รหัสข้อสอบ : SOPB506572
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 11 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์ ป.5
1)
เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่ตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด
ก.
อริยสัจ 4
ข.
อิทธิบาท 4
ค.
มัชฌิมาปฏิปทา
ง.
ไตรสิกขา
2)
บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
เจนซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็น
ข.
พลอยปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง
ค.
แอนทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง.
โอขอเงินพ่อแม่ซื้อของเล่นใหม่ๆ
3)
ข้อใดให้ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละหลักได้ถูกต้อง
ก.
มีจิตใจพอเพียง หมายถึง มีความเข้มแข็งพี่งพาตนเองได้ จิตสำนึกดีและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ข.
พอเพียงสำหรับทุกคน หมายถึง ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ
ค.
พอเพียงอย่างมั่นคง หมายถึง เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาสมดุลความพอเพียง
ง.
อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียงทางเศรษฐกิจ หมายถึง รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4)
ข้อใดไม่ใช่หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
มีความพอประมาณ
ข.
มีความมั่นคง
ค.
มีเหตุผล
ง.
มีภูมิคุ้มกันทีดี
5)
ใครควรนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ก.
ด.ช.เจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5
ข.
นางแมว ผู้จัดการบริษัท
ค.
นายแก้ว เกษตรกร
ง.
ถูกทุกข้อ
6)
ข้อใดไม่ใช่แนวทางปฏิบัติของเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง
ก.
พออยู่พอกินบนพื้นฐานของความประหยัด
ข.
ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาด
ค.
รวมพลังกันในรูปของกลุ่มเพื่อทำการผลิต การตลาด และการจัดการ
ง.
สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
7)
ข้อใดเป็นแนวทางการทำการเกษตรแบบพอเพียง ก. การเลี้ยงปลาในร่องสวน ข. การใช้ยาฆ่าแมลงในแปลงผัก ค. การเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ง. การปลูกพืชสมุนไพร
ก.
ถูกเฉพาะข้อ ก.
ข.
ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ค.
ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ค.
ง.
ถูกเฉพาะข้อ ก. ค. และ ง.
8)
เราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้โดยวิธีใดต่อไปนี้
ก.
จัดตั้งสหกรณ์
ข.
จ้างคนอื่นทำงาน
ค.
แยกกันทำงาน
ง.
ขายสินค้าของชุมชนให้แก่พ่อค้าคนกลาง
9)
โครงการใดของรัฐบาลที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ก.
สามสิบบาทรักษาทุกโรค
ข.
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ค.
เช็คช่วยชาติ
ง.
ธงฟ้าช่วยประชาชน
10)
ข้อใดเป็นลักษณะของสหกรณ์
ก.
มีความร่วมมือกันและได้รับผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม
ข.
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลกำไรแก่สมาชิกเท่านั้น
ค.
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
ง.
สมาชิกต้องถูกบังคับให้เข้าร่วมและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสหกรณ์
11)
สหกรณ์นิคมเน้นให้บริการแก่สมาชิกในด้านใด
ก.
รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจำหน่าย
ข.
รับฝากเงินและจัดหาทุนให้สมาชิก
ค.
จัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิก
ง.
จัดหาสินเชื่อเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต