รหัสข้อสอบ : SOMA200665
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 13 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่10
1)
ศาสนาใดถือกำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้
ก.
พระพุทธศาสนา ศาสนาเชน ศาสนาสิกข์
ข.
ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม
ค.
ศาสนายิว ศาสนาบาไฮ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
ง.
ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ศาสนาอิสลาม
2)
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะได้แก่ข้อใด
ก.
อินเดีย ปากีสถาน
ข.
เนปาล บังกลาเทศ
ค.
ศรีลังกา มัลดีฟส์
ง.
ภูฏาน สิกขิม
3)
ข้อใด ไม่ใช่ อารยธรรมอินเดียที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย
ก.
คัมภีร์พระเวท
ข.
พระพุทธศาสนา
ค.
ภาษาบาลี สันสกฤต
ง.
วรรณคดีรามายณะ มหาภารตะ
4)
ชนพื้นเมืองของทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนียมีชื่อว่าอะไร
ก.
เมารี
ข.
มาไซ
ค.
วิสิกอช
ง.
ดราวิเดียน
5)
ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนียในข้อใดถูกต้อง
ก.
ตองกา : ประเทศใต้สุดของทวีป
ข.
ออสเตรเลีย : เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค.
นิวซีแลนด์ : มีพื้นที่มากที่สุดในทวีป
ง.
คิริบาส : เข้าสู่วันใหม่เป็นประเทศแรกของโลก
6)
เพราะเหตุใด เราจึงไม่สามารถกำหนดพื้นที่ของทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนียได้
ก.
บางประเทศยังไม่ได้รับเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคม
ข.
การปะทุของภูเขาไฟทำให้ที่ตั้งของเกาะต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ค.
มีเกาะขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นใหม่และยุบพังทลายไปตลอดเวลา
ง.
พื้นที่กว้างใหญ่มาก และบางส่วนเป็นบริเวณเดียวกับขั้วโลกใต้
7)
บริเวณหมู่เกาะปะการังและอะทอลล์มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เนื่องจากสาเหตุใด
ก.
การคมนาคมขนส่งสะดวก
ข.
อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุประเภทเชื้อเพลิง
ค.
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
ง.
ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากซากสัตว์และปะการัง
8)
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นจะพบบริเวณใดของทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนีย
ก.
ตอนกลางของทวีปออสเตรเลีย
ข.
เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์
ค.
ตอนบนของประเทศออสเตรเลีย
ง.
หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเกือบทั้งหมด
9)
ทรัพยากรดินของประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เพาะปลูกไม่ได้ผลดี เพราะเหตุใด
ก.
มีปริมาณน้ำฝนมาก ดินถูกชะล้างพังทลาย
ข.
ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกสมัยใหม่
ค.
การหนุนของน้ำทะเลเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลทำให้ดินเค็ม
ง.
เกษตรกรเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้มีสารพิษสะสมในดิน
10)
แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียอยู่บริเวณใด
ก.
ที่ราบนัลลาบอร์
ข.
ที่ราบเกรตแซนดี
ค.
ที่ราบชายฝั่งตะวันตก
ง.
ที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์ - ดาร์ลิง
11)
ปัจจัยใดส่งผลให้ประเทศนิวซีแลนด์จับปลาได้มากที่สุดในทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนีย
ก.
มีน่านน้ำกว้างเป็นแนวยาว
ข.
มีเทคโนโลยีการประมงที่ทันสมัย
ค.
มีแหล่งปลาชุกชุมบริเวณชายฝั่งของประเทศ
ง.
ต้องการส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งเป็นสินค้าออก
12)
ลักษณะทางสังคมของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คล้ายคลึงกับทวีปใดมากที่สุด
ก.
ทวีปยุโรป
ข.
ทวีปเอเชีย
ค.
ทวีปแอฟริกา
ง.
ทวีปอเมริกาเหนือ
13)
ข้อใดเป็นประเทศที่อยู่ในระบบเครือจักรภพทั้งหมด
ก.
คิริบาส ไมโครนีเซีย ฟิจิ
ข.
นาอูรู ตูวาลู วานูอาตู
ค.
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี
ง.
หมู่เกาะโซโลมอน ปาปัวนิวกินี ตองกา