รหัสข้อสอบ : SOPB506525
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 11 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบเศรษฐกิจ ป.5
1)
ข้อใดไม่ใช่หน่วยเศรษฐกิจ
ก.
หน่วยครัวเรือน
ข.
หน่วยชุมชน
ค.
หน่วยธุรกิจ
ง.
หน่วยรัฐบาล
2)
ระบบเศรษฐกิจหมายถึงอะไร
ก.
ระบบการผลิต การแลกเปลี่ยน การบริโภค และการกระจายรายได้
ข.
ความสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจ
ค.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท
ง.
เป็นรูปแบบทางการเมืองการปกครองอย่างหนึ่ง
3)
ข้อใดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
ก.
เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจง่ายๆ
ข.
เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบยาก
ค.
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ง.
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
4)
ระบบเศรษฐกิจใดที่ขึ้นอยู่กับอำนาจของรัฐ
ก.
ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
ข.
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ค.
ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ
ง.
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
5)
ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจคล้ายประเทศใด
ก.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี
ข.
สหภาพพม่า
ค.
อินโดนีเซีย
ง.
สาธารณรัฐประชาธิปไตยจีน
6)
ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ
ก.
ทุนนิยม
ข.
สังคมนิยม
ค.
ประชานิยม
ง.
ถูกทุกข้อ
7)
ข้อใดคือข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก.
เกิดความเลื่อมล้ำทางรายได้
ข.
ประชาชนขาดแรงจูงใจในการทำงาน
ค.
ประชาชนมีความเสมอภาคด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ง.
ประชาชนสามารถใช้ความรู้ได้เต็มที่
8)
ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก.
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม – ปัจจัยการผลิตเป็นเอกชน
ข.
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม – ปัจจัยการผลิตเป็นรัฐบาล
ค.
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม – มีการแข่งขัน
ง.
ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม – มีการแข่งขัน
9)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม
ก.
เอกชนถูกจำกัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
ข.
รัฐสามารถแทรกแซงการผลิตได้
ค.
มีสวัสดิการจากรัฐ
ง.
รัฐดำเนิการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
10)
ข้อใดคือข้อดีของเศรษฐกิจแบบผสม
ก.
เกิดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ข.
รัฐสามารถแทรกแซงการผลิตได้
ค.
เอกชนสามารถลงทุนได้
ง.
ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัว
11)
ประเทศใดมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
ก.
สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนจีน
ข.
สิงคโปร์
ค.
สหรัฐอเมริกา
ง.
ญี่ปุ่น