รหัสข้อสอบ : TEPA106549
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29
1)
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ ไม่ต้องเก็บรักษาด้วยการล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งและทาน้ำมันกันสนิม
ก.
จอบ
ข.
เสียม
ค.
สายยาง
2)
ข้อใดไม่เข้าพวก
ก.
แผ่นดิสก์
ข.
เครื่องปริ้นเตอร์
ค.
ช้อนปลูก
3)
ข้อใดไม่ต้องเก็บรักษาไว้ในกระปุก หรือกล่อง
ก.
กล่องกระดาษ
ข.
ตะปู
ค.
ฝาขวดน้ำอัดลม
4)
วัสดุประเภทใดต้องเก็บด้วยการซักและพับใส่ถุงหรือลัง
ก.
ประเภทพลาสติก
ข.
ประเภทผ้า
ค.
ประเภทโลหะ
5)
อุปกรณ์ใด ไม่ใช้ในการตัดกระดาษ
ก.
กาว
ข.
มีดคัตเตอร์
ค.
กรรไกร
6)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตัวเอง
ก.
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข.
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ
ค.
รับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
7)
ข้อใดไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีในการทำงานประดิษฐ์
ก.
ใช้ดินน้ำมันแทนดินเหนียว
ข.
ใช้เกสรดอกไม้สำเร็จรูป
ค.
ใช้เครื่องดูดฝุ่นแทนไม้กวาด
8)
ข้อใดเป็นงานบ้าน
ก.
พรวนดินเกี่ยวข้าว
ข.
ทำอาหาร
ค.
ขับรถ
9)
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เปรียบกับอวัยวะส่วนไหนของคอมพิวเตอร์
ก.
ตา
ข.
หู
ค.
สมอง
10)
ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลที่พิมพ์ไว้แล้ว เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
ก.
เมาส์
ข.
แป้นพิมพ์
ค.
แผ่นดิสก์