่าไม้ปกคลุม
ข.
ประชากรมีการศึกษาน้อย
ค.
อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดพายุ
ง.
แม่น้ำสายเล็กระบายน้ำไม่ทัน
11)
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ได้ถูกต้อง
ก.
มีประชากรมากที่สุดในโลก
ข.
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ค.
นับถือศาสนาและภาษาเดียวกันทั้งภูมิภาค
ง.
มีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน
12)
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่รู้จักมาตั้งแต่ครั้งอดีตคืออะไร
ก.
อยู่ใกล้กับทวีปยุโรป
ข.
เป็นอู่อารยธรรมดั้งเดิม
ค.
มีทำเลที่ตั้งเหมาะสม
ง.
ประชากรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
13)
ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเชื้อสายและนับถือศาสนาใด
ก.
อาหรับ - อิสลาม
ข.
อารยัน - ฮินดู
ค.
เติร์ก - อิสลาม
ง.
ยิว - ยูดาย
14)
สาเหตุที่ทำให้ประชากรของภูมิภาคเอเชียกลางนิยมเลี้ยงสัตว์กันมากน่าจะเกิดจากอะไร
ก.
พื้นที่มีความทุรกันดาร
ข.
มีความถนัดมาแต่ดั้งเดิม
ค.
มีทุ่งหญ้าแพร่กระจาย
ง.
อยู่ใกล้ตลาดค้าสัตว์ในทวีปยุโรป
15)
ข้อใดไม่สัมพันธ์กับ “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม” ในประวัติศาสตร์จีน
ก.
เป็นผู้ค้นพบการใช้ไฟ
ข.
เป็นผู้สอนให้รู้จักการเพาะปลูก
ค.
เป็นผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรจีน
ง.
เป็นผู้คิดค้นการวางทิศตามหลักฮวงจุ้ย
16)
ในสมัยราชวงศ์ซ้องสตรีชาวจีนมีค่านิยมใด
ก.
การมีสามีเพียงคนเดียว
ข.
ความเป็นแม่บ้านที่เพรียบพร้อม
ค.
ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณ
ง.
การรัดเท้าให้เล็กเพื่อความสวยงาม
17)
หลี่ไป๋เป็นจิตรกรที่สมถะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับสังคม มักวาดแต่ภาพทิวทัศน์และธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าหลี่ไป๋มีลักษณะตรงกับลัทธิคำสอนใดของจีน
ก.
ลัทธิเต๋า
ข.
ลัทธิขงจื๊อ
ค.
ลัทธิฟาเฉีย
ง.
ลัทธินิติธรรม
18)
กษัตริย์และราชวงศ์ใดของอินเดียที่มีนโยบายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้นับถือศาสนาฮินดูกับอิสลาม
ก.
พระเจ้าจันทรคุปต์ - ราชวงศ์เมารยะ
ข.
พระเจ้าอโศกมหาราช - ราชวงศ์เมารยะ
ค.
พระเจ้าอักบาร์มหาราช - ราชวงศ์โมกุล
ง.
พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๑ - ราชวงศ์คุปตะ
19)
ลักษณะเด่นของอารยธรรมอินเดียที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือเรื่องใด
ก.
ความนิยมทางไสยศาสตร์
ข.
อดทนต่อความยากจน
ค.
ประเพณีล้างบาปในแม่น้ำคงคา
ง.
การยึดมั่นในวรรณะและลัทธิศาสนา
20)
ข้อความใดกล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านอารยธรรมของเอเชียใต้ ผิดไปจากความเป็นจริง
ก.
เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาสำคัญของโลก
ข.
เป็นผู้ริเริ่มการสร้างเข็มทิศขึ้นใช้เอง
ค.
เป็นผู้คิดค้นระบบตัวเลข ๑-๙ แทนการใช้เลขโรมัน
ง.
เป็นผู้คิดค้นระบบทศนิยมขึ้นใช้ในการคำนวณ