รหัสข้อสอบ : SCMA300658
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.3
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่9
1)
ถ้าเพิ่มกระแสไฟฟ้าในขดลวดทำความร้อนเป็น 3 เท่า พลังงานความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับของเดิม
ก.
3 เท่า
ข.
6 เท่า
ค.
9 เท่า
ง.
18 เท่า
2)
ลวดโลหะสองเส้นทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน มีความต้านทานตามข้อใด
ก.
มีขนาดเท่ากัน
ข.
มีขนาดไม่เท่ากัน
ค.
มีความยาวเท่ากัน แต่พื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน
ง.
มีความยาวไม่เท่ากัน แต่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน
3)
เพราะเหตุใดในเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนจึงต้องใช้ลวดความร้อนยาวมากๆ
ก.
เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
ข.
เพื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า
ค.
เพื่อลดความต้านทานไฟฟ้า
ง.
เพื่อเพิ่มความต้านทานไฟฟ้า
4)
อุปกรณ์ใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
ก.
พัดลม
ข.
เตาไฟฟ้า
ค.
หลอดไฟฟ้า
ง.
เครื่องซักผ้า
5)
ในการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์เราต้องเติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดที่กำหนดเพราะอะไร
ก.
ให้หม้อแบตเตอรี่ร้อน
ข.
ไฟในแบตเตอรี่ถูกใช้หมดไป
ค.
รักษาความถ่วงจำเพาะของอิเล็กโทรไลต์
ง.
อิเล็กโทรดกลายเป็นเลดซัลเฟตหมดและไม่เกิดปฏิกิริยาอีก
6)
ไดนาโมกระแสตรงหรือไดนาโมกระแสสลับแตกต่างกันเนื่องจากข้อใด
ก.
การต่อสายไฟกับขดลวด
ข.
ทิศทางการพันของขดลวด
ค.
ทิศทางการหมุนของขดลวด
ง.
ความเร็วของการหมุนขดลวด
7)
ไส้ของหลอดไฟฟ้ามักขดเป็นเกลียวเพื่อจุดประสงค์ใด
ก.
ให้มีความร้อนมากๆ
ข.
ให้ยืดหยุ่นได้
ค.
ให้ใช้งานได้นานๆ
ง.
ให้มีความต้านทานสูง
8)
สิ่งที่ทำให้หลอดหลอดเรืองแสงมีสีต่างๆ เนื่องจากข้อใด
ก.
ไส้หลอดต่างชนิดกัน
ข.
สารในหลอดต่างชนิดกัน
ค.
สารฉาบหลอดต่างชนิดกัน
ง.
พลังงานอิเล็กตรอนในหลอดต่างชนิดกัน
9)
เส้นลวดตัวนำในข้อใดมีความต้านทานมากที่สุด ถ้าทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันหมด
ก.
ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.03 ตร.ซม.
ข.
ยาว 10 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.
ค.
ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.02 ตร.ซม.
ง.
ยาว 15 ซม. พื้นที่หน้าตัด 0.01 ตร.ซม.
10)
ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมีเตารีดกำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆซึ่งใช้กระแสไฟฟ้ารวมกันประมาณ 3 แอมแปร์ (ไม่รวมเตารีด) บ้านหลังนี้ควรจะใช้ฟิวส์ขนาดเท่าใด
ก.
ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5 แอมแปร์
ข.
ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 7 แอมแปร์
ค.
ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 แอมแปร์
ง.
ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้าสูงสุดมากกว่า 3 แอมแปร์เล็กน้อย
11)
แผ่นโลหะคู่ต่างชนิดกันซึ่งตรึงติดกัน จะมีการโค้งงอเกิดขึ้นเมื่อใด
ก.
อุณหภูมิสูงขึ้นเท่านั้น
ข.
อุณหภูมิลดลงเท่านั้น
ค.
มีสนิมเกิดขึ้นกับโลหะอันใดอันหนึ่ง
ง.
มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลด
12)
สายไฟฟ้าชนิดหลายเส้น ทำจากทองแดง เบอร์ใดมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด
ก.
7 / 16
ข.
7 / 48
ค.
7 / 20
ง.
7 / 22
13)
มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งมีความต้านทาน 50 มิลลิโอห์ม เมื่อต่อในวงจรจะสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ จงคำนวณหากำลังไฟฟ้ามีค่าเท่าใด
ก.
1.25 วัตต์
ข.
12.5 วัตต์
ค.
125 วัตต์
ง.
1,250 วัตต์
14)
ทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบสายไฟที่มีกระแสไหลผ่านขึ้นอยู่กับปริมาณใด
ก.
ทิศของกระแสไฟฟ้า
ข.
ขนาดของกระแสไฟฟ้า
ค.
ขนาดของความต่างศักย์ไฟฟ้า
ง.
ความต้านทานของลวดไฟฟ้า
15)
บนสลากของเตารีดไฟฟ้าเครื่องหนึ่งเขียนไว้ว่า 200 V 2 KW เตารีดนี้ต้องใช้ความต้านทานเท่าใด
ก.
10 โอห์ม
ข.
20 โอห์ม
ค.
50 โอห์ม
ง.
100 โอห์ม