รหัสข้อสอบ : SOMA200674
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่19
1)
ข้อใดไม่ใช่สาเหตุสำคัญของความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
ก.
เชื้อชาติ
ข.
ภาษา
ค.
ศาสนา
ง.
สีผิว
2)
สภาพภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่ของเอเชียกลางเหมาะแก่การประกอบอาชีพใดมากที่สุด
ก.
เลี้ยงสัตว์
ข.
เพาะปลูก
ค.
ค้าขาย
ง.
ประมง
3)
“อาณัติแห่งสวรรค์” เกี่ยวข้องอย่างไรกับแนวคิดด้านการปกครองของจีน
ก.
กษัตริย์ต้องเป็นจอมทัพ
ข.
กษัตริย์ต้องเอาใจใส่ทุกข์ สุข ของราษฎร
ค.
กษัตริย์ต้องปกครองโดยใช้อาณัติแห่งสวรรค์
ง.
กษัตริย์ต้องปกครองการเกิดน้ำท่วม ฝนแล้ง โรคระบาด
4)
ข้อใดคือคำสอนที่สำคัญของลัทธิเต๋า
ก.
มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิด
ข.
มนุษย์ควรทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ค.
มนุษย์ควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามฐานะทางสังคม
ง.
มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมาแต่กำเนิด
5)
เหมา เจ๋อตง ผู้นำลัทธิคอมมิวนิสต์มาแก้ปัญหาแก่ประเทศจีนหลายด้าน ยกเว้นข้อใดที่นำมาแก้ปัญหาแล้วเกิดผลเสียหายมากขึ้น
ก.
การปฏิวัติวัฒนธรรม
ข.
แก้ปัญหาเงินเฟ้อ
ค.
จัดสรรที่ดินแก่เกษตรกร
ง.
เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม
6)
ญี่ปุ่นเริ่มมีการปฏิรูปประเทศในสมัยใด
ก.
สมัยนารา
ข.
สมัยเฮอัน
ค.
สมัยเมจิ
ง.
สมัยโตกุงาวะ
7)
ข้อใดคือผลดีของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่มีต่อญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจ
ก.
เป็นชาติประชาธิปไตย
ข.
ขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น ๙ ปี
ค.
ยกเลิกลัทธิชินโตซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
ง.
เป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
8)
ในสมัยพระเวทของอินเดียได้เกิดศาสนาที่สำคัญ ๒ ศาสนา ได้แก่ข้อใด
ก.
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน
ข.
พระพุทธศาสนา และศาสนายูดาย
ค.
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาเชน
ง.
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนายูดาย
9)
“ทัชมาฮัล” ในสมัยราชวงศ์โมกุล สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
แสดงความยิ่งใหญ่ของอินเดีย
ข.
ป้องกันการรุกรานของข้าศึก
ค.
เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
ง.
ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
10)
ข้อใดคือรูปแบบการปกครองของอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษใน ค.ศ. ๑๙๔๗
ก.
ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ
ข.
ประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ
ค.
ประชาธิปไตยแบบมลรัฐ
ง.
ประชาธิปไตยแบบเอกรัฐ
11)
ศาสนาใดที่มีต้นกำเนิดจากอิหร่านซึ่งปัจจุบันถือเป็นศาสนาที่หมดสิ้นไปจากโลกแล้ว
ก.
ศาสนาอัชเทค
ข.
ศาสนาโวดาน
ค.
ศาสนาอะโฟรไดท์
ง.
ศาสนาโซโรอัสเตอร์
12)
ฉินสื่อหวงตี้หรือจิ๋นซีฮ่องเต้สร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
ป้องกันการรุกรานของชนป่าเถื่อน
ข.
ป้องกันการรุกรานของชาวต่างชาติ
ค.
แบ่งระหว่างจีนกับชาวต่างชาติอารยธรรม
ง.
เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจีน เป็น ๑ ใน ๗ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
13)
ชาวจีนเชื่อว่าการฝังเข็มทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างไร
ก.
ทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น
ข.
ช่วยรักษาอวัยวะส่วนที่ทำงานไม่ปกติให้กลับดีขึ้น
ค.
ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์กว่าความเป็นจริง
ง.
ช่วยกระตุ้นให้พลังที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเป็นปกติ
14)
ภูมิภาคเอเชียใต้เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาที่สำคัญของโลกยกเว้นศาสนาใด
ก.
ศาสนาเชน
ข.
ศาสนาฮินดู
ค.
ศาสนาอิสลาม
ง.
พระพุทธศาสนา
15)
ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณของภูมิภาคเอเชียใต้
ก.
อำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ข.
ให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนในสถานศึกษา
ค.
สร้างเอกลักษณ์ของชาติแทนการใช้เลขของโรมัน
ง.
แสดงภูมิปัญญาทางด้านการคำนวณให้ทั่วโลกได้ประจักษ์
16)
เพระเหตุใด เราจึงต้องไปศึกษาบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรทีส เมื่อต้องการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ก.
เป็นบริเวณที่มีความสวยงาม
ข.
มีโบราณสถานหลงเหลืออยู่มาก
ค.
ยังมีชนเผ่าดั้งเดิมอาศัยอยู่บริเวณนี้
ง.
เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
17)
การปฏิวัติครั้งแรกของจีนมีสาเหตุสำคัญมาจากอะไร
ก.
ประเทศมีความล้าหลังไม่ทันสมัย
ข.
ราชวงศ์ชิงอ่อนแอปรับปรุงประเทศล้มเหลว
ค.
ถูกชาติตะวันตกเข้าแทรกแซงการบริหารประเทศ
ง.
ป้องกันการรุกรานของจักรวรรดินิยมตะวันตก
18)
การชุมนุมประท้วงของชาวจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องสิ่งใด
ก.
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ข.
การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์
ค.
การปกครองระบอบทุนนิยมผสม
ง.
การปกครองระบอบการปฏิรูปแผนใหม่
19)
ข้อใดให้ความหมายของการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิของญี่ปุ่นได้ถูกต้องที่สุด
ก.
เป็นการปฏิรูปสังคม - เศรษฐกิจ
ข.
เป็นการปฏิรูปการศึกษา - ศาสนา
ค.
เป็นการปฏิรูปการปกครอง - การทหาร
ง.
เป็นการปฏิรูปเพื่อประเทศมั่งคั่ง - ทหารเข้มแข็ง
20)
ปัญหาระหว่างอิสราเอล - ปาเลสไตน์ส่งผลดีต่อโลกอย่างไร
ก.
ทำให้เกิดเส้นทางคมนาคมใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
ข.
ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์มากขึ้น
ค.
มีการพัฒนาวิทยาการของอิสราเอลที่ปรับทะเลทรายให้สามารถปลูกพืชได้
ง.
เกิดตลาดค้าน้ำมันแห่งใหม่ของโลกบริเวณประเทศอิสราเอล